مرور رده

زکات و صدقات

پرداخت زکات به نرخ کشور مصرف کننده

پرداخت زکات به نرخ کشور مصرف کنندهحضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم پرداخت زکات به نرخ کشور مصرف کننده  پرسش :آیا افراد خارج نشین می توانند دیون خود را از قبیل خمس، زکات و کفاره به نرخ داخل کشور بپردازند؟ چنانچه برای مدّتی به کشور برگشته و…

پرداخت زکات توسط فرزند بدون اجازه پدر

پرداخت زکات توسط فرزند بدون اجازه پدرحضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم پرداخت زکات توسط فرزند بدون اجازه پدر  پرسش :اگر پدری اهل زکات نباشد؛ آیا فرزند او مى تواند بدون اجازه پدر، زکات او را بپردازد؟ پاسخ :با اجازه حاکم شرع مى تواند این…

استفاده وکیل از زکات موکل

استفاده وکیل از زکات موکلحضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم تصرّف وکيل در مال الزکاة موکّل  پرسش :آیا وکیل می تواند در مال الزّکاتی که موکّل، او را وکیل در پرداخت آن کرده است تصرّف نماید؟ پاسخ :اگر مالک کسى را وکیل کند که زکات مال او را…

شک در پرداخت زکات

شک در پرداخت زکاتحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه شخص در صورت شک در پرداخت زکات  پرسش :اگر شخصی شک در پرداخت زکات کند، وظیفه ی او چیست؟ پاسخ :هرگاه شک کند که زکات واجب را پرداخته یا نه، باید بدهد، هر چند شک او مربوط به زکات سال هاى…

گرفتن زکات از شخصي که زکات بر او واجب نشده

گرفتن زکات از شخصي که زکات بر او واجب نشدهحضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم گرفتن زکات از شخصي که زکات بر او واجب نشده  پرسش :اگر فقیری مالی را به عنوان زکات قبل از وجوب آن بگیرد این کار چه حکمی دارد؟ پاسخ :فقیرى که مى‏داند…

منفعت حاصله از زکات جدا شده

منفعت حاصله از زکات جدا شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم منفعت حاصله از زکات جدا شده  پرسش :منفعتی که از زکات کنار گذاشته شده حاصل می شود چه حکمی دارد؟ پاسخ :اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلًا گوسفندى باشد که بره…

تصرف در مال بعد از جدا کردن مقدار زکات

تصرف در مال بعد از جدا کردن مقدار زکاتحضرت آیت الله مکارم شیرازیجواز تصرف در مال بعد از جدا کردن مقدار زکات  پرسش :اگر شخصی زکات اموال خود را قبل از پرداخت جدا کند، تصرّف در مابقی اموال چه حکمی دارد؟پاسخ :اگر زکات را از خود مال…

جایگزین کردن چیزی بجای زکات کنار گذاشته شده

جایگزین کردن چیزی بجای زکات کنار گذاشته شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازی عدم جواز تصرّف در زکات جدا شده  پرسش :تصرّف در مالی که به عنوان زکات کنار گذاشته شده است چه حکمی دارد؟ پاسخ :انسان نمى‏ تواند زکاتى را که جدا کرده و کنار گذاشته بر…

از بین رفتن زکات قبل از پرداخت

از بین رفتن زکات قبل از پرداختحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه بدهکار زکات در صورت اتلاف مال زکات  پرسش :اگر مال زکات تلف شود بدهکار آن چه وظیفه ای دارد؟پاسخ :کسى که مى‏تواند زکات را به مستحق برساند اگر کوتاهى کند و مال از بین…

تأخیر در پرداخت زکات

تأخیر در پرداخت زکاتحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم جواز تأخیر در پرداخت زکات  پرسش :آیا می توان پرداخت زکات را به تاخیر انداخت؟پاسخ :در اداى زکات نباید کوتاهى کرد یعنى موقعى که زکات واجب مى‏شود باید آن را به فقیر یا حاکم شرع…

مالك بعد از وجوب زكات بميرد

مالك بعد از وجوب زكات بميردحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زکات در صورت فوت مالک بعد از وجوب زکات  پرسش :اگر مالك بعد از وجوب زكات بميرد، پرداخت زکات او چه حکمی دارد؟ پاسخ :اگر مالک بعد از واجب شدن زکات بمیرد باید زکات را از مال او…

جمع آوری زکات توسط حاکم شرع

جمع آوری زکات توسط حاکم شرعحضرت آیت الله مکارم شیرازی . وظیفه ی حاکم شرع در مورد جمع آوری زکات  پرسش :آیا حاکم شرع می تواند کسی را مأمور جمع آوری زکات قرار دهد؟ پاسخ :حاکم شرع مى‏ تواند مامورى براى جمع آورى زکات تعیین کند تا بعد از…

استفاده از اموال دیگران با وجود شک در پرداخت زکات

استفاده از اموال دیگران با وجود شک در پرداخت زکاتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تصرف در اموال دیگران با وجود شک در پرداخت زکات  پرسش :اگر كسى شك داشته باشد كه دوست یا بستگان او زكات‏ مال خود را مى‏ دهند؛ آيا مى ‏تواند به خاطر عدم یقین،…

مال متعلق به زکات را قبل از 12 ماه از بین ببرد

مال متعلق به زکات را قبل از 12 ماه از بین ببردحضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم اتلاف مالِ متعلّقِ زکات قبل از اتمام سال  پرسش :اگر انسان مالی که به حد نصاب زکات رسیده است را عمداً در ماه دوازدهم از بین ببرد؛ این کار چه حکمی دارد؟پاسخ…

زکات عواید زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریده

زکات عواید زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زکات عواید زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریده  پرسش :اگر کافر ذمّی، زمینی را از مسلمان بخرد پرداخت زکات عواید آن چه حکمی دارد؟ پاسخ :هرگاه کافرذمّى، یعنی…