وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود

اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود

رساله توضيح المسائل نماز

مساله ۸۰۴ کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز، بدن یا لباس او نجس شود (۱) و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت شود که نجس شده، یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است (۲) و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده (۳)، در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس یا بیرون آوردن آن، نماز را به هم نمی زند، باید (۴) در بین نماز بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض نماید یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده، لباس را بیرون آورد (۵)، ولی چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض کند یا بیرون آورد، نماز به هم می خورد و اگر لباس را بیرون آورد برهنه می ماند (۶)، باید نماز را بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند. (۷)

(۱) (بهجت:) و نجس طوری نباشد که نماز با آن بی اشکال باشد (که بعداً خواهد آمد) بلکه طوری نجس شود که نماز خواندن با آن صحیح نباشد..

(۲) (فاضل:) اگر در بین نماز، بدن یا لباس او نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با لباس نجس بخواند، متوجه شود که بدن یا لباس نجس است..

(۳) (سیستانی:) کسی که در وسعت وقت، مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت شود که بدن یا لباسش نجس شده و احتمال دهد که بعد از شروع در نماز نجس شده باشد..

(۴) [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][کلمه «باید» در رساله آیات عظام: خوئی، سیستانی و تبریزی نیست]

(۵) (فاضل:) و نماز را ادامه دهد..

(۶) (سیستانی:) باید بنا بر احتیاط لازم نماز را دوباره با لباس پاک بخواند.

(۷) (بهجت:) و همین حکم در مورد کسی که در بین نماز فهمید که قبلًا بدن یا لباسش نجس شده است ولی تا به حال نمی دانسته، در مورد بقیه نماز که می خواهد بخواند، بنا بر أظهر جاری است.

(مکارم:) مسأله هر گاه کسی مشغول نماز است و در وسط نماز لباس یا بدن او نجس شود یا بفهمد لباس یا بدن او نجس شده است امّا نداند همان موقع نجس شده یا از قبل نجس بوده، چنانچه آب در دسترس اوست و آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن آن نماز را به هم نمی زند باید همان موقع آن را آب بکشد یا عوض کند سپس نماز را ادامه دهد و اگر ممکن نیست باید نماز را بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند و این در صورتی است که وقت تنگ نباشد و الّا با همان حال نماز می خواند و صحیح است.

[ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است]

مسأله ۸۰۵ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز لباس او نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند بفهمد که نجس شده، یا بفهمد که لباس او نجس است (۱) و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده (۲) در صورتی که آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس، نماز را به هم نمی زند و می تواند لباس را بیرون آورد، باید لباس را آب بکشد یا عوض کند، یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده، لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند، اما اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمی تواند آب بکشد (۳) یا عوض کند (۴) باید لباس را بیرون آورد (۵) و به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را تمام کند. ولی چنانچه طوری است که اگر لباس را آب بکشد یا عوض کند، نماز به هم می خورد و به واسطه سرما و مانند آن نمی تواند لباس را بیرون آورد، باید با همان حال نماز را تمام کند و نمازش صحیح است.

(۱) (فاضل:) پیش از آن که چیزی از نماز را با لباس نجس بخواند بفهمد که لباس او نجس است..

(۲) (سیستانی:) کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت شود که لباسش نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد..

(۳) (زنجانی:) اگر به جهتی؛ مثل سرما، نمی تواند لباس را بیرون آورد یا لباس به غیر منی نجس شده باشد، باید با همان لباس نماز بخواند و به احتیاط واجب نماز را در لباس پاک نیز قضا کند، و اگر می تواند لباس را بیرون آورد و لباس به منی نجس شده، لباس را بیرون آورده و به دستوری که برای برهنگان در مسأله [۷۹۷] گفته شد، عمل کند.

(۴) (اراکی:) و وقت نماز به قدری تنگ است که اگر نماز را بشکند حتّی یک رکعت از نماز را هم نمی تواند در وقت بخواند، باید با همان حال نماز را تمام کند و نمازش صحیح است.

(خوئی، سیستانی:) باید ((تبریزی:) می تواند) با همان لباس نجس نماز را تمام کند. [پایان مسأله] (صافی:) و به قدر تبدیل یا تطهیر و درک یک رکعت وقت ندارد در همان لباس نماز بخواند. [پایان مسأله] (بهجت:) در صورتی که می تواند لباس نجس را کم کند، یعنی مقداری را که لازم نیست از بدن بیرون آورد، باید این کار را انجام دهد و در غیر این صورت باید با همان لباس نجس نماز بخواند. (۵) (گلپایگانی:) اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمی تواند آب بکشد یا عوض کند و به قدر تبدیل یا تطهیر و درک یک رکعت وقت ندارد، مختار است در همان لباس نماز بخواند یا لباس را بیرون آورد.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۸۰۴.

[کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است]

مسأله ۸۰۶ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز بدن او نجس شود (و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود که نجس شده، یا بفهمد بدن او نجس است (۱) و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده (۲)) در صورتی که آب کشیدن بدن نماز را به هم نمی زند، باید (۳) آب بکشد و اگر نماز را بهم می زند (۴)، باید با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است.

(۱) (فاضل:) اگر در بین نماز، بدن او نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با بدن نجس بخواند بفهمد که بدن او نجس است..

(۲) (بهجت:) یا این که در بین نماز بفهمد که قبلًا در حال نماز بدنش نجس شده و تا به حال نمی دانسته، در تمامی این موارد.. [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

(۳) [در رساله آیات عظام: خوئی، بهجت و تبریزی، به جای «باید» آمده است: بدن را]

(۴) (گلپایگانی، صافی:) و به قدر تطهیر و درک یک رکعت وقت ندارد..

(نوری:) و وقت به طوری تنگ است که اگر نماز را به هم بزند و بدن را تطهیر کند یک رکعت هم از وقت درک نمی کند.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۸۰۴.

(سیستانی:) مسأله کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز ملتفت شود که بدن او نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتی که آب کشیدن بدن نماز را به هم نمی زند، بدن را آب بکشد؛ و اگر نماز را به هم می زند باید با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و محشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید:  اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود در نماز از بینی خون بیاید لباس با خون در حین نماز خونی شود هنگام نماز خون دماغ شدن در نماز

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

2 نظرات
 1. سید قاسم می گوید

  سلام علیکم
  ۱- اینجا فرمودن که((و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت شود که نجس شده، یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است )) درصورتی قسمتی از نماز رو خونده باشن حکمش چیه؟

  ۲- آیا حکم در متنجس هم همون حکم نجس هست؟(((مثلا اینکه خون به اندازه یک درهم مشکل نداره آیا آبی که از غساله یا ترشح خون به بدن و لباس میخوره و به همین اندازه هست همین حکم رو داره؟)))

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   ۱-اگر حین نماز متوجه نجاست شود به مسئله ۸۰۴ در متن نوشتار عمل کند. کامل توضیح داده شده است.
   ۲- اگر کمتر از درهم باشد نماز صحیح است.
   وفقکم الله لکل خیر