آيا استفراغ نوزاد پاك است

۱۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

آيا استفراغ نوزاد پاك است استفراغ نوزاد و بزرگسال پاک است و نیاز به تطهیر شرعی ندارد. مطابق نظر [...]