وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

جلو افتادن عادت ماهانه

اگر زن چند روز پيش از عادت خود خون ببيند، آيا علاوه بر روزهاى عادت، اين چند روز نيز حيض محسوب مى شود؟

0

جلو افتادن عادت ماهانه

جلو افتادن عادت

پرسش 35 . اگر زن چند روز پيش از عادت خود خون ببيند، آيا علاوه بر روزهاى عادت، اين چند روز نيز حيض محسوب مى شود؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل، مكارم و نورى: اگر مقدار خونى كه پيش از عادت ديده، كم باشد (دو يا سه روز) به طورى كه بگويند عادتش جلو افتاده، و روى هم از ده روز بيشتر نشود، تمامى آن حيض محسوب  مى شود.

آيات عظام تبريزى و صافى: اگر مقدار خونى كه پيش از عادت ديده، كم باشد (يك يا دو روز)، به طورى كه بگويند عادتش جلو افتاده و يا نشانه هاى خون حيض را داشته باشد و روى هم از ده روز بيشتر نشود، تمامى آن حيض محسوب مى شود.[53]

آيات عظام سيستانى و وحيد: اگر مقدار خونى كه پيش از عادت ديده، كم باشد (دو يا سه روز) به طورى كه بگويند عادتش جلو افتاده و يا نشانه هاى خون حيض را داشته باشد و روى هم از ده روز بيشتر نشود، تمامى آن حيض محسوب مى شود.[54]

پرسش 36 . اگر زن چند روز پشت سر هم با نشانه هاى حيض خون ببيند و پاك شود و سپس با همان نشانه ها خون ببيند، كدام حيض محسوب مى شود؟

همه مراجع (به جز سيستانى، صافى و مكارم): اگر مجموع روزهايى كه خون ديده با روزهاى پاكى (وسط) از ده روز بيشتر نشود، بايد همه (حتى پاكى وسط) را حيض قرار دهد.[55]

آيات عظام سيستانى و صافى: اگر مجموع روزهايى كه خون ديده، با روزهاى پاكى (وسط) از ده روز بيشتر نشود، بايد روزهايى را كه خون ديده حيض قرار دهد و بنابر احتياط واجب در روزهاى پاكى عبادت هاى خود را به جا آورد و آنچه را كه بر حائض حرام است، ترك كند.[56]

شاید این مطالب را هم بپسندید:

آيه اللّه  مكارم: اگر مجموع روزهايى كه خون ديده با روزهاى پاكى (وسط) از ده روز بيشتر نشود، تنها بايد روزهايى را كه خون ديده حيض قرار دهد و روزهاى پاكى (وسط) حيض نيست و حكم زنان پاك را دارد.[57]

پرسش 37 . زنى كه عادت (وقتيه عدديه) دارد، اگر حداقل سه روز يا بيشتر خون ببيند، آن گاه چند روز پاك شود و دوباره تا بيش از ده روز خون ببيند، تكليف او چيست؟ (خون ها در روزهاى عادت نيست)

آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن، از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، خون حيض محسوب مى شود. اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، خون اول حيض محسوب مى شود و در بقيه تا ده روز بايد احتياط كند؛ يعنى، در ايام پاكى بين دو خون، محرمات حائض را ترك كند و كارهاى زنان پاك را انجام دهد و در خون دوم تا ده روز محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد.[58]

آيات عظام بهجت، تبريزى و سيستانى: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن از ده روز  بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، خون حيض و ديگرى استحاضه محسوب مى شود و اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، خون اول حيض و خون دوم استحاضه محسوب مى شود.[59]

آيه اللّه  صافى: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، خون حيض و ديگرى استحاضه محسوب مى شود و اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، خون اول حيض و خون دوم استحاضه محسوب مى شود.[60]

آيه اللّه  مكارم: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن، از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر كدام داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، خون حيض محسوب مى شود و اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، خون اول با خون دوم تا ده روز حيض محسوب مى شود و در هر دو صورت اگر مقدار شماره هاى خون اول از مقدار شماره هاى خونى كه در ايام عادت مشاهده مى كرده، كمتر باشد، از خون دوم كامل نمايد.[61]

آيه اللّه  وحيد: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، خون حيض محسوب مى شود و اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، بايد در هر دو خون احتياط كند؛ يعنى، محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد.[62]

آيه اللّه  نورى: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، بنا بر احتياط خون اول حيض و ديگرى استحاضه محسوب مى شود.[63]

تبصره 1 . فرض مسئله جايى است كه هر يك از دو خون و پاكى وسط از ده روز بيشتر نباشد.

تبصره 2 . فرض پاسخ در جايى است كه هر يك از خون اول و دوم به تنهايى از ده روز بيشتر نشود.

پرسش 38 . زنى كه عادت (وقتيه عدديه) دارد، اگر حداقل سه روز يا بيشتر خون ببيند، آن گاه چند روز پاك شود و دوباره تا بيش از ده روز خون ببيند، تكليف او چيست؟ (خون اول در ايام عادت است)

همه مراجع (به جز سيستانى): اگر تمام خون اول يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد و خون دوم در روزهاى عادت نباشد، بايد خون اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد.[64]

آيه اللّه  سيستانى: اگر تمام خون اول يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد و خون دوم در روزهاى عادت نباشد، بايد خون اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد مگر اين كه خون دوم نشانه هاى حيض را داشته باشد. در اين صورت به اندازه خون اول و پاكى وسط و خون دوم كه در مجموع از ده روز نگذرد حيض و بقيه استحاضه مى باشد [به عنوان مثال اگر سه روز خون ببيند و سه روز پاك شود و سپس پنج روز خون با نشانه هاى حيض مشاهده كند، سه روز اول و چهار روز از خون دوم حيض است].[65]

تبصره 1 . حكم پاكى وسط در عنوان «لكه بينى» بيان شده است.

تبصره 2 . فرض پاسخ در جايى است كه هر يك از خون اول و دوم به تنهايى از ده روز بيشتر نشود.

پرسش 39 . زنى كه عادت (وقتيه عدديه) دارد، اگر حداقل سه روز يا بيشتر خون ببيند، آن گاه چند روز پاك شود و دوباره تا بيش از ده روز خون ببيند، تكليف او چيست؟ (خون دوم در ايام عادت است)

همه مراجع: اگر خون اول در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقدارى از آن در روزها عادت باشد، بايد خون دوم را حيض و خون اول را استحاضه  قرار دهد.[66]

تبصره 1 . حكم پاكى وسط در عنوان «لكه بينى» بيان شده است.

تبصره 2 . فرض پاسخ در جايى است كه هر يك از خون اول و دوم به تنهايى از ده روز بيشتر نشود.

پرسش 40 . خانمى كه عادتش (وقتيه و عدديه) مثلاً شش روز است، اگر در يك ماه به اين مقدار خون ببيند آن گاه دو روز پاك شود و دوباره خون ببيند، تكليفش چيست؟

همه مراجع (به جز سيستانى): اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن، از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه آن خونى كه در عادت زن قرار گرفته است، حيض و خون دوم استحاضه محسوب مى شود.[67]

آيه اللّه  سيستانى: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن، از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود، خونى كه در عادت زن قرار گرفته است، حيض و خون دوم اگر نشانه هاى حيض را نداشته باشد استحاضه محسوب مى شود ولى اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد، خون روز نهم و دوم نيز حيض است.[68]

پرسش 41 . خانمى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در خارج از وقت خونى با  نشانه هاى حيض ببيند، تكليفش چيست؟

همه مراجع: اگر در وقت عادت نباشد و به اندازه شماره روزهاى حيضش خون ببيند، بايد همان را حيض قرار دهد؛ خواه پيش از وقت عادت ديده باشد يا پس از آن.[69]

[52]. توضيح المسائل مراجع، م 480 و 481 و دفتر: خامنه اى.

[53]. توضيح المسائل مراجع، م 480 و 481.

[54].  وحيد، منهاج الصالحين، ج 2، م 215 و توضيح المسائل، م 486 و 487.

[55]. توضيح المسائل مراجع، م 444 و وحيد، توضيح المسائل، م 450.

[56]. توضيح المسائل مراجع، م 444.

[57]. توضيح المسائل مراجع، م 444.

[58].  امام، تحرير الوسيله، ج 1، فصل فى غسل الحيض، م 15 و فاضل، تعليقات على العروه، ج 1، فصل فى الحيض، م 18. و دفتر: خامنه اى.

[59]. بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 253 و تبريزى و سيستانى، منهاج الصالحين، غسل الحيض، فصل الخامس و نورى، تعليقات على العروه، ج 1، فصل فى الحيض، م 18.

[60]. صافى، هدايه العباد، ج 1، م 235.

[61]. مكارم، تعليقات على العروة، ج 1، فصل فى الحيض، م 18.

[62]. وحيد، منهاج الصالحين، غسل الحيض، فصل الخامس.

[63]. بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 253.

[64]. توضيح المسائل مراجع، م483؛ بهجت، وسيله النجاة، ج1، م253؛ وحيد، توضيح المسائل،م489و دفتر: خامنه اى.

[65]. توضيح المسائل مراجع، م 483.

[66]. توضيح المسائل مراجع، م483؛ بهجت، وسيله النجاة، ج1، م253؛ وحيد، توضيح المسائل،م489و دفتر: خامنه اى.

[67]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، فصل فى غسل الحيض، م 15 و فاضل، مكارم و نورى، تعليقات على العروه، ج 1، فصل فى الحيض، م 18 و بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 253و تبريزى، سيستانى و وحيد، منهاج الصالحين، غسل الحيض، فصل الخامس و صافى، هداية العباد، ج 1 م 235 و دفتر: خامنه اى.

[68]. سيستانى، منهاج الصالحين، غسل الحيض.

[69]. توضيح المسائل مراجع، م 484 ؛ العروة الوثقى، ج 1، الحيض، م 16 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 490 و دفتر: بهجت و خامنه اى.احكام بانوان،پرسمان.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=21859

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست

عادت وقتيه با بيشتر از ده روز

عادت وقتيه با كمتر از ده روز

عادت وقتيه و عدديه چيست

تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد

ملاك به هم خوردن عادت ماهانه

كليد: جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه  كليد: جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهانه جلو افتادن عادت ماهان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.