وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر

0

اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر به جای هم

فهرست این نوشتار:

اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر

رساله توضيح المسائل نماز

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][مسأله 731 وقت مخصوص نماز ظهر و عصر]

مسأله 731 نماز ظهر و عصر (1) هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند:

وقت مخصوص نماز ظهر از اوّل ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد (2)، و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند (3)، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند (4) و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است (5) و اگر کسی اشتباهاً نماز ظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند نمازش صحیح است (6).

(1) (صافی ) بنا بر قول مشهور نماز ظهر و عصر ..

(2) (گلپایگانی ، صافی ) که اگر کسی سهواً تمام نماز عصر را در این وقت بخواند نمازش باطل است (صافی  و این قول موافق با احتیاط است ) ..

(زنجانی ) که اگر کسی در اثر ندانستن مسأله ، تمام نماز عصر را در این وقت بخواند، نمازش باطل است ..

(بهجت ) به اندازه خواندن نماز ظهر و تحصیل شرایط نماز اگر تحصیل نکرده است بگذرد؛ و اگر کسی اشتباهاً عصر را در این وقت بخواند نمازش باطل است ..

(3) (نوری ) عمداً نخواند ..

(4) (نوری ) ولی اگر سهواً نماز عصر را جلوتر بخواند، نماز ظهر را در وقت اختصاصی عصر، به نیت ادا بخواند ..

(5) (بهجت ، مکارم ) بقیه مسأله ذکر نشده .

(6) (اراکی ) نمازش باطل است .

(گلپایگانی ، صافی ) اگر کسی در این وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند، نمازش صحیح است و باید نماز ظهر را بعد از آن به جا آورد.

(زنجانی ) اگر کسی در این وقت در اثر ندانستن مسأله تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند، نمازش بنا بر احتیاط باطل است ؛ وقت مخصوص و مشترک که معنای آن گفته شد، برای اشخاص فرق می کند، مثلًا برای مسافر اگر به اندازه خواندن دو رکعت نماز از اول ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز ظهر تمام شده و وقت مشترک آغاز شده ، و برای کسی که مسافر نیست ، باید به اندازه خواندن ِ چهار رکعت نماز بگذرد.

(خوئی ، تبریزی ) مسأله وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است ولی چنانچه نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخوانند باطل است مگر این که از آخر وقت بیش از آوردن یک نماز مجال نباشد که در این فرض اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخوانده نماز ظهر او قضا است و باید نماز عصر را بخواند و اگر کسی پیش از این وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند نمازش صحیح است و أحوط این است که آن را نماز ظهر قرار داده و چهار رکعت دیگر به قصد ما فی الذّمّه به جا آورد.

(سیستانی) وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال (ظهر شرعی ) تا غروب آفتاب است ..

(تبریزی ) وقت نماز ظهر و عصر بنا بر احتیاط از زوال تا غروب است و بین غروب و مغرب ، نیّت ادا و قضا ننماید ..

(سیستانی ) نمازش صحیح است و باید نماز ظهر را بخواند و احتیاط مستحب آن است که چهار رکعت دوّم را به قصد ما فی الذّمه به جا آورد.

[مسأله 732 اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهواً مشغول نماز عصر شود]

اشاره

مسأله 732 اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بین نماز بفهمد اشتباه کرده است ، (چنانچه در وقت مشترک باشد (1)) باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند (2) یعنی نیّت کند که آن چه تا حال خوانده ام و آن چه را مشغولم و آن چه بعد می خوانم همه نماز ظهر باشد و بعد از آن که نماز را تمام کرد، نماز عصر را بخواند (3) و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد (4)، باید نیت را به نماز ظهر بر گرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عصر را بخواند (5) و احتیاط آن است که دوباره نماز عصر را هم بعد از آن بخواند و این احتیاط خیلی خوب است .

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، سیستانی و زنجانی نیست ]

(2) (زنجانی ) ولی اگر نمازش شکسته است و در وقت اختصاصی ظهر، در بین نماز متوجه اشتباه خود شود، بنا بر احتیاط واجب باید نمازش را به نیت نماز ظهر تمام نموده ، سپس هر دو نماز را به ترتیب به جا آورد. [پایان مسأله ] (مکارم ) باید عدول کند، یعنی نیّت خود را به نماز ظهر برگرداند و قصد کند آن چه خوانده نماز ظهر است و به همین ترتیب آن را ادامه دهد و بعد از آن که نماز را تمام کرد نماز عصر را بخواند و اگر در وقت مخصوص ظهر باشد نماز او باطل است و باید نماز را به نیّت ظهر از سر بگیرد. [پایان مسأله ]

(3) (خوئی ، سیستانی ، تبریزی) بقیه مسأله ذکر نشده .

(4) (اراکی ) نمازش باطل است . [پایان مسأله ] (گلپایگانی) نماز باطل است و آن را رها می کند و هر دو نماز را به ترتیب به جا می آورد و می تواند احتیاطاً نیّت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند بعد هر دو نماز را به ترتیب به جا آورد.

(صافی ) بنا بر احتیاط نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند، بعد هر دو نماز را به ترتیب به جا آورد.

(بهجت ) پس اگر بعد از نماز فهمید، نمازش باطل است مگر آن که به قصد آن چه الآن وظیفه اوست به جا آورده و در تطبیق آن بر عصر اشتباه کرده باشد نظیر این که به جای ظهر کلمه عصر بگوید و اگر در اثناء متوجّه شود باید عدول کرده نیّت را به نماز ظهر برگرداند و احتیاط به اعاده هر دو نماز بعد از آن ترک نشود و اگر موقعی ملتفت شد که داخل وقت مشترک شده است عدول به نماز ظهر می نماید؛ و اگر بعد از نماز فهمید نماز او صحیح است و عصر حساب می شود و اعاده عصر بعد از نماز ظهر لازم نیست .

(5) (نوری ) و اگر تمام نماز عصر را در وقت اختصاصی ظهر بخواند و از وقت مشترک چیزی درک نکند، نماز باطل است و از آن صرف نظر کند و نماز ظهر و عصر را به ترتیب به جا بیاورد.

(فاضل ) به احتیاط واجب نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند، و دوباره آن را بخواند. [پایان مسأله]

مسائل اختصاصی

(بهجت) مسأله 616 اگر در وقت مشترک سهواً نماز عصر را بر ظهر مقدم داشت و در وقت مختص به نماز عصر فهمید آن را با همان نیّت نماز عصر تمام کند و سپس احتیاطاً نماز ظهر را به قصد ما فی الذّمّه (یعنی آن چه بر ذمه اوست ) بخواند.

(بهجت ) مسأله 617 اگر مسافر، فقط وقت چهار رکعت نماز را داشت و نیّت ظهر کرد و در اثناء نماز نیّت اقامت ده روز یا بیشتر نمود، نماز او باطل است ؛ پس آن نماز را قطع می کند و شروع به نماز عصر می نماید و بعد قضای ظهر را به جا می آورد؛ ولی اگر این نیّت اقامت با اختیار اوست ، احتیاطاً این کار را نکند.

(زنجانی) مسأله 741 اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و پس از نماز متوجه اشتباه خود شود، باید نمازش را نماز ظهر قرار داده ، پس از آن نماز عصر را بخواند، و ظاهراً در اینجا فرقی نیست که متوجه شدن اشتباه در وقت مختص ظهر باشد یا در وقت مشترک ، و بنا بر احتیاط مستحب در نماز دوم قصد خصوص نماز عصر را نکند، بلکه نماز را به قصد ما فی الذمّه به جا آورد، و اگر نمازش شکسته است و در وقت اختصاصی نماز ظهر متوجه شود نماز ظهر را بنا بر احتیاط واجب رجاءً خوانده ، پس از آن باید نماز عصر را به جا آورد، و اگر در وقت مشترک متوجه شده پس از آن دو رکعت نماز به جا آورده ؛ بنا بر احتیاط واجب آن را به قصد ما فی الذمه به جا آورده ، نیت خصوص ظهر یا عصر نکند.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید


مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 364: اگر کسی در بین نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است، چه تکلیفی دارد؟
ج: اگر به خيال اين که نماز ظهر را خوانده است به نيت نماز عصر مشغول نماز شود و در بين نماز بفهمد که قبلاً نماز ظهر را نخوانده است، در صورتى که در وقت مشترک نماز ظهر و عصر است، بايد بلافاصله نيت خود را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند و پس از آن، نماز عصر را بجا آورد، و اگر اين اتفاق در وقت مخصوص به نماز ظهر(1) افتاده باشد،احتیاط واجب آن است که نیت دا به نماز ظهر برگرداندونماز را تمام کند ولی بعدا هر دو نماز (ظهر وعصر) را به ترتیب بجا آورد و همین تکلیف درمورد نماز مغرب وعشا نیز هست.

  1. وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد که برای غیر مسافر چهار رکعت و برای مسافر دو رکعت است.

س 361: آیا نماز کسی که نماز دوم را بر اوّلی مقدّم داشته، مثلاً نماز عشا را جلوتر از مغرب خوانده، صحیح است؟
ج: اگر بر اثر اشتباه يا غفلت نماز دوم را مقدّم داشته و بعد از تمام شدن نماز متوجه شده، نماز او صحيح است. ولى اگر عمدى بوده، باطل است. اجوبه الاستفتائات .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

خواندن سهوی نماز عصر قبل از ظهر

پرسش : اگر نمازگزار در نماز عصر، متوجه گردد نماز ظهر را نخوانده است چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ : چنانچه در وقت مشترک باشد باید عدول کند، یعنى نیّت خود را به نماز ظهر برگرداند و قصد کند آنچه خوانده نماز ظهراست و به همین ترتیب آن را ادامه دهد و بعد از آن که نماز را تمام کرد نماز عصر را بخواند و اگر در وقت مخصوص ظهر باشد نماز او باطل ‏است و باید نماز را به‏ نیّت ظهر دوباره بخواند.

علم به بطلان نماز ظهر بعد از خواندن نماز عصر

پرسش : اگر انسان مثلا نماز ظهر و عصر را بجا آورد سپس متوجه شود که نماز ظهر او باطل بوده، باید کدام نماز را اعاده یا قضا کند؟ آیا در مورد نماز مغرب و عشاء نیز همین طور است؟

پاسخ : اعاده نماز ظهر کافی است و در مورد نماز مغرب و عشاء هم به همین صورت است.

آگاهی از بطلان نماز مغرب بعد از اتمام نماز عشاء

پرسش : اگر نمازگزار بعد از اتمام نماز عشاء متوجه شود که نماز مغرب او باطل بوده، آیا بعد از خواندن نماز مغرب، اعاده ی نماز عشاء لازم می باشد؟

پاسخ : خواندن نماز مغرب کفایت می کند و لزومی به اعاده ی نماز عشاء نیست.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۷۲۴ ـ اگر کسی اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحیح است، و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.

رساله توضیح المسائل آیت الله سیستانی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید:اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصراشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر کلید:اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصراشتباه خواندن نماز ظهر و عصر اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.