وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام نحر کردن شتر

0

احکام نحر کردن شتر

احکام نحر کردن شتر

در نوشتار قبل شیوه ذبح شرعی همراه با احکام آن مطرح شد از اینجا کلیک کنید ومطالعه نمایید.

لگو رساله توضیح المسائل احکام خوراکی

دستور کشتن شتر

مسأله 2595 اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاک و حلال باشد (1) باید با پنج شرطی (2) که برای سر بریدن حیوانات گفته شد، کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد (3)، در گودی بین گردن و سینه‌اش فرو کنند (4).

(1) (زنجانی): پاک و در نتیجه حلال باشد..

(2) (خوئی)، (تبریزی)، (زنجانی): با شرائطی.. (اراکی)، (فاضل): با شش شرطی..

(3) (زنجانی): کارد یا چیز برنده دیگری مانند آن را..

(4) (مکارم): در گودی پایین گردنش فرو کنند و این عمل را «نحر» می گویند.

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله در تذکیه شتر علاوه بر پنج شرطی که برای سر بریدن حیوانات گفته شد، باید کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‌اش فرو کنند.

(سیستانی): مسأله شتر را برای حلال و پاک بودن به جای سر بریدن باید نحر کنند، و دستور آن چنین است که با رعایت شرایط سر بریدن که گفته شد، کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‌اش فرو کنند؛ و بهتر آن است که شتر هنگام نحر ایستاده باشد.

[روبه قبله بودن شتر]

مسأله 2596 (وقتی می‌خواهند کارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است (1) که شتر ایستاده باشد ولی (2) اگر (3) در حالی که زانوها را به زمین زده، یا به پهلو خوابیده و جلو بدنش رو به قبله است، (4) کارد را در گودی گردنش فرو کنند اشکال ندارد.

(1) (مکارم): مطابق بعضی از روایات بهتر است..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست]

(3) (بهجت): اگر شتر..

(4) (خوئی)، (اراکی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (صافی): به پهلو خوابیده و دست و پا و سینه‌اش رو به قبله است.. (سیستانی): رجوع کنید به ذیل مسأله 2595.

[اگر شتر را بجای نحر ذبح کنند]

مسأله 2597 اگر به جای این که کارد در گودی گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرند، یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر، کارد در گودی گردنشان فرو کنند (1) گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است (2) ولی اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستوری که گفته شد کارد در گودی گردنش فرو کنند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است (3) و نیز اگر کارد در گودی گردن گاو یا گوسفند یا مانند اینها فرو کنند و تا زنده است سر آن را ببرند (4) حلال و پاک می‌باشد.

(1) (مکارم): گوشت آنها حلال نیست، ولی اگر بعد از این کار هنوز حیوان زنده باشد و فوراً او را بر طبق دستور شرع بکشند، گوشتش حلال است.

(2) (زنجانی): بدن آنها نجس بوده و در نتیجه گوشت آنها حرام است..

(3) (زنجانی): بدن آن پاک و در نتیجه گوشت آن حلال است..

(4) (فاضل): سر آن را به دستوری که گفته شد ببرند..

(زنجانی): سر آن را با رعایت شرایط ببرند پاک و در نتیجه گوشت آن حلال است.

(سیستانی): مسأله اگر بجای نحر سر شتر را ببرند یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولی اگر شتر را ذبح کنند و پیش از مردن آن را نحر نمایند گوشت آن حلال و بدن آن پاک است و نیز اگر گاو یا گوسفند و مانند اینها را نحر کنند و پیش از مردن سر آنها را ببرند حلال و پاک می‌باشند.

[اگر حیوانی سرکش شود ]

مسأله 2598 اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده بکشند، یا مثلًا در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور شرع ممکن نباشد (1) چنانچه با چیزی مثل شمشیر که بواسطه تیزی آن بدن زخم می‌شود به بدن حیوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد حلال می‌شود (2) و رو به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرطهای دیگری را که برای سر بریدن حیوانات گفته شد دارا باشد.

(1) (زنجانی): هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد پاک و در نتیجه حلال می‌شود و رو به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرط های دیگری را که برای سربریدن حیوانات گفته شد دارا باشد.

(2) (مکارم): چنانچه با چیز برنده‌ای مانند کارد، جایی از بدنش را زخم کنند..

(گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (صافی)، (بهجت): احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن بدستور شرع ((سیستانی): بدستور گذشته) ممکن نباشد، هر جای بدنش را که زخم بزنند..

مسائل اختصاصی

(نوری): مسأله 2594 گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر با کارخانه‌ها و مکینه هایی که اخیراً در بعضی بلاد متعارف شده است، ذبح کنند در صورتی که تمام شرایطِ سربریدن؛ از قبیل بریدن «اوداج اربعه» که مذکور گردید (که علت مرگ حیوان، این باشد نه قطع نخاع به وسیله برق مثلًا) و رو به قبله بودن حیوان به نحوی که ذکر شد و رو به قبله بودن ذابح و بردن نام خدا مراعات شود حلال است وگرنه آن حیوان حرام و نجس است و گوشت‌هایی که در بازار مسلمانان فروش می‌رود و احتمال داده می‌شود که بطور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خرید و فروش آن جایز است.

(نوری): مسأله 2595 گوشت‌ها یا مرغهای سربریده‌ای که از بلاد کفر می‌آورند، محکوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر آنکه ذبح شرعی آنها ثابت شود.

(نوری): مسأله 2596 گوشت‌هایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، حرام و معامله آنها باطل است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نحوه کشتن شتر [نحر]

پرسش :برای کشتن شتر چه شرائطی را باید رعایت کرد؟

پاسخ :

براى کشتن شتر باید با رعایت پنج شرط سر بریدن حیوانات، کارد یا چیز دیگرى را که از آهن و برنده باشد در گودى پایین گردنش فرو کنند و این عمل را «نحر» مى‏گویند و مطابق بعضى از روایات بهتر است که شتر ایستاده باشد، ولى اگر در حالى که زانوها را به زمین زده یا به پهلو خوابیده و جلو بدنش رو به قبله است کارد در گودى گردنش فرو کنند آن هم اشکالى ندارد.

 

ذبح شتر به جای نحر کردن [نحر]

پرسش :اگر شتر را به جای نحر سرببرند و یا گوسفند را نحر نمایند گوشت آنها چه حکمی دارد؟

پاسخ :

هرگاه شتر را به جاى نحر کردن سر ببرند، یا گوسفند و گاو را به جاى سر بریدن نحر کنند، گوشت آنها حلال نیست، ولى اگر بعد از این کار هنوز حیوان زنده باشد و فورا او را بر طبق دستور شرع بکشند گوشتش حلال است.

 

ذبح حیوان در شرائط غیر عادی [نحر]

پرسش :اگر حیوان در شرائطی باشد که امکان ذبح آن بصورت عادی نباشد چکار باید کرد؟

پاسخ :

حیوان سرکشى که نمى‏توان آن را مطابق دستور شرع کشت و همچنین حیوانى که در چاه افتاده و امکان کشتن آن مطابق دستور شرع نیست و احتمال دارد در آنجا بمیرد، چنانچه با چیز برنده‏اى مانند کارد جایى از بدنش را زخم کنند و در اثر آن زخم جان دهد حلال است و رو به قبله بودن آن لازم نیست، ولى باید شرایط دیگر سر بریدن حیوانات را دارا باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

 

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

ویژه نامه احکام متفرقه

 

ویژه نامه احکام خوردن و آشامیدنکلید: احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر  ذبح شتر

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.