وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

استفتائات غسل آيت الله سيستاني

53

استفتائات غسل آيت الله سيستاني

 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: برخی خانمها ناخنهایشان را به قصد آرایش از حد طبیعی بلندتر می کنند و چون گاهی اوقات آنها می شکنند طبیبان روکشی تجویز می کنند که تا پاسی از روز روی ناخنها می ماند و با علم به این که آن روکش و یا لاک و “مانکور” مانع از رسیدن آب به هنگام غسل و وضو به ناخنهاست آیا استفاده خانمها از چنان روکش، لاک و یا مانکور جایز است و وضو و غسل با آن چطور است؟

پاسخ: غسل و وضو با چنان چیزی که مانع از وصول آب می شود صحیح نیست و ناگزیر باید آنها را برای انجام غسل و وضوی صحیح زایل پاک کرد و قصد آرایش، مجوّز چنان کاری نمی شود.

۲پرسش: آیا کرمی که به پوست مالیده می شود مانع رسیدن آب است و به هنگام وضو و غسل، باید آن را پاک کرد؟

پاسخ: ظاهراً کرم پس از مالیدن بر پوست از بین می رود و آنچه می ماند مختصر چربی، بیش نیست و مانع نفوذ آب نمی شود.

۳پرسش: آیا برای غسل ترتیبی، زیر دوش ایستادن و شستن قسمت های گفته شده کافی است یا باید بعد از شستن هر قسمت از غسل آب را بست و دوباره باز کرد؟

پاسخ: در غسل ترتیبی باید به نیت غسل ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اوّل تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید، و بهتر آن است که اوّل طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید، و تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از اعضاء سه‌گانه در زیر آب به قصد غسل بی‌اشکال نیست، و احتیاط در اکتفا نکردن به آن است. و اگر عمداً بدن را قبل از پایان یافتن غسل تمام سر و گردن بشوید ـ بنا بر احتیاط ـ غسل او باطل است.

۴پرسش: آیا جوهر و مرکب خشک مانع از صحت وضو و غسل می شود و یا با آن وجود وضو و غسل صحیح می باشد؟

پاسخ: اگر جوهر و مرکب دارای جرم نباشد که مانع از وصول آب به پوست بدن شوند وضو و غسل صحیح است و در صورت شک و تردید باید آن را برطرف کرد.

۵پرسش: با توجه به اینکه مو و ناخن جزء اعضای مرده بدن هستند آیا ناخن جزی اعضای وضو هست یا خیر همانطور که رنگ مو باعث ابطال غسل نمی شود آیا لاک روی ناخن باعث ابطال غسل و وضوء می‌شود؟

پاسخ: ناخن جزء اعضای وضو است و اگر مانعی بر آن باشد باید بر طرف شود و رنگ مو مانع غسل نیست.

۶پرسش: بعد از تطهیر وانجام غسل جنابت آبی که از انسان خارج میشود نجس است یا خیر؟

پاسخ: اگر قبل از غسل ادرار کرده وبعد از ادرار هم استبراء انجام داده است آن آب پاک است.

۷پرسش: اگر در حین غسل کردن بدن به نجاستی نجس شود ـ مثل خون چه باید کرد ؟

پاسخ: موجب بطلان غسل نمی شود ـ فقط همان موضع را تطهیر کنید .

۸پرسش: اگر نیت شستن طرف راست بدن را بکنیم ودر حین این کار دستمان با طرف چپ بدن هم تماس پیدا کند ـ عمدی یا سهوی ـ ، غسل اشکال دارد ؟

پاسخ: خیر ، اشکال ندارد وبین طرف راست وچپ ترتیب معتبر نیست .

۹پرسش: آیا باید با هر طرف از بدن ، عورتین را هم شست ؟

پاسخ: لازم نیست .

۱۰پرسش: آیا فرد غیر جنب می تواند برای خواندن نماز غسل جنابت کند ؟

پاسخ: خیر ولی می تواتند با غسلی که مشروعیت آن ثابت باشد مانند غسل جمعه نماز بخواند .

پرسش: من لنز در چشمم میگذارم آیا برای غسل کردن باید آن را در بیاورم

پاسخ: لازم نیست.

۱۲پرسش: اگر غسل کننده در اثناء غسل محدث به حدث اصغر شود وظیفه اش چیست؟

پاسخ: غسل را تمام کند و بعد از آن وضو بگیرد.

۱۳پرسش: حدود چند روز بعد از غسل واجب متوجه شدم که مقدار کمی لکه به ناخنم چسبیده که احتمال می دهم از قبل غسل روی ناخن بوده آیا الان بعد از چند روز فهمیدم غسلهایم باطل بود ونمازهایم باطل شده است؟

پاسخ: غسل ونمازهای خوانده شده صحیح است.

۱۴پرسش: در صورتی که در حال خواب انسان جنب شود(منی از آن خارج شود) وبنا به دلایلی نتواند غسل کند خواندن نماز چگونه است؟

پاسخ: نماز خواندن در فرض سوال باطل است وباید غسل کند.

۱۵پرسش: اگر شخص جنب بدلیل تنبلی غسل نکند و بجای آن تیمم کند اما بعد غسلش را انجام دهد این کار گناه دارد ؟

پاسخ: اگر با ان تیمم نماز خوانده نمازش باطل است .

۱۶پرسش: اگر زن جنب پس از غسل جنابت آبی از او خارج شود و شک کند که منی است یا خیر چه حکمی دارد ؟ و آیا دوباره باید غسل کند ؟

پاسخ: تجدید غسل لازم نیست .

۱۷پرسش: در زمستان چون هوا سرد است و نمیشود همیشه پس از نزدیکی غسل نمود و امکان سر ما خوردگی زیاد است تکلیف چیست ؟ آیا می توان تیمم کرد و هر موقع هوا بهتر بود غسل کنیم ؟

پاسخ: تیمم باطل است به فرض سؤال .

۱۸پرسش: در صورتیکه با همسرم نزدیکی کنم و دخولی انجام نگیرد آیا همسرم بایستی غسل کند ؟

پاسخ: اگر شهوت حاصل شد غسل واجب است .

۱۹پرسش: با کدام غسلها میتوان نماز بدون وضو خواند ؟

پاسخ: با هر غسل واجب یا مستحبی که استحباب آن ثابت شده است میتوان نماز خواند .

۲۰پرسش: غسل جنابت در ایام حیض چه حکمی دارد و ایا غسل در این ایام صحیح است ؟

پاسخ: اشکال ندارد ولی حدث حیض با این غسل بر طرف نمیشود.

پرسش: بابدن خیس می توان غسل جنایت کرد ؟

پاسخ: مانعی ندارد .

۲۲پرسش: آیا بول و ادرار غسل را باطل میکند؟

پاسخ: غسل را باطل نمی کند ولی برای نماز باید وضو گرفت و مانند حیض و جنابت است که غسل را باطل می کند.

۲۳پرسش: ۱ ـ در غسل ، آیا باید به اعضاء دست هم کشید ؟ 
۲ ـ آیا باید با هر طرف از بدن ، عورتین را هم شست ؟
۳ ـ اگر نیت شستن طرف راست بدن را بکنیم و در حین این کار دستمان با طرف

پاسخ: ۱ ـ دست کشیدن لازم نیست .
۲ ـ لازم نیست .
۳ ـ خیر ، اشکال ندارد و بین طرف راست و چپ ترتیب معتبر نیست .

۲۴پرسش: رطوبتی که از خانمها به هنگام ملاعبت با همسر بدون دخول خارج میشود چه حکمی دارد و چه موقع حکم منی دارد و باید غسل انجام داد؟

پاسخ: رطوبت زیادی که به هنگام ملاعبه خارج می شود که نوعا باسستی بدن همرا ه است نجس است و موجب غسل می شود.

۲۵پرسش: من تاحدود ۲۷ سالگی یک مسئله را نمی دانستم و این که آدم وقتی استمنا میکند با ید غسل کند و تمام این مدت را از سن تکلیف تا ۲۷ سالگی را نماز و روزه می گرفتم که استمنا کرده بودم ولی غسل نکرده بودم تکلیف این همه روزه و نمازهای من چیست ایا باید همه را قضا بگیرم ؟

پاسخ: هر نوع بازی با آلت تناسلی موجب غسل نیست . اگر به اوج لذت جنسی رسیده باشید و درآن حال آبی خارج شده باشدغسل واجب است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر آب زیادی خارج شود با شهوت هر چند به اوج لذت نرسد. و اگر نمازی در این حال بدون غسل خوانده اید باطل است و باید قضاء کنید ولی آن چه پس از یک غسل مشروع چه واجب مانند حیض وچه مستحب مانند جمعه خواند ه باشید صحیح است.

۲۶پرسش: آیا آبی که قبل از منی از انسان خارج می شود (وذی) ، اگر از راه و ملاعبه حرام خارج شده باشد نجس است یا خیر ؟ غسل لازم است یا خیر ؟ مبطل وضو است یا خیر ؟

پاسخ: پاک است و موجب غسل نمی شود و مبطل وضو هم نیست .

۲۷پرسش: غسل جنابت را می شود زیر دوش انجام داد؟

پاسخ: انجام غسل زیر دوش اشکال ندارد.

۲۸پرسش: اگر منی بدون شهوت یک قطره شفاف خارج شود غسل جنابت واجب است؟

پاسخ: اگر منی باشد یا علائم منی را داشته باشد غسل واجب می شود.

۲۹پرسش: اگر منی بدون شهوت از بدن خارج شود آیا غسل واجب است؟

پاسخ: غسل واجب می شود.

۳۰پرسش: اگر شک داشته باشیم محتلم شده ایم یا نه حکم چیست؟

پاسخ: غسل لازم نیست.

پرسش: اگر پس از اتمام غسل بفهمد که قسمتی از طرف چپ بدن نشسته مانده ولی حدث اکبر یا اصغر هم از او سر زده آیا شستن همان قسمت کافی است یا باید دوباره غسل کند یا اصولا حکمی دیگر دارد؟

پاسخ: اگر حدث اکبر مثل جنابت صادر نشده باشد همان قسمت را بشوید کافی است و اگر حدث اکبر صادر شده باشد باید مجدد غسل نماید.

۳۲پرسش: در انجام غسل اگر از آدم بادی یا ادراری خارج شود چه حکمی دارد ؟

پاسخ: می تواند غسل را تمام کند ولی بنابر احتیاط واجب نمی تواند به این غسل جهت نماز اکتفا نماید بلکه باید وضو بگیرد .

۳۳پرسش: آیا در آب استخر و جکوزی می شود غسل کرد ؟

پاسخ: در هر دو مورد غسل اشکال ندارد .

۳۴پرسش: آیا می توان یک غسل با چند نیت انجام داد ؟

پاسخ: بله می تواند .

۳۵پرسش: اگر بعد از غسل واجب مانعی بر روی بدن دیده شد که ندانستیم در حین غسل بوده یا بعد از غسل چسبیده، آیا باید دوباره غسل کرد ؟

پاسخ: غسل محکوم به صحت است و می توانید بعد از برطرف کردن مانع، آن جا را به قصد غسل بشویید .

۳۶پرسش: اگر انسان به خاطر ترس از آبرو به جای غسل تیمم کند، آیا تیمم او صحیح است؟

پاسخ: جایز نیست و باید به هر صورت غسل کند ، بله چنانچه غسل کردن برای او حرجی باشد، تیمم او صحیح است.

۳۷پرسش: غسل بدل از وضو آیا اگر انسان غسل واجب به گردن نداشته باشد و غسل مستحبی بجای آورد با همان غسل می تواند نماز واجب بخواند یا باید وضو بگیرد؟

پاسخ: اگر غسل مشروع و مستحب باشد می توان با آن بدون وضو نماز خواند.

۳۸پرسش: آیا با هر غسلی می توان نماز خواند؟

پاسخ: بلی اگر مشروع باشد چه واجب باشد و یا مستحب به استثنای غسل استحاضه متوسطه.

۳۹پرسش: غسل تعمیم چیست و در چه زمان انجام آن واجب می باشد؟

پاسخ: چنین غسلی در اسلام نیست آنچه شنیده اید غسل تعمید است و از سنتهای مسیحی است.

۴۰پرسش: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می توانم در یک غسل بگویم نیت می کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم؟

پاسخ: اشکال ندارد بلکه اگر یکی از آنها را هم انجام دهید و دیگری را اصلاً نیت نکنید هم کافی است.

پرسش: چرا در احکام اسلامی داماد می تواند مادر زن خود را غسل دهد ولی مادر خود را نمی تواند غسل دهد؟

پاسخ: می تواند در صورت نبودن زن و اگر باشد بنابر احتیاط واجب نمی تواند نسبت به هردو.

۴۲پرسش: مقداری از ابروی بنده در کودکی در اثر تصادف مو رویش نکرده است، و من آن را تاتو کرده ام (ارایشگر مو کاشته است) لطفا بفرمائید غسل و وضو چه حکمی دارد ؟ آیا باطل است یاخیر ؟

پاسخ: اگر موی کاشته شده مصنوعی یا طبیعی به نحوی باشد که رشد نکند، چه با ماده چسبنده یا بدون آن کاشته شده باشد، به عنوان جزئی از بدن محسوب نمیشود و بنابر این مانع از صحت غسل میشود و نمیتوان در وضو بر آن مسح کشید و اقدام به کاری که باعث تیمم به مدت طولانی شود به احتیاط واجب جایز نیست.

۴۳پرسش: مدتی است که به روشی غسل می کنم بدین صورت که پارچه ای را خیس کرده و به بدنم می کشم آیا غسل من صحیح است ؟

پاسخ: اگر اب جریان یابد صحیح است .

۴۴پرسش: آیا می شود با داشتن غسل بدون وضو نماز بجا آورد ؟

پاسخ: می توان با غسلهای واجب یا هر غسلی که استحباب آن ثابت شده مانند غسل جمعه نماز بجا آورد .

۴۵پرسش: پوست بدن من چرب است آیا برای وضو یا غسل اشکال ایجاد میکند یا نه؟

پاسخ: اشکال ندارد.

۴۶پرسش: در شرایطی که نتوان غسل کرد آیا می شود بعد از اذان صبح غسل کرد؟

پاسخ: برای روزه تیمم کنید و بعد از طلوع فجر اگر ضرورت برطرف شد غسل کنید.

۴۷پرسش: آیا می توانم به جای وضو غسل کنم؟

پاسخ: اگر از غسل هائی باشد که استحباب آن ثابت شده از وضو کفایت می کند.

۴۸پرسش: آیا غسل هم باید مانند وضوء( که اجزاء وضوء باید پاک باشند ) باشد ، یعنی قبل از غسل باید مکان نجاست را تطهیر کرد؟

پاسخ: فرقی بین وضوء و غسل نیست و اگر غسل با آب کر و امثال آن باشد می تواند با یک بار شستن هر دو کار را انجام دهد .

۴۹پرسش: سوالم در مورد غسل است ، همانطور که معلوم است در وضو یکبار آب کشیدن واجب و دو بار مستحب است و سه بار حرام آیا در غسل نیز همین حکم جاری است بگونه ای که یکبار شستن بدن واجب و دوبار مستحب و سه بار حرام باشد ؟

پاسخ: حکم مزبور در غسل جاری نیست .

۵۰پرسش: من در غسل زیاد شک می کنم مثلاً وقتی طرف چپ را می شویم شک می کنم که طرف راست بدنم را مثلاً قسمتی از آن را شسته ام یا نه در اینجا تکلیف من چیست؟هر چی فکر می کنم که شسته ام یا نه یادم نمی آید.

پاسخ: به شک خود اعتنا نکنید.

پرسش: اگر چند ساعت پس از غسل متوجه شود چسبی بر روی پای چپ است و بداند مربوط به روز گذشته است و در موقع غسل آنرا جدا نکرده باشد آیا غسل صحیح است ؟

پاسخ: همان مقدار را به قصد غسل بشوئید کافی است ونمازهایی را که خوانده اید قضاء نمائید.

۵۲پرسش: می خواستم بپرسم که اگر در استخر غسل کنیم و مایو به پا داشته باشیم آیا آن غسل صحیح است؟

پاسخ: اشکال ندارد اگر آب به تمام نقاط بدن برسد.

۵۳پرسش: الف ـ آیا می توان چند غسل مستحب را با هم نیت کرده و یک غسل انجام داد؟
ب ـ چند غسل واجب با هم چه طور؟
ج ـ چند غسل واجب و مستحب با هم چه طور؟
د ـ یا اینکه برای هر نیت، یک غسل جداگانه باید انجام داد؟

پاسخ: الف و ب و ج – جایز است.
د ـ لازم نیست.استفتائات آيت الله سيستاني.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=21164

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت

استفتائات غسل جنابت آيت الله سيستاني

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

53 نظرات
  1. ... می گوید

    سلام وقتتون بخیر
    ببخشید ایا از نظر آیت الله سیستانی هم همین طور است ؟
    یعنی اگر دچار نبض د انقباض در واژن شویم حتی با کمترین شهوت و ندانیم و شک کنیم به ارگاسم رسیده ایم یا نه غسل لازم است یا نه ؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      صرف نبض باعث غسل نمی شود و اگر شک در ارگاسم دارید نیازی به غسل نیست.
      وفقکم الله لکل الخیر

  2. سجاد می گوید

    با سلام بعد از غسل متوجه مانعی برروی انگشت سمت راست شده ام حکمش چیست

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  3. سحر می گوید

    سلام عذر مي خوام كه اين سوال رو مي پرسم ولي وقتي كه در دستشويي خودم رو مي شستم بدنم يكجوري شد كه انگار تحريك شدم حالا بايد غسل بكنم چون واقعا نمي دونم چجوري شدم و اينكه من نسبت به اين موضوع حساس شدم و هميشه فكر مي كنم جنب شدم حالا چكار كنم؟ لطفا راه حلي بگوييد

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      تا به ارگاسم نرسیده اید نیازی به غسل جنابت نیست. باید مراقب باشید تا دچار وسواس نشوید.
      اگر شک دارید، نیازی به غسل جنابت نیست. درباره ارگاسم در سایت سرچ کنید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  4. سمانه می گوید

    سلام ببخشيد ايا مي توان هنگام غسل در داخل گوش پنبه يا پارچه گذاشت و اينكه ايا مي شود غسل را در روز هاي متوالي انجام داد يعني سر و گردن را در يك روز و بقيه را در روز هاي ديگر

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      آن قسمت که از گوش پیداست باید هنگام غسل شسته شود و داخل مجرا گوش اگر پنبه باشد، اشکال ندارد.
      موالات در غسل شرط نیست، اما اگر غسل واجب باشد، نباید آنقدر فاصله بیفتد که نماز قضا شود.
      وفقکم الله لکل الخیر

  5. سرو می گوید

    سلام لطفا پاسخ بدين من به گوشه ناخنم چيزي چسبيده كه نمي تونم تشخيص بدم كه از خود ناخنمه يا مانع هستش و بعد غسل متوجه شدم ايا غسلم اشتباه هست؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      سعی کنید وسواس نداشته باشید.
      اگر چیزی چسبیده و مانع هست یا شک دارید، باید آن را بر طرف کنید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  6. S می گوید

    سلام لطفا جواب بدهيد ايا شستن اطراف مجراي گوش در غسل لازم است يا همين كه لإله گوش شسته شود كافي است؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      مقداری از ظاهر گوش که دیده می شود باید غسل داده شود.
      وفقکم الله لکل الخیر

  7. مينايي می گوید

    سلام اگر چند ساعت قبل حيض غسل كرده باشيم غسل صحيح هست؟و ايا ترشحات (خوني نباشد)قبل حيض حكم حيض را دارد كه مانع غسل شود؟لطفا جواب دهيد

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      سوال شما واضح نیست.
      اگر هنوز حیض شروع نشده است نیازی به غسل حیض نیست و شما پاک هستید.
      در هر حال اگر قبل از حیض غسل خاصی را انجام بدهید غسل صحیح است
      وفقکم الله لکل الخیر

  8. نازنين می گوید

    سلام من شب قبل خواب بدنم جوري بود و صبح كه از خواب بيدار شدم لباس زيرم خيس بود اما من هيچ چيز متوجه نشدم و بعضي و قت ها اين حالت را پيدا مي كنم و اصلا هيچ علامت ديگري ندارم ايا ترشحات نجس است و غسل واجب مي شود ؟ لطفا جواب بدين

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      اگر به ارگاسم نرسیده باشید، غسل واجب نیست و اگر شک دارید که به ارگاسم رسیده اید یا نه، نیازی به غسل نیست.
      وفقکم الله لکل الخیر

  9. سارا می گوید

    سلام لطفا پايم بدين من بعد اينكه غسل كردم به اندازه نقطه كوچك يك چيز سياه در انگشت پايم نزديك ناخنم بود ايا غسل باطل است چون واقعا خيلي كوچك بود و هر دفعه از اين چيزها ميبينم و ايا اگر اب به ان بخورد باعث شسته شدن پوست نمي شود؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      موارد مصداقی را خودتان باید بررسی کنید.
      اگر مانع رسیدن آب به پوست نمی شود اشکال ندارد.
      وفقکم الله لکل الخیر

  10. ي می گوید

    سلام ناخن من به صورت افقي شكسته بود و ندانسته غسل كردم ايا غسل صحيح است؟ و اين كه لطفا راهكاري بگوييد كه دست از وسواس در غسل بكشم هر دفعه چيزي پيدا مي كنم كه احساس مي كنم كه غسلم اشتباه است

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      غسل صحیح است.
      وفقکم الله لکل الخیر

  11. يلدا می گوید

    ببخشيد كه وقتتان رو مي گيرم من هيچ وقت به اون قسمت انگشتم توجه نداشتم يعني خب چيزي نديدم كه بخوام تميز كنم و اين كه بعد غسل ديدمش ايا غسل هاي قبلي من غلط بوده؟چون هيچ وقت تميز نكردم ان قسمت رو

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      اگر زیر ناخن هست و ناخن هم کوتاه است، غسل صحیح است.
      مراقب باشید دچار وسواس نشوید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  12. يلدا می گوید

    سلام من بعد غسل در گوشه ناخن پايم كمي چرك ديدم غسل من باطل است؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      ج. اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد (جلوتر از گوشت انگشت آمده باشد) و زير آن مقدارى که از حدّ معمول بلندتر است چرکى باشد که مانع رسيدن آب به ناخن است، بايد برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زير آن مانعى ندارد.

      وفقکم الله لکل الخیر

  13. م می گوید

    سلام ببخشيد سوالي داشتم موبايل من نجس شده و روي بر چسب موبايلم چرك وجود دارد به علت چسب برچسب نمي رود اگر اب بكشم گوشي رو گوشي تميز مي شود؟؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      اینجا کلیک کنید و کامل بخوانید.

      وفقکم الله لکل الخیر

  14. san می گوید

    سلام اگر كسي نجس كار باشد و به طهارت اهميت ندهد و با دست خيس به ما دست بزند ايا نجس مي شويم؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      پاک است.
      مراقب باشید دچار وسواس نشوید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  15. sarv می گوید

    سلام دست من زخم شده و خوب شد ولي كمي زخم روي پوستم باقي مانده بود كه من مي توانستم ان را بكنم ولي دست نزدم چون در پوستم بود و با ان غسل كردم ايا غسلم صحيح است؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      غسل صحیح است.
      وفقکم الله لکل الخیر

  16. سيما می گوید

    سلام لطفا شك من را برطرف كنيد من در غسل سمت چپم احتمال دادم كه دستم نجس باشد ولي مطمئن نبودم كه نجس است البته يكم وسواس دارم قبل اينكه دستم را بشويم طهارت دادم و نيت كردم و دوباره ادامه دادم اگر واقعا نجس نشده باشد دستم غسلم باطل مي شود؟چون دوباره وسط غسل نيت كردم

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      به این احتمالات توجه و اعتنا نکنید همینکه شک دارید نجس شده یا نه بنا را بر این باید بگذارید که نجس نشده است و غسل صحیح است.
      وفقکم الله لکل الخیر

  17. Sara می گوید

    سلام من شب قبل بدنم خود بخود جوري شده بود و فرداي ان روز كه بيدار شدم لباس زيرم خيس شد و نمي دانم كه چه چيزي است خواهش مي كنم كمك كنيد من خيلي وسواسي هستم ايا غسل واجب است من چكار كنم كه بد شانسي هايم كم شوند چون واقعا كاري نكردم!!!

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      اگر به ارگاسم نرسیده اید، یا شک در ارگاسم داریم در این صورت تکلیفی ندارد و نیازی به غسل نیست.
      زمانی غسل جنابت واجب می شود که خانم به ارگاسم برسد.
      وفقکم الله لکل الخیر

  18. س می گوید

    ببخشيد كه وقتتان را مي گيرم ولي مگر در غسل نمي گويند كه فقط ظاهر واجب است؟پس اگر اينگونه است بايد مجراي گوش و داخل دهان هم شسته شود و اين كه اطراف مجاري ادراري در ظاهر ديده نمي شود لطفا جواب من را بدهيد

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      ظاهر گوش باید غسل داده شود.
      داخل دهان نیاز نیست و عرض شد پوست بدن که ظاهر است باید غسل داده شود.
      اطراف آلت تناسلی جزو ظاهر است و قابل دیدن هست باید غسل داده شود اما داخل آن ضرورت ندارد.
      در صورت ابهام می توانید با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  19. س می گوید

    ببخشيد كه وقتتان را مي گيرم متوجه منظورتان نشدم من اطراف مجراي ادراري و اطراف واژن و جاهايي كه در حالت ايستاده ديده نمي شوند را مي گويم واجب است در غسل يا نه؟؟چون مي گويند در غسل فقط ظاهر واجب است
    لطفا جواب دهيد

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      اطراف را باید شست و تمام پوست بدن در غسل باید شسته شود. منظور ما داخل واژن هست، و داخل نیازی به شستن ندارد.
      برای شستن هم نیازی به دست کشیدن نیست همینکه به نیت غسل آب برسد همین کافی است .
      وفقکم الله لکل الخیر

  20. شميم می گوید

    سلام من قبل غسل چشمانم را شستم اما بعد اين كه غسلم تمام شد چند ساعت بعد ترشحاتي در كناره چشمم بود ايا غسلم باطل است؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      معمولا آب به زیر این ترشحات می رسد و نیازی به وسواس نیست. اگر می دانید که هنگام غسل خوب شسته اید و آب به زیر مانع رسیده غسل شما صحیح است.
      وفقکم الله لکل الخیر

  21. س می گوید

    سلام لطفا جواب بدهيد ايا شستن داخل عورت زن هنگام غسل واجب است چون مي گويند كه فقط ظاهر بايد شسته شود من اهميت نمي دادم چون در ظاهر ديده نمي شود

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      شستن داخل واژن واجب نیست.
      وفکم الله لکل الخیر

  22. ن می گوید

    ببخشيد ولي مگر نمي گويند شك بعد غسل اهميت ندارد؟ و اين كه حتما وقتي بالا تر ها را ميشوييم اب به پايين مي ايد؟و اين كه من كمي وسواسي هستم

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      اگر در حین غسل شک کرده اید همان را تجدید می کنید، اما اگر بعد از غسل شک کرده اید، اعتنا نکنید و غسل صحیح است.
      وفقکم الله لکل الخیر

  23. ن می گوید

    سلام لطفا جواب بدهيد من در حال غسل بودم كه فشارم افتاد و به اين علت نيمه چپ بدنم از شكم به پايين بعضي جاهايش را يادم نميايد كه شسته باشم حالا بايد دوباره غسل كنم چون شك دارم اب رسيده باشد

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      در غسل نیازی به دست کشیدن نیست. اگر با نیت غسل به سمت چپ آب رسانده اید کافی است.
      اگر شک دارید باید مجدد غسل کنید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  24. z می گوید

    ببخشيد كه اذيت ميكنم يعني هر وقت مي خوام غسل كنم همون طوري كه قبلا انجام ميدم،عمل كنم و به چرك ناف توجه نكنم؟
    اگه شما بگين حتما انجام ميدم ولي اگر بگين تميز كنم باز اعصابم خورد ميشه چون ميگم اين دفعه هم درست نبوده!!

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      ظاهرا این سوال شما از وسواس هست، عرض شد اعتنا نکنید و به طور طبیعی با یک غسل ساده برای تمام بدن کافی است. و کمی چربی بدن نیز طبیعی است و به غسل ضرر نمی زند.
      اعتنا نکنید و به صورت عادی غسل خود را انجام بدهید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  25. z می گوید

    سلام خواهشا جواب بدين ايا چرك ناف غسل را باطل مي كند چون من نميدونم ناف از باطن يا ظاهر هيچوقت چركش را تميز نمي كردم چون كار خوبي نيست بايد دوباره غسل كنم؟
    ديگه خسته شدم هر دفعه يك چيزي بعد غسل پيدا ميشود كه وسواس شدم!!!

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      اعتنا نکنید غسل شما صحیح است.
      وفقکم الله لکل الخیر

  26. سارا می گوید

    سلام خواهشا جواب بدين ايا افتادن موي سر بر بدن هنگام غسل غسل را باطل مي كند؟من كل بدنم را در غسل تميز شستم و فرداي ان روز در پشتم مو ديدم ايا باطل مي شود چون از زير مو اب مي گذرد

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      خیر غسل باطل نیست. مراقب باشید دچار وسواس نشوید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  27. ب.م می گوید

    ان شاءالله خدا عمر با عزت و سلامت جسم و روح به آیت الله سیستانی عزیز عنایت فرماید