وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احترام و حرمت عمامه در سیره آیت الله قاضی

0

احترام و حرمت عمامه در سیره آیت الله قاضی

ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺗﺎج رﺳﻮل اﷲ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ

ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﻲ ِﻋﻤﺎﻣﺔ ﺧﻮد را ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ، دو دﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاردﻧﺪ؛
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در وﻗﺖ ﺧﻮاب ﻫﺮﮔﺎه از ﺳﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮدارﻧﺪ، دو دﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ و در ﻛﻨﺎري ﻣﻲ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :

ﺣﺮﻣﺖِ ﻋﻤﺎﻣﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ، ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺗﺎج رﺳﻮل اﷲ اﺳﺖ، ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺗﺎج ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ

 

منبع: هدانا برگرفته از کتاب مطلع انوار.

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.