وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حد زنا چیست

0

حد زنا چیست

حد زنا چیست

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از اینکه مرد آلت تناسلی خود را در جلو (واژن) یا عقب زن به مقدار ختنه گاه يا بيشتر، وارد کند بدون آنکه بين آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد.

زنا از گناهان کبيره می باشد و انجام آن در قرآن و روایات به  سختی نکوهش شده و وعده عذابی دردناک برای آن در صورت عدم توبه داده شده است. اگر کسی (العیاذ بالله) زنا کند مستحق ثبوت حد شرعی می شود.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

هرگاه مرد عاقلى از روى علم با زن بیگانه اى عمل منافى عفت انجام دهد، بر حکومت اسلام واجب است یک صد تازیانه به او بزند، و اگر «محصن» باشد یعنى بتواند از طریق مشروع (همسر شرعى) منظور خود را تأمین نماید و با این حال آن عمل را مرتکب گردد باید علاوه بر صد تازیانه او را سنگباران نمایند، ولى در غیر این صورت همان تازیانه کافى است، و سپس سر او را تراشیده و به مدت یک سال وى را از شهر خود تبعید مى نمایند.

اگر زن نیز از روى رضایت و اختیار به این عمل تن در دهد چنانچه «محصنه» باشد به هر دو کیفر، و در غیر این صورت تنها با صد تازیانه مجازات خواهد شد.

اگر زنا با محارم نسبى یا رضاعى یا زن پدر صورت گیرد، و یا کافر ذمى با زن مسلمانى زنا کند ویا به عنف و اجبار با زنى این عمل انجام گیرد حد آن «اعدام» است.

زنا به چند چیز ثابت مى شود:

1. چهار مرتبه اقرار کردن

2. شهادت چهار شاهد عادل

3. شهادت سه مرد و دو زن عادل

اگر دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات تازیانه بر او اجرا مى گردد ولى سنگباران نخواهد شد.

زنا به کمتر از این مقدار ثابت نمى شود، و اگر تنها سه نفر یا دو نفر شهادت دادند علاوه بر اینکه شهادت آنها اثرى ندارد باید حد قذف (به شرحى که خواهد آمد) درباره خود شهود اجرا گردد.

در شهادت بر زنا باید گواهى شهود از تمام جهات با یکدیگر موافق باشد، و خودشان با چشم دیده باشند.

اگر کسى اقرار به زناى محصنه کرد و سپس انکار نمود حد رجم (سنگباران) درباره او اجرا خواهد شد.

اگر کسى اقرار نماید و سپس توبه کند حاکم اسلام مخیر است که او را ببخشد یا مجازات کند (آنچه بنا بر مصلحت ببیند انتخاب خواهد کرد).

ولى اگر پس از شهادت شهود توبه کند اثرى در حد ندارد و باید در مورد او اجرا شود.

اگر کسى دو بار مرتکب زنا شود و در هر بار حد بر او اجرا گردد، باز براى سومین بار مرتکب این عمل گردد باید او را «اعدام» کرد.

بر زن باردار پیش از وضع حمل همچنین مریض قبل از بهبودى حد، اجرا نمى شود.

آئین ما (اصل الشیعه) > 1. حدّ زنا، آیت الله مکارم شیرازی.

استفتائات

سؤال 1390 ـ مرد متأهّلى با دخترى باکره، یا با زنى بیوه آمیزش نموده است. مجازات این مرد چیست؟

جواب: اگر آن مرد متأهّل بوده و همسرش نزد او و در اختیار او بوده و مانع شرعى و عرفى نداشته است، زناى او محصنه و حدّ او رجم است، و در مواردى که رجم میسّر نباشد حکم او قتل است.

سؤال 1391 ـ اگر زن شوهردارى (به عقد دائمى) با فریب و نیرنگ با مرد متأهّلى ازدواج کند و دخول هم صورت بگیرد و این مرد متأهّل هم عالمانه این ازدواج را کرده باشد، آیا عمل ایشان زنا محسوب و هردو مجازات دارند؟

جواب: در صورتى که زن نزد شوهرش زندگى مى کرده و مرتکب این عمل شده زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى کرده و مرتکب چنین عملى شده است حکم او نیز اعدام است.

سؤال 1392 ـ اگر مردى که داراى زن صیغه اى (مدّت دار ولو درازمدّت) است، با زنى که داراى شوهر دائمى است زنا کند، آیا مجازات این مرد اعدام است؟

جواب: حدّ اعدام ندارد; بلکه حدّ او یک صد تازیانه است.

جواب: آنها به یکدیگر حرام ابدى نیستند و حکم زناى محصنه ندارند; ولى باید جدّاً از آن گناه خود توبه کنند.

سؤال 1394 ـ اگر کسى با زن مرده اى نزدیکى کند، آیا جرم زنا صورت گرفته و حدّ زنا دارد؟

جواب: آرى زنا صورت گرفته و حدّ شرعى دارد.

سؤال 1395 ـ آیا در جهت اثبات زناى زوجه، شهادت زوج به ضمیمه شهادت فرزندان، یا شهادت فرزندان به تنهایى کفایت مى کند؟

جواب: شهادت آنها در صورتى که شرایط شهادت در آنها جمع باشد، کافى است; ولى اگر زوج جداگانه مدّعى باشد باید چهار شاهد بیاورد.

سؤال 1396 ـ یکى از راههاى ثبوت زنا چهار بار اقرار نزد حاکم شرع است; فرض کنیم مأمورین انتظامى شخصى را به اتّهام این فعل حرام در یکى از جلسات محاکمه نزد قاضى آوردند و قاضى از او پرسید: «آیا قبول دارى مرتکب فعل حرام زنا شده اى»؟ و متّهم در پاسخ بگوید: «آرى، قبول دارم».

الف) آیا بهتر است قاضى اقرار دوّم، سوّم و چهارم را در همان جلسه محاکمه از متّهم اخذ کند، یا باید این کار در جلسات متعدّدى انجام شود؟

جواب: اقرارهاى چهارگانه در یک مجلس خالى از اشکال نیست; بعلاوه قاضى وظیفه ندارد از متّهم سؤال کند که تو این کار را کرده اى یا نه؟ بلکه باید بگذارد متّهم اگر مایل است خودش اقرار کند، یا از او سؤال کند که شما را براى چه اتّهامى به این جا آورده اند.

ب) آیا بهتر است که قاضى قبل از اخذ اقرار به متّهم اعلام کند که چهار بار اقرار مستوجب حدّ است،یا این که سکوت اختیار کند و سپس به نحو مقتضى تصمیم بگیرد؟

جواب: قاضى وظیفه اى براى تبیین این گونه مسائل در برابر متّهمین ندارد. > استفتائات جلد 2 > موجبات حدّ زنا

سؤال 1181 ـ حکم مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعى ازطریق دبر چیست؟

جواب: اگر دخول حاصل شود حدّ زنا در باره او جارى مى شود.

سؤال 1182 ـ شخصى با اعتقاد به این که دامادش (شوهر دخترش) با همسر او زنا نموده است عمداً وى را به قتل رسانده است، آیا علم به زنا مجوّز قتل مى شود؟ و آیا اعتقاد قاتل، تأثیرى در نوع قتل دارد و موضوع ملحق به اعتقاد به مهدورالدّم بودن مقتول مى باشد؟

جواب: علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.

سؤال 1183 ـ دخترى با پسرى ازدواج کرده است و صیغه دائمى بین اینها خوانده شده، ولى هنوز عروسى نکرده اند و دختر در خانه پدر زنا کرده است، آیا این زنا محصنه است یا غیر محصنه؟

جواب: زناى محصنه نیست.

سؤال 1184 ـ آیا حاکم شرع مى تواند براى اثبات زنا یا لواط، پایه و اساس علم خود را نظریه پزشک قانونى قرار داده(متّهمین راجهت معاینه)انجام آزمایشات دقیق علمى به او معرفى کند، یا این که در این گونه موارد نفس رؤیت شهود در اثبات حد لازم است؟

جواب: نظریه پزشک قانونى به تنهایى کافى نیست.

سؤال 1185 ـ پسر و دخترى زنا کردند و پسر بعد از این عمل با دختر دیگرى ازدواج کرده است، امّا بعد از تزویج نیز همین عمل را با آن دختر تکرار کرده است، آیا این زنایى که بعد از تزویج پسر با دختر دوّم ادامه داشته، زناى محصنه محسوب مى شود؟

جواب: هرگاه بعد از ازدواج، عروسى کرده و این عمل را با دختر اوّل ادامه مى دهد، زناى محصنه محسوب مى شود.

سؤال 1186 ـ حدّ زناى محصنه چیست؟

جواب: حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.

سؤال 1187 ـ آیا حدّ زنا باید در محلّ وقوع آن انجام شود یا جاى دیگر هم اشکالى ندارد؟

جواب: محل در آن شرط نیست.

سؤال 1188 ـ در صورتى که برگشتن دختر و پسر زناکار به محل زندگیشان باعث مفسده و اختلافاتى بین اهالى آن محل شود، آیا مى توان آنها را به محل دیگرى تبعید کرد؟

جواب: هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مى توان آنها را به محل دیگرى فرستاد.

سؤال 1189 ـ چنانچه شخصى بعد از عقد و قبل از عروسى زنا کند، آیا غیر از تازیانه، تبعید و کوتاه کردن موهاى او نیز لازم است؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا تمکن از دخول و عدم تمکن در حکم تأثیرى دارد؟

جواب: تراشیدن سر و تبعید لازم است و تمکن از دخول شرط نیست ، مگر این که زن مدّت طولانى به اجبار از شوهر جدا باشد.

سؤال 1190 ـ در خصوص این روایت که اگر دو مرد، یا یک زن و مرد، زیریک لحاف دیده شوند باید تعزیر شوند آیا صرف این کار، دالّ بر سوء نیّت است و تعزیر دارد، یا احراز سوء نیّت لازم است؟

جواب: احراز سوء نیّت نیز لازم است.

سؤال 1191 ـ چنانچه زنى، مردى را با اسلحه یا به نحوى دیگر تهدید کند که اگر با وى زنا نکند چنین و چنان مى کند و مرد واقعاً مکرَه واقع شود، آیا حکم مکرَه در این جا نیز ثابت است؟

جواب: در فرض مسأله، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختلاف موارد).

سؤال 1192 ـ الف) اگر مرد زناکار، زانیه را که باکره بوده و بر اثر زنا حامله شده است عقد کند، آیا حد ساقط مى شود یا رضایت اولیاى دختر لازم است؟

ب) اگر اولیاى دختر راضى نشوند و او را براى زانى عقد نکنند، آیا شخص دیگرى مى تواند دختر را بگیرد؟ و حدّ زنا در این صورت چگونه است؟

جواب: الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مسأله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.

ب) اشکالى ندارد و حکم حد همان است که در بالا گفته شد و با این کار ساقط نمى شود.

سؤال 1193 ـ لطفاً جواب مسائل زیر را مرقوم بفرمایید:

الف) آیا آوردن متّهم به زنا به دادگاه جهت اعتراف جایز است؟

ب) در صوت جواز آیا جایز است قاضى مأذون به متّهم تفهیم کند که جرم او چیست؟

ج) در صورت جواز سؤال ب و اظهار قبولى متّهم آیا قبول اتّهام تفهیمى به عنوان اقرار محسوب مى شود یا این که باید اقرار کند و تصریح به عمل، موضوعیّت دارد و در صورت اقرار واحد آیا تکرار سؤال به دفعات یا جلسات متعدّد لازم یا جایز است؟

د) آیا سکوت متّهم کاشف از انکار اوست؟

جواب: الف) متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود.

ب) از جواب سؤال بالا معلوم شد.

ج) اقرار باید صریح باشد و اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.

د) با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست بلکه اقرار اثر دارد.

سؤال 1194 ـ فردى در وطنش محصن یا محصنه است و به قصد زنا به شهر دیگرى مسافرت مى کند که بیش از مسافت شرعى است و در آن شهر ـ العیاذبالله ـ مرتکب زنا مى شود آیا حدّ زناى محصنه دارد؟

جواب: اگر از همسرش به مقدار قابل ملاحظه اى دور شده باشد و مصداق «یغدو و یروح» نباشد یعنى همسرش عملا در اختیار او نیست، زناى محصنه محسوب نمى شود.

سؤال 1195 ـ در زنایى که موجب رجم است اگر زانى پس از اقرار چهارگانه انکار نمود حدّ رجم ساقط است اوّل این که آیا این حکم اختصاص به رجم دارد یا این که در مواردى که زنا ،موجب قتل است مانند زناى به عنف یا با محارم، هم جارى است و دوّم این که آیا حکم مذکور در لواط ایقابى هم جارى است؟

جواب: در این گونه موارد حدّاقل قاضى مى تواند عفو کند.

سؤال 1196 ـ اگر برادر بالغى با خواهر بالغ خود (نعوذ باللّه) زنا کند آیا هر دو محکوم به اعدامند؟ و نیز اگر برادرى که سنّش قانونى (18 سال) باشد با خواهر بالغ و یا نابالغ (کمتر از 18 سال) خود زنا کند آیا رضایت ولى و یا قیّم دختر از اعدام زانى مذکور جلوگیرى مى کند؟

جواب: در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.

سؤال 1197 ـ آیا زنا با خواهر رضاعى و یا مادر زن از حیث کیفر همچون زنا با خواهر و مادر واقعى است؟

جواب: زنا با این دو، حکم زناى با محارم نسبى را ندارد ولى مجازات اصل زنا ثابت است.

سؤال 1198 ـ آیا حرمت زنا ذاتى است و یا عرضى؟

جواب: اگر منظور از ذاتى بودن این باشد که زنا حرام است خواه آثار زیانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب این است که آرى حرمت زنا ذاتى است.
 
  > استفتائات جلد 1 > 1ـ حدّ زنا- حضرت آیت الله مکارم شیرازی.

 

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/FCMQ7b

حتما بخوانيد

ویژه نامه نگاه و ارتباط محرم و نامحرم

ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع

حکم زنا با خاله و یا عمه و ازدواج با دختر 

حکم زنا با زن شوهردار چیست

زنا با مادر دختر و ازدواج پس از آن

حکم زنا با زن و ازدواج با دختر او

حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او

آیا اگر زن زنا کند بر شوهرش حرام می شود

ازدواج و صیغه با زن زناکارکلید: حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست حکم زنای غیر محصنه …حکم زنای دختر و پسر مجرد حکم زنای مرد مجرد با زن شوهردار حکم زنای زن شوهردار با مرد متاهل زنای به عنف حکم زنای دختر باکره مجازات پاره كردن بكارت حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست حد زنا چیست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.