وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي

0

احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي

مقام معظم رهبري

مصرف زكات فطره
کيفيت پرداخت زکات فطره 
240. آيا زكات فطره را مى‌‏توان به خانواده فقير غير متدين داد؟
ج) در زكات فطره، عدالتِ گيرنده لازم نيست؛ ولى به كسى كه آشكارا گناه كبيره انجام مى‌‏دهد، بنابر احتياط نبايد زكات فطره داد.

پرداخت زکات فطره به واجب النفقه
241. آيا پدر مى‌‏تواند زكات فطره را به فرزند دانشجوى خود كه محتاج است، بدهد؟
ج) اگر فرزندان فقير باشند، پدر و مادر بايد مخارج واجب آنان را بپردازند و نمى‌‌توان چيزى از زكات فطره را بابت مخارج زندگى به آنها داد ولى براى اداى دين و يا مايحتاجى كه تأمين آن بر پدر واجب نيست اشكال ندارد.

جمع‌آورى فطريه و توزيع مساوى بين فقرا
242. ما ـ به عنوان مؤسسه خيريه كمك به فقرا و ايتام ـ بعد از نماز عيد در مسجد جامع روستا زكات فطره را جمع‌آورى مى‌‌كنيم. همچنان‌كه مى‌‌دانيد قيمت هر صاع(سهم) متفاوت هست. آيا مى‌‌توانيم كل مبالغى را كه به ما مى‌‌رسد جمع كرده و سپس به‌صورت مساوى بين فقرا تقسيم كنيم. مثلاً به يك فقير بيست صاع و نصف يا كمتر و بيشتر از نصف بدهيم؟
ج) احتياط واجب آن است كه به فقير كمتر از يك صاع يا قيمتش داده نشود، هرچند جماعتى باشند كه مقدار فطريه به همه آنان نرسد؛ و جايز است كه به هر فقير چند صاع بلكه به مقدار مخارج سالش داده شود. و احتياط واجب آن است كه بيش از مخارج يك سال به فقير ندهند و او هم بيشتر نگيرد.

پرداخت زکات فطره به خويشاوندان
243. آيا جايز است زكات فطره را به عنوان هديه، به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟
ج) مى‌‏تواند به عنوان هديه بدهد و لازم نيست به او بگويد زكات فطره است؛ ولى بايد در نيّت قصد زكات كند.

244. آيا دادن فطريه به برادر جايز است؟
ج) اگر فقير باشد جايز است؛ بلكه اختصاص زكات فطره به خويشاوندان و همسايگان و كسانى كه به‌خاطر دين ترك وطن كرده‌‏اند و فقها و خردمندان و غير آن‌ها كه داراى امتيازاتى باشند، مستحب است.

مصرف زکات فطره در امور فرهنگى
245. آيا جايز است زكات فطره را در امور فرهنگى و مذهبى كه باعث نشر معارف دين مى‌‏شود صرف كرد؟
ج) صرف زكات فطره در راه نشر معارف دين اشكال ندارد؛ ولى احتياط اين است که آن را به فقير بدهند.

فطريه سادات
246. همسرم از سادات مى‌‌باشند با توجه به اينکه فطريه ايشان به عهده اينجانب مى‌‌‌باشد و من نيز سيّد نيستم و با عنايت به اينکه فطريه سادات جداگانه دريافت مى‌‌شود آيا فطريه مربوط به همسرم را در محل فطريه سادات بايد قرار داد؟
ج) ملاک در پرداخت فطريه معيل (پرداخت کننده فطريه) است نه عيال، بنابراين شما نمى‌‌توانيد فطريه خود را به سيّد بپردازيد هر چند همسر شما از سادات باشد.

پرداخت فطريه به سادات فقير 
247. آيا فطريه را به سادات فقير مى‌‌توان داد؟
ج) غير سادات نمى‌‌توانند به سادات فطريه پرداخت نمايند.

مصرف زکات فطره در درمان بيمار مستمند
248. اگر شخصى وضع مالى خوبى ندارد و براى مداواى بيمارى دختر بچه‌اش که هزينه زيادى دارد نيازمند پول است، آيا زکات فطره به او تعلق مى‌‌گيرد؟ و اگر بعداً معلوم شود كه اصلاً او مستحق نبوده حکم چيست؟
ج) اگر فقير است، زكات فطره بر او واجب نيست و مى‌‌توانيد زكات خود را به او بدهيد و اگر بفهميد فقير نبوده چنانچه مالى را كه به او داده‌ايد از بين نرفته باشد، مى‌‌توانيد پس بگيريد و به مستحق بدهيد و اگر نتوانيد پس بگيريد، بايد از مال خودتان فطره را بدهيد.

 


جنس و مقدار زكات فطره
جنس زکات فطره
232. زكات فطره را بايد از قوت متعارف داد، يا قوت شرعى؟
ج) اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اينها داده شود، كفايت مى‌‏كند و منحصر به قوت غالب نيست.

مقدار زکات فطره
233. مقدار فطره چقدر است؟
ج) شخص بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او محسوب مى‌‏شوند، براى هر نفر سه كيلو از خوراك مردم (مانند گندم، جو، خرما، كشمش، برنج، ذرت و يا مانند اينها) و يا پول يكى از آنها را به مستحق بدهد.


 

زمان و مكان پرداخت زكات فطره
زمان كنار گذاشتن فطره
234. زمان كنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟
ج) بعد از اثبات حلول ماه شوال مى‌‌تواند آن را کنار بگذارد اگر نماز عيد فطر مى‌‏خواند، بنابر احتياط واجب بايد پيش از نماز پرداخت كند يا كنار بگذارد و اگر نماز عيد نمى‌‏خواند، تا ظهر روز عيد فطر مهلت دارد.

كنار گذاشتن فطره و تصرف در آن
235. اگر شخص فطره را كنار بگذارد، مى‌‏تواند از آن استفاده كند و بعد به جاى آن مال ديگرى بگذارد؟
ج) خير، بايد همان را كه كنار گذاشته، براى فطره بدهد

پرداخت زکات فطره پيش از ماه رمضان
236. آيا جايز است پيش از ماه رمضان، فطره را به فقير داد؟
ج) خير، كفايت نمى‌‏كند؛ ولى مى‌‏تواند آن را به عنوان قرض به او بدهد و در روز عيد فطر، طلب خود را بابت فطره حساب كند.

انتقال زکات فطره‏
237. جايز است زکات فطره را در شهر ديگرى بدهيم؟
ج) اگر در محل و شهر خودش مستحق پيدا نشود، مى‌‏تواند آن را به شهر ديگرى ببرد.

پرداخت زكات فطره قبل از عيد
238. اگر در كشور ديگرى افراد مستحق و نيازمندترى باشند، آيا پرداخت زكات فطره چند روز قبل از عيد براى رساندن به اين مستحقّين جايز است؟ اگر اين كار به‌صورت تلفنى به شخصى باشد كه وقتى به كشورم بازگشت معادل آن‌چه را به مستحقين داده به وى بدهم، چه‌طور؟
ج) وكيل كردن ديگرى جهت پرداخت فطريه از طرف شما مانعى ندارد، و در وكالت بين آن‌چه ذكر شد تفاوتى وجود ندارد؛ ولى واجب است زكات فطره در وقت خودش داده شود.

فراموشى در پرداخت زكات فطره 
239. فراموش كرده‌ايم زكات فطره بپردازيم، حكم آن چيست؟
ج) اگر زكات فطره نپرداخته‌ايد، از شما ساقط نمى‌‌شود و واجب است آن را ـ بدون نيّت ادا يا قضا ـ جدا كرده و بپردازيد.


 

مصرف زكات فطره
کيفيت پرداخت زکات فطره 
240. آيا زكات فطره را مى‌‏توان به خانواده فقير غير متدين داد؟
ج) در زكات فطره، عدالتِ گيرنده لازم نيست؛ ولى به كسى كه آشكارا گناه كبيره انجام مى‌‏دهد، بنابر احتياط نبايد زكات فطره داد.

پرداخت زکات فطره به واجب النفقه
241. آيا پدر مى‌‏تواند زكات فطره را به فرزند دانشجوى خود كه محتاج است، بدهد؟
ج) اگر فرزندان فقير باشند، پدر و مادر بايد مخارج واجب آنان را بپردازند و نمى‌‌توان چيزى از زكات فطره را بابت مخارج زندگى به آنها داد ولى براى اداى دين و يا مايحتاجى كه تأمين آن بر پدر واجب نيست اشكال ندارد.

جمع‌آورى فطريه و توزيع مساوى بين فقرا
242. ما ـ به عنوان مؤسسه خيريه كمك به فقرا و ايتام ـ بعد از نماز عيد در مسجد جامع روستا زكات فطره را جمع‌آورى مى‌‌كنيم. همچنان‌كه مى‌‌دانيد قيمت هر صاع(سهم) متفاوت هست. آيا مى‌‌توانيم كل مبالغى را كه به ما مى‌‌رسد جمع كرده و سپس به‌صورت مساوى بين فقرا تقسيم كنيم. مثلاً به يك فقير بيست صاع و نصف يا كمتر و بيشتر از نصف بدهيم؟
ج) احتياط واجب آن است كه به فقير كمتر از يك صاع يا قيمتش داده نشود، هرچند جماعتى باشند كه مقدار فطريه به همه آنان نرسد؛ و جايز است كه به هر فقير چند صاع بلكه به مقدار مخارج سالش داده شود. و احتياط واجب آن است كه بيش از مخارج يك سال به فقير ندهند و او هم بيشتر نگيرد.

پرداخت زکات فطره به خويشاوندان
243. آيا جايز است زكات فطره را به عنوان هديه، به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟
ج) مى‌‏تواند به عنوان هديه بدهد و لازم نيست به او بگويد زكات فطره است؛ ولى بايد در نيّت قصد زكات كند.

244. آيا دادن فطريه به برادر جايز است؟
ج) اگر فقير باشد جايز است؛ بلكه اختصاص زكات فطره به خويشاوندان و همسايگان و كسانى كه به‌خاطر دين ترك وطن كرده‌‏اند و فقها و خردمندان و غير آن‌ها كه داراى امتيازاتى باشند، مستحب است.

مصرف زکات فطره در امور فرهنگى
245. آيا جايز است زكات فطره را در امور فرهنگى و مذهبى كه باعث نشر معارف دين مى‌‏شود صرف كرد؟
ج) صرف زكات فطره در راه نشر معارف دين اشكال ندارد؛ ولى احتياط اين است که آن را به فقير بدهند.

فطريه سادات
246. همسرم از سادات مى‌‌باشند با توجه به اينکه فطريه ايشان به عهده اينجانب مى‌‌‌باشد و من نيز سيّد نيستم و با عنايت به اينکه فطريه سادات جداگانه دريافت مى‌‌شود آيا فطريه مربوط به همسرم را در محل فطريه سادات بايد قرار داد؟
ج) ملاک در پرداخت فطريه معيل (پرداخت کننده فطريه) است نه عيال، بنابراين شما نمى‌‌توانيد فطريه خود را به سيّد بپردازيد هر چند همسر شما از سادات باشد.

پرداخت فطريه به سادات فقير 
247. آيا فطريه را به سادات فقير مى‌‌توان داد؟
ج) غير سادات نمى‌‌توانند به سادات فطريه پرداخت نمايند.

مصرف زکات فطره در درمان بيمار مستمند
248. اگر شخصى وضع مالى خوبى ندارد و براى مداواى بيمارى دختر بچه‌اش که هزينه زيادى دارد نيازمند پول است، آيا زکات فطره به او تعلق مى‌‌گيرد؟ و اگر بعداً معلوم شود كه اصلاً او مستحق نبوده حکم چيست؟
ج) اگر فقير است، زكات فطره بر او واجب نيست و مى‌‌توانيد زكات خود را به او بدهيد و اگر بفهميد فقير نبوده چنانچه مالى را كه به او داده‌ايد از بين نرفته باشد، مى‌‌توانيد پس بگيريد و به مستحق بدهيد و اگر نتوانيد پس بگيريد، بايد از مال خودتان فطره را بدهيد. استفتائات رهبري.

 

لينك كوتاه مطلب:  https://hadana.ir/?p=15391

*- ضمنا شما  مي توانيد از اينجا مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام زكات فطره  + (رساله توضيح المسائل ساير مراجع)كليد: احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي  احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي  احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي  احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي احكام جامع زكات فطره آيت الله خامنه اي

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.