وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تفاوت مذي و وذي و مني چيست

رطوبت‌هایی که از انسان خارج می‌شود غیر از بول و منی بر چند قسم است که می توانید در ادامه احکام شرعی مرتبط با آنها بخوانید

61

تفاوت مذي و وذي و مني چيست ؟

1-در نوشتار قبل احكام تشخيص مني در مردان و زنان و تفاوت رطوبت هاي خارج شده، مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

2- استبرا و روش آن را از اینجا می توانید کلیک کنید و مطالعه نمایید.

 

وذى، مذى و ودى

پرسش ۶۷ . وذى، مذى و ودى را توضیح دهید؟

همه مراجع: «مذى» به آبى گویند که گاه بعد از ملاعبه و بازى [جنسی]کردن از انسان بیرون مى آید. «وذى» به آبى گویند که گاه بعد از منى بیرون مى آید.

«ودى» به آبى گویند که گاه بعد از بول بیرون مى آید و کمى سفید و چسبنده است.

همه این آب ها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است.[۱۲۱]

🔴 تبصره. فایده استبرا از بول این است که اگر آب مشکوکى بعد از آن خارج شود، پاک است و وضو را هم باطل نمى کند ؛ اما اگر استبرا نکرده، باید وضو را اعاده کند و محل را بشوید. فایده استبرا از منى این است که اگر رطوبت مشکوکى از او خارج شود و نداند منى است یا یکى از آب هاى پاک، غسل ندارد و اگر استبرا نکند و احتمال دهد ذرات منى در مجرا باقى بوده و همراه بول یا رطوبت دیگرى خارج شده، باید دوباره غسل کند.

. توضیح المسائل مراجع، م ۷۳ و ۳۴۸ ؛ العروة الوثقى، ج ۱، مستحبات غسل الجنابه، م ۲ و ۳ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۳۴۹ و ۷۳ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۷۴ و ۳۵۴ و دفتر: خامنه اى. پرسمان

 

رساله توضیح المسائل طهارت

مسأله 73 آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن (1) از انسان خارج می‌شود (2) (و به آن «مَذی» می گویند) پاک است (3) و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می‌آید (و به آن «وَذی» گفته می‌شود) (4) و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می‌آید (و به آن «وَدی» می گویند) [اگر (5) بول به آن نرسیده باشد (6)]، پاک است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد (7) آبی از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکی از اینها (8)، پاک می‌باشد.

(1) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) با زن..

(2) (سیستانی:) آبی که گاهی با تحریک شهوت از مرد خارج می‌شود..

(3) – [عبارت «پاک است» در رساله آیات عظام: زنجانی و بهجت نیست]

(4) (گلپایگانی، صافی:) اگر ظاهر محل ّ تطهیر شده باشد پاک است.. (فاضل:) پاک است..

(5) (زنجانی، بهجت:) اگر بعد از خروج..

(6) [قسمت داخل کروشه در رساله آیت اللّه فاضل نیست]

(7) (صافی:) و بعد از تطهیر محل..

(8) (بهجت:) و یا مخلوط است.. [قسمت‌های داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

(مکارم:) مسأله رطوبت‌هایی که از انسان خارج می‌شود غیر از بول و منی بر چند قسم است: اوّل: آبی که گاه بعد از بول بیرون می‌آید و کمی سفید و چسبنده است و به آن «وَدی» می گویند. دوّم: آبی که هنگام ملاعبه و بازی کردن با هم سر بیرون می‌آید و به آن «مَذی» می گویند. سوّم: آبی که گاه بعد از منی بیرون می‌آید و به آن «وذی» گویند، همه این آبها در صورتی که مجری آلوده به بول و منی نباشد، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی‌کند. فائده استبراء از بول این است که مجری را از بول پاک می‌کند یعنی اگر آب مشکوکی بعد از آن خارج شود، پاک است و وضو را هم باطل نمی‌کند، امّا اگر استبراء نکرده باید وضو را اعاده کند و محل ّ را بشوید. فائده استبراء از منی این است که اگر رطوبت مشکوکی از او خارج شود و نداند منی است یا یکی از آبهای پاک، غسل ندارد، و اگر استبراء نکند و احتمال دهد ذرّات منی در مجری باقی بوده و همراه بول یا رطوبت دیگری خارج شده باید دوباره غسل کند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

تفاوت منی و ساير ترشحات چیست؟

رطوبتى که گاهى بعد از خروج منى از انسان خارج مى‏ شود، وذى نام دارد،

و رطوبتى که بعضى از اوقات بعد از بول (ادرار) خارج مى‏ شود، ودى ناميده مى‏ شود،

و رطوبتى که بعد از ملاعبه  زن و مرد با يکديگر خارج مى‏ شود، مذى نام دارد.

همه اين رطوبت ها پاک است و باعث نقض طهارت نمى ‏شود.

همين مطلب بالا در رساله هاي مراجع عظام تقليد نيز اينگونه اشاره شده است:

آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود و به آن «مَذی» می گویند پاک است.

و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن «وَذی» گفته می شود

و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن «وَدی» می گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبی از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکی از اینها، پاک می باشد.

همه ی این آبها در صورتی که مجرا، آلوده به بول و منی نباشد پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی کند[۲]. در نتیجه، مایع خارج شده اگر بول نیست و مشخصات منی را ندارد ممکن است یکی از اقسام سه گانه (ودی، وذی و مذی) باشد. این رطوبت ها و ترشحات چه در زنان و چه در مردان پاک است و نیازی به شستن و غُسل ندارند؛ مگر اینکه یقین کند که بول یا منی است.

بدیهی است هر زمان که از انسان منی خارج شود، در خواب یا در بیداری؛ در اثر فکر و یا با انجام عمل خاصی مثل استمنا و یا نزدیکی، در تمام این موارد غسل جنابت بر انسان واجب می شود.

در خصوص خروج منی از زن بايد توجه كرد كه: بطور کلی اگر زن به اوج لذّت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب است ولی اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد، غسل واجب نیست و سایر ترشحات نیز پاک است.خروج ترشحات زن، اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسی) باشد، حکم به جنابت آنان می شود و لازم نیست با جستن بیرون آید و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حکم به منی نمی شود، مگر آن که از راه دیگری یقین کند منی است.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 93: لطف بفرمایید در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتی که گاهی از انسان خارج می‌شود، توضیح دهید.

ج: رطوبتی که گاهی بعد از خروج منی از انسان خارج می‌شود، وذی نام دارد، و رطوبتی که بعضی از اوقات بعد از بول خارج می‌شود، ودی نامیده می‌شود، و رطوبتی که بعد از ملاعبه زن و مرد با یکدیگر خارج می‌شود، مذی نام دارد. همه این رطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمی‌شود.

اجوبه الاستفتائات.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۳۴۴ ـ به دو چیز انسان جنب می‌شود:
اوّل: جماع.
دوّم: بیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار.

مسأله ۳۴۵ ـ اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی را دارد، و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد. ولی در مریض لازم نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده باشد، و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منی است.
و رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در خود موضع احساس می‌کنند و آن رطوبت به اندازه‌ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی‌کند و امّا اگر زیاد باشد به حدّی که صدق (انزال) کند و لباس را آلوده نماید؛ در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است، بلکه اگر همراه با آن هم نباشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس و موجب جنابت می‌باشد، و در مواردی که زن شک داشته باشد رطوبت به این حد از زیادی رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته باشد، غسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل نمی‌شود.

 

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=11864

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

61 نظرات
 1. حسین می گوید

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من بعضی وقت ها که فکر منفی میکنم لباس زیرم مقداری خیلی کم‌خیس میشه و کمی هم لزج هسن ولی نمی دونم منی هست یا مذی میشه راهنمایی کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر علائم منی نیست، و شک دارید بنا را بر پاک بودن بگذارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. حسین می گوید

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من وقتی فکر های منفی میکنم گاهی اوقاتی مایعی از من بیرون میاد و یه خورده هم لزج هست
  میشه بگید که مذی هست یا منی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر منی نیست، یا علائم منی را ندارد، پاک است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. Amir می گوید

  باسلام،اگرکسی چندباراحتلام بشودودرخواب ورویا ارضا شودولی درهنگام بیداری (واقعیت )منی ازاوخارج نشودچه حکمی دارد؟؟؟
  وایاشخص دچاربیماری شده که منی خارج نمیشود؟
  برای امتحان کردن این موضوع میتواندخودارضایی کند تابه یقین برسد؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر منی خارج نمی شود نیازی به غسل نیست.
   خیر نمی تواند خود ارضایی کند، حرام است.
   اگر ترس دارد به پزشک مراجعه کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. خانی می گوید

  باسلام بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم درمورد خروج مذی در زنان میخواستم بپرسم آیا همیشه درصورت تحریک زن مذی خارج میشود یا گاهی خارج میشود وگاهی خارج نمیشود؟واینکه اینکه خارج شود یا نه بستگی به شدت تحریک یا طولانی شدن زمانش دارد یا خیر؟ جایی خواندم گاهی خارج میشود و جایی دیگر این گاهی ذکر نشده بود

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خانم به ارگاسم نرسید، یا شک در خروج منی داشت بنا را بر پاک بودن می گذارد. هر رطوبتی که بود چه تحریک بشود چه نشود هر رطوبتی بود تا به ارگاسم نرسیده بنا را بر پاک بودن می گذارد و نیازی به غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. سوال می گوید

  سلام
  میخواستم بپرسم ابی که همراه باشهوت بدون جستن خارج شود و اثرش روی لباس بماند ولی کمرنگ شود کدام است؟
  ایا مذی اثرش بر لباس میماند یا ربطی ندارد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   رطوبت های پاکی که در متن نوشتار آمده می تواند بر روی لباس هم اثر بگذارد و لباس پاک است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. محمد می گوید

  سلام
  بدون استثنا هر شب که میخوابم صبحش میبینم که یک یا دو قطره مایعی از من خارج شده …
  میخواستم ببینم اسم این مایع چیه (مذی، وذی یا ودی)؟
  ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر همراه با اوج لذت جنسی است باید غسل کنید و اما اگر صرفا رطوبت است پاک است مگر اینکه یقین کنید منی است در این صورت غسل واجب است و لازم است به پزشک باید مراجعه کنید که بررسی کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. محمد می گوید

  سلام
  بدون استثنا هر شب که میخوابم صبحش میبینم که یک یا دو قطره مایعی از من خارج شده …
  میخواستم ببینم اسم این مایع چیه (مذی، وذی یا ودی)؟
  و آیا نیازه بابت خارج شدن این مایع در خواب به دکتر مراجعه کنم؟
  ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اطلاعی نداریم. با یک پزشک صحبت کنید به نظرم بهتر است و شما را بهتر راهنمایی می کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. Shadow می گوید

  سلام
  ببخشید به رطوبتی که بعد از خواب بیاید‌ و سفید رنگ و بسیار اندک باشد و ندانی که احکام منی را دارد یا نه چه حکمی دارد؟
  و اینکه من در این موارد وسواس هستم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در منی بودن شک دارید، پاک است و به وسواس اعتنا نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. ستاره می گوید

  وای حاج آقا خدا خیرتون بده من سالهاست بدون دستمال نمیتونم برم دسشویی.بخاطر این ترشحات.
  فقط من قبل شما از دو مرکز دیگه سوالامو پرسیدم یکیش حرف خودتونو زد یکی دیگش که مرکز ملی پاسخگویی بود بخش بانوان.ایشون گفتن :
  هر مقدار با ادرار برخورد کرده بله نجس هست و باید پاک شود.بیشتر از اون لازم نیست.
  بنا رو بر عدم ملاقات بزارید تشخیص با خودتون.اون مقداری که یقین دارید برطرف کنید اون مقداری که شک دارید رو بنا بر طهارتش بگذارید.

  ولی شما کلا گفتید پاکن

  این سوالم که ازتون پرسیدم:

  میخواستم بدونم ترشحاتی که بعد از ادرار یا دیدن صحنه های تحریک کننده از زن مجرد خارج میشه که میگید پاکه (مذی و ودی) آیا وقتی دسشویی میریم چون ادرار صورت گرفت مانع پاکی هست حتما باید دست بزنیم خارجش کنیم حالا فرقی نداره چه بادست چه دستمال بکشیم ؟ اخه من وقتی فقط اب می ریزم به اون محل بعدش باید حتما با دستمال خارجش کنم چون پر از مایع چسبناکه .بطوریکه باید دو دستمالو مصرف کنم ۲ تا۵ دقیقه طول میکشه تا اون محل بدون ترشح شه.واقعا دیگه نمیدونم چیکارکنم اصلا بدون دستمال نمیتونم برم دسشویی وسواسی هم نیستم واقعا. هرچی دستمال میزارم میخوام تمومش کنم میبینی باز ترشح چسبناک روش هست.نمیگم هرروز اینطورم اما زیاد برام پیش میاد..

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   لطف کنید برای این مسئله با دفتر مرجعتان بخش بانوان تلفنی تماس حاصل فرمایید تا بتوانند بهتر بیشتر راهنمایی کنند.
   در این امور وسواس نداشته باشید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. ستاره می گوید

  با سلام میخواستم بدونم ترشحاتی که بعد از ادرار یا دیدن صحنه های تحریک کننده از زن مجرد خارج میشه که میگید پاکه (مذی و ودی) آیا وقتی دسشویی میریم چون ادرار صورت گرفت مانع پاکی هست حتما باید دست بزنیم خارجش کنیم حالا فرقی نداره چه بادست چه دستمال بکشیم ؟ اخه من وقتی فقط اب می ریزم به اون محل بعدش باید حتما با دستمال خارجش کنم چون پر از مایع چسبناکه .بطوریکه باید دو دستمالو مصرف کنم ۲ تا۵ دقیقه طول میکشه تا اون محل بدون ترشح شه.واقعا دیگه نمیدونم چیکارکنم اصلا بدون دستمال نمیتونم برم دسشویی وسواسی هم نیستم واقعا. هرچی دستمال میزارم میخوام تمومش کنم میبینی باز ترشح چسبناک روش هست.نمیگم هرروز اینطورم اما زیاد برام پیش میاد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خیر نیازی به دستمال نیست و همین آب خالی کفایت می کند و نیازی هم به خارج کردن ترشحات نیست و به خودتان آسیب می زنید. عادی باشید.
   اتفاقا می تواند علائم وسواس باشد!
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. o می گوید

  سلام
  ببخشیدسوالی داشتم:
  اگر مذی یا ودی یا وذی خارج شود ولباس راکثیف کند آیا لازم هست که لباس راپاک کنیم یانه؟واین که می شود باآن لباس نماز خواند؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همه این آب ها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است. و نیازی به تعویض نیست و نماز هم صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. میثم می گوید

  با سلام
  من ده دقیقه بعد از خود ارضایی غسل گرفتم و از حموم اومدم بیرون لباسامو که پوشیدم چند دقیقه بعدش یه مایع بی رنگ خیلی کم اومد بیرون آیا غسلم باطل است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر استبرا از منی کرده باشید. غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. عبدالله می گوید

  سلام من استبرا می کنم وقتی ازم ترشح خارج میشه احساس دستشویی بهم دست میده ایا این نشان دهنده این است ک بول در مجرا هست؟..

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اعتنا نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. یه نفر می گوید

  سلام ممنون بابت مطالب…
  خدا خیرتون بده…لطفا تو سایتتون این رو بگید که دوستان برای پاسخ سوالات دینی و … به یک سایت اکتفا نکنند چون بعضی از سایت ها مطالبشون اشتباهه…مثلا سایتی رو دیدم که نوشته بود مذی نجسه! خیلی ممنون

 15. مهدی.. می گوید

  دوست من از یک نفر که ظاهرا دکترای فقه اسلامی دارد شنیده که دیدن فیلم های مستهجن ک کافران در آن بازی کرده‌اند اگر بدون خود ارضایی باشد و ۱٫ باعث نشود با فکر آن فیلم خود ارضایی کنیم ۲٫ باعث نشود بعدا بخاطرش کار حرامی بکنیم ۳٫ فقط در حد آمدن مذی باشد (و در کل موجب مفسده نشود و در حد همین تحریک کم باشد) اصلا حرام نیست (یعنی مثل دیدن موی کفار در زمانی که موجب مفسده نیست)……… آیا این حکم درسته؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   کاملا مشخص است که چنین حرفی غلط و اشتباه و انحراف است. چنین شخصی بویی از فقه نبرده که چنین حرف سخیفی را زده است. دیدن فیلم مستهجن حرام، و حتی فیلمهایی که پوشش مناسب متعارف را هم رعایت نمی کنند نیز حرام است. موی کافر بحث دیگری است در روایات اگر مورد مفسده نباشد اشکال ندارد اما با دیدن صحنه های مستهجن کاملا مشخص است تفاوت دارد!. کدام دیوانه ای این دو را یکی می انگارد.
   در عصر غیبت اهل البیت ما را به فقهای عادل ارجاع داده اند که هوی نفس ندارند. شما به دنبال حکم مراجع باشید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 16. محمد می گوید

  با سلام و احترام انشالله در پناه حق باشید،
  من هنگام دیدن فیلم های مستهجن به نقطه انزال رسیدم ولی از خروج منی ممانعت کردم ، دقایقی بعد مایعی شفاف و لزج از اینجانب خارج شد که منی نبود ، سپس خوابیدم و وقتی صبح بیدار شدم دیدم که جنب شده ام ! نمیدانم که محتلم شده‌ام یا برای استمناء شب گذشته آن بوده . حکم چیست ؟ برای کدام یک از اینها منی خارج شده است ؟

  مرجع تقلید اینجانب آیةالله سیستانی می باشد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دیدن چنین فیلمهایی حرام و از گناهان کبیره است.
   اگر یقین داردی که منی در بیداری خارج نشده است آن زمان غسل نداشته اما کاری که کرده اید حرام است.
   همینکه جنب شده اید باید غسل جنابت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. امیرحسین می گوید

  سلام من استبرا می کنم اکثرا ولی چیزی خارج نمیشود
  و گاهی اوقات ترشحی از من خارج میشود و دستشویی میروم و بول می کنم و هنگام ادرار و بعد از ادرار وجود دارد و نماز هایم را اینگونه میخواندم ایا باید قضا کنم و گاهی اوقات سر نماز ترشح از من خارج می شود و به نماز ادامه میدهم ایا بایدنماز را قضا کنم
  و اگر استبرا نکنیم و ترشح خارج شود و نماز را با همان حال بخوانیم آیا قبول است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر ادرار به این ترشح رسیده باشد، نجس است و نماز اشکال دارد. اگر استبرا کنید و شک کنید که رطوبت خارج شده نجس است یا نه، بنا را بر پاک بودن می گذارید.
   متن نوشتار کاملا روشن است اگر ابهامی هست توصیه می کنیم با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 18. یاشین می گوید

  من دوستمو بغل میکنم بدون هدف شهوت ولی ابی چسبنده از من خارج میشود. آیا من مرتکب گناه شدم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر همراه با لذت و شهوت است قطعا حرام است!.
   چون زمینه مفسده هست آنطور که نوشته اید، این کار جایز نیست. این کارها را انجام ندهید!!.
   وفقکم الله خیر

   1. حسینی می گوید

    سلام خانم متاهلی هستم که بعد از غسل، ترشحی از من خارج شد که همانند منی بود…نمیدونم دیگه چه جوری باید خودم رو بشورم که ترشحی باقی نمونه واقعا از این مسئله که منی بوده و بعدا خارج شده کلافه شدم و همش استرس دارم از کجا باید تشخیص داد منی بوده یا نه؟؟؟؟؟؟؟ خواهش میکنم کمکم کنید

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     هر گاه شک کردید بنا را بر پاک بودن بگذارید و مراقب باشید دچار وسواس نشوید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 19. E می گوید

  سلام خسته نباشیدآیامیشودبالباسی که آب مزی به آن رسیده است نمازخواند.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله مانعی ندارد.
   وفقکم الله لکل خیر

 20. Mohamad1384 می گوید

  سلام و خسته نباشید یک سوال درباره‌ی تفاوت منی و مذی داشتم من هنگاهی که تازه دارم یک فیلم میبینم با الت خودم هم بازی میکنم اما درهنگام دیدن فیلم سریع دست بر میدارم و کنار میکشم تا اصلا به حالت ارضا نرسم اما بعد از چند لحظه یک مایع شفاف و بدون رنگ مثل اب با مقدار بسیار کم که با ۳ الی ۴ فشار زه التم به صورت قطرات ریز بیرون میاد در این هنگام شهوت من بسیار کم یعنی خیلی خیلی کم و بدون حتی یک سستی و پاشیده شدن یا جستن اون مایع روبه رو میشم ایا اون مایع منی هست یا منی من واقعا شک دارم لطفا کمکم کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بازی جنسی با خود حرام است حتی اگر منی خارج نشود. و بدتر اینکه فیلم مستحجن ببینید که این هم حرام است.
   اگر علائم منی را داشته باشد غسل جنابت واجب می شود. در سایت علائم منی را سرچ کنید و بخوانید.
   وفقکم الله لکل خیر

 21. ark می گوید

  سلام و خسته نباشید.
  مثلا سخصی تصاویز محرک میبیند، از او ابی خارج میشود، میشود لطفا واضح توضیح دهید که از کجا بفهمد که این رطوبت منی است یا مذی؟ و از کجا معلوم میشود که مرد هنکام فیلم دیدن، به اوج ذت جنسی میرسد؟
  باتشکر فراوان

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در سایت هدانا «علائم منی»را سرچ کنید و بخوانید، کامل توضیح داده ایم.
   وفقکم الله لکل خیر

 22. علی می گوید

  سلام من مشکلی دارم و بعضی مواقع پس از ادرار کمی که زور میزنم ازم مایعی سفید رنگ خارج میشه و من نمیدونم منی هست یانه در ضمن جهش و لذت هم نداره اگه راهی برای شناختش هست ممنون میشم بگید و پاکه با غسل میخواد یا تطهیر؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر علائم منی را ندارد به این معنی که صرفا ترشح است غسل لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. علی می گوید

    اگه کمی بوی منی بدهد میتوان به یقین رسید که منی است؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     بوی منی ملاک نیست.
     وفقکم الله لکل خیر

 23. Z می گوید

  عکس های شهوتی دیدم و به حالت شهوت نرسیدم اما رطوبت خارج شد بعد از مدتی که دیدم میشه گفت آن رطوبت بیرنگ بود.آیا غسل کنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر علائم جنابت را ندارد، غسل لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 24. اااا می گوید

  سلام
  من امروز خواب شهوتی دیدم و بلافاصله بعدش خودمو نگه داشتم که ابی ازم خارج نشه ولی بعدش دیدم شرتم مقداری خیس شده و در همان لحظه دیدم آبی که کمی سفید رنگ هم بود به آرامی از من خارج شد . باتوجه به اینکه این آب که بعدش نگه داشتنم از من ریخته شده میتواند یا مذی یا وذی باشد پس آن آبی که موقع نگه داشتن خودم از من بیرون آمده حکم چه آبی را دارد ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر علائم منی را داشته باشد، غسل جنابت واجب است و ربطی به نگه داشتن یا نداشتن ندارد.
   وگرنه اگر شک دارید، نیازی به غسل جنابت نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 25. ب می گوید

  سلام ببخشید ایا حتما بعد از مذی منی خارج میشه ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خیر همیشه اینطور نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 26. .... می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید.ببخشید من مجرد هستم بعضی موقع فکر هایی بی اختیار دارم که. باعث میشود مقدار کمی آب از من خارج شود و علائم منی را ندارد.ولی اقای مکارم گفت مذی در ملاعبه با همسر نجس نیست آیا چون من مجردم این آب نجس است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر به حد خروج منی نمی رسد این آب ها و رطوبت های خارج شده پاک است.
   مراقب افکار هم باشد از جهت اخلاقی آسیب زاست، خود را به ورزش و ذکر خدا عادت بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 27. محمد می گوید

  با سلام آيا مذي هم با لذت خارج مي شود(صرفاً جهت اطلاعات عمومي)

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مذی می تواند در حالت شهوت هم ایجاد شود، زمانی که هنوز به اوج لذت جنسی نرسیده است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 28. h می گوید

  ۱-منظور از جستن و فشار در جنابت و منی چیست؟
  اگر کسی رطوبتی از او خارج شود با شهوت + سستی +شل بودن آلت و جستن کم آلت و بدون جستن مایعی که خارج میشود یعنی مایع بدون فشار خارج بشود
  این مایع چه حکمی دارد؟

  ۲-منظور از حرکت منی چیست؟و چه حکمی دارد؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حالت خروج و علایم را خود شخص باتوجه به بدنش حس می کند و متوجه می شود. اگر یکی از علائم را داشته باشد منی است. منظور از حرکت منی اینست که شخص مثلا در بیداری متوجه می شود چیزی از او خارج می شود. نوعا اشخاص متوجه خروج رطوبت نمی شوند بلکه پس از خروج؛ از خیسی آن را می فهمند.
   در کل این موارد را خود شخص اگر دقت کند با حالات دیگر مقایسه نماید متوجه خواهد شد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. مهدی می گوید

    به نام او
    سلام
    “اگر یکی از علائم را داشته باشد منی است.”
    فکر کنم اشتباه شده

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     منظور این است که اگر یکی از علائم را داشته باشد در حکم منی است و غسل جنابت واجب است.
     وفقکم الله لکل خیر