وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

کفاره‌ نذر روزه چقدر است

کفاره‌ نذر روزه چقدر است

کفاره‌ نذر روزه چقدر است

بین فقها دو نظر درباره کفاره نذر روزه معین که با شرایط شرعی خوانده شده باشد وجود دارد، الف) برخی از فقها می فرمایند کفاره آن همانند کفاره شکست روزه ماه رمضان هست.[اینجا کلیک کنید] ب) برخی دیگر می فرمایند کفاره آن همانند کفاره قَسَم هست. ما در ادامه به حکم این مسئله می پردازیم، اما قبل از آن باید دقت کرد طبق نظر مشهور فقها اگر کسی صیغه نذر را نخوانده باشد، نذر او صحیح نبوده و نیازی به کفاره هم نیست. منظور از نذر روزه معین این است که صیغه نذر را بخواند که فردا یا یک روز مشخص را روزه بگیرد اما با رسیدن موعد آن را نگیرد یا باطل سازد. اما نذر مطلق یعنی اینکه با صیغه نذر نیت کرده باشد یک یا چند روز را روزه بگیرد اما مشخص نکرده باشد این روزها چه  ناریخ و روزی باشد. 

در نوشتار قبل «احکام نذر و عهد مطابق نظر ۱۰ مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل

[ اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد] 

مسأله ۱۶۷۲ اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل کند، باید یک بنده آزاد نماید یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد (۱).

(۱)

(فاضل:) یعنی کفاره نذر را بدهد و قضای آن را هم بگیرد.

(بهجت:) ولی اگر نذر او مطلق باشد و روزی را برای آن روزه بگیرد مانند روزه مستحبی می تواند در آن روز چه پیش از ظهر و چه بعد از ظهر افطار کند و در روز دیگری برای ادای نذرش روزه بگیرد.

(خوئی:) باید کفاره بدهد و کفاره آن به نحوی است که در کفاره حنث نذر بیاید.

(تبریزی:) باید کفاره بدهد و کفاره آن به نحوی است که در مسأله [۱۶۶۰] ذکر شد.

(سیستانی:) باید کفاره بدهد و کفاره آن در احکام نذر خواهد آمد.

(صافی:) در کفاره آن دو قول است: یکی این است که یک بنده آزاد نماید و یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد و این قول در صورت اختیار آزاد کردن بنده یا اطعام شصت فقیر مطابق با احتیاط است و قول دیگر تخییر بین آزاد کردن یک بنده و طعام دادن به ده فقیر یا پوشاندن آنها و اگر هیچ یک را نتواند، سه روز پی در پی روزه بگیرد.

(زنجانی:) کفاره ای مانند کفاره افطار روزه ماه رمضان، بر وی لازم می گردد؛ یعنی باید یک بنده آزاد نماید، یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد، یا به شصت فقیر به اندازه یک مد طعام دهد یا آنها را سیر کند.

[نذر روز معین]

مسأله ۲۶۵۳ اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و چنانچه در آن روز مسافرت کند قضای آن روز بر او واجب است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست (گلپایگانی)، (اراکی): مسأله اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، ((گلپایگانی): باید همان روز را روزه بگیرد و) نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند و اگر بواسطه مسافرت روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز کفّاره هم بدهد ((گلپایگانی): یعنی یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد) ولی اگر ناچار شود که مسافرت کند یا عذر دیگری مثل مرض یا حیض برای او پیش آید، قضای تنها کافی است.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمداً روزه نگیرد باید گذشته از قضای آن روز کفّاره هم بدهد (و أظهر این است که کفّاره‌اش کفّاره مخالفت یمین است چنان که خواهد آمد) ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد و چنانچه در سفر باشد، لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد، لازم است روزه را قضا کند.

(صافی): و أحوط در کفاره نذر در مسأله [۱۶۷۲] گفته شد ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند یا اگر مسافر است قصد اقامه نماید اگر چه موافق با احتیاط ترک سفر یا قصد اقامه است.

(فاضل): و اگر در آن روز عذری داشت که نمی‌توانست روزه بگیرد، مثلًا حائض بود یا بیمار بود، آن روز را روزه نگیرد و تنها قضای آن را بگیرد و کفّاره ندارد. و همین طور می‌تواند در آن روز مسافرت کند، هر چند ناچار به آن مسافرت نباشد، ولی بعداً باید آن را قضا نماید و کفّاره ندارد.

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (سیستانی) نیست]

(تبریزی): بلی، در آن روز..

(سیستانی): ولی کفّاره ندارد.

(مکارم): مسأله هرگاه نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، احتیاط واجب آن است که آن روز سفر نکند تا بتواند روزه خود را بجا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت کند، قضای آن روز بر او واجب است و احتیاط واجب آن است که کفّاره نیز بدهد.

(زنجانی): مسأله اگر نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند و اگر به واسطه مسافرت روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز کفّاره هم بدهد یعنی یک بنده آزاد کند، یا به شصت فقیر یک مدّ طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و اگر در آن روز در سفر باشد و نتواند در سفر روزه بگیرد ولی ناچار شود که مسافرت کند یا عذر دیگری مثل مرض یا حیض برای او پیش بیاید قضای تنها کافی است.

[کفاره نذر]

مسأله ۲۶۵۴ اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفّاره بدهد (۱) یعنی یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد.

(۱) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(گلپایگانی)، (صافی)، (زنجانی): باید به مقداری که در مسأله پیش گفته شد کفّاره بدهد.

(مکارم): گناه کرده و باید کفّاره بدهد..

(بهجت): و کفاره آن بنا بر أظهر کفاره قسم و بنا بر احتیاط مستحب ّ کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است.

[اگر در نذر امکان روزه نباشد ]

مسأله ۲۶۵۷ اگر نذر کند که در هر هفته روز معیّنی مثلًا روز جمعه را روزه بگیرد چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد (۱) یا در روز جمعه عذر دیگری مانند حیض (۲) برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و (۳) قضای آن را بجا آورد (۴).

(۱) (بهجت): که روزه گرفتن در آن حرام است، یا عذری جهت روزه گرفتن دارد، مثلًا حیض برای او پیدا شد، باید آن روز را روزه نگیرد، بلکه قضای آن را بجا آورد. (۲) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): مانند سفر یا حیض.. (۳) (اراکی): و بنا بر احتیاط.. (گلپایگانی)، (صافی): و باید.. (مکارم): و احتیاطاً.. (۴) (زنجانی): و اگر نتوانست برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر صدقه بدهد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

۳۳۱. اگر نذر کند که روز معيّنى را روزه بگيرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه نگيرد يا روزه‌اش را باطل کند بايد کفاره بدهد و کفاره‌ى نذر همان کفاره‌ى قسم* است. استفتائات رهبر ي .

تبصره:

* كفاره قسم سير كردن ده فقير يا پوشانيدن آن‌هاست. استفتائات رهبري .


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: کفاره نذر چیست؟

پاسخ: کافی است ۱۰ مسکین را اطعام کند هر مسکین ۷۵۰ گرم گندم یا نان.

پرسش: کفاره عهد چقدر است؟ به چه صورت باید داده شود؟

پاسخ: میتوانید شصت فقیر را اطعام کنید و در اطعام کافی است که به هر فقیر ۷۵ گرم نان یا گندم بدهید.

پرسش: کسی که نذر کرده نماز مستحبی را هفته ای یکبار بخواند در صورت ترک کفاره آن چه مقدار میباشد آیا در صورت تکرار کفاره هم تکرار می شود؟

پاسخ: کفاره مخالفت نذر، اطعام ۱۰ فقیر است و کفایت می کند به ده فقیر هر نفر ۷۵۰ گرم گندم بدهید. و در صورت تکرار بیش از یک کفاره لازم نیست.

پرسش: شخصی نذر کرده است که نماز شب بخواند در صورتی که آن را ترک کند میزان کفاره آن چه مقدار می باشد ؟

پاسخ: با مخالفت در یک شب نذر حنث می شود و باید کفاره بدهید و کافی است به ده مسکین هر یک ۷۵۰ گرم گندم یا آرد بدهید . استفتائات معظم له .

مسأله ۲۱۱۵. در مواردی که فرد نذر صحیحی کرده روز معیّنی را روزه مستحبی بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی كه عمداً آن روز را روزه نگیرد، گناهکار است و باید قضای آن روز را بعداً به جا آورد و علاوه بر آن واجب است کفّاره شکستن نذر را که در فصل نذر خواهد آمد، بپردازد و امّا چنانچه به سبب عذر شرعی مثل مسافرت به حدّ مسافت شرعی یا بیماری یا حیض یا نفاس روزه نذرشده را نگیرد، لازم است قضای آن را بعداً انجام دهد؛ ولی کفّاره ندارد.

مسأله ۲۱۱۶. اگر فرد با رعایت شرایط صحّت عهد یا قسم، با خداوند متعال عهد کند یا قسم به خداوند متعال بخورد که روز معیّنی را روزه مستحبی بگیرد و با این عمل روزه مستحبیّ را بر خود واجب نماید، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی كه عمداً روزه نگیرد، گناهکار است و واجب است کفاره شکستن عهد یا قسم که بعداً خواهد آمد بپردازد ولی واجب نیست قضاء آن روزه را انجام دهد. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني .


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله ۱۴۱۰ـ اگر نذر کند که روز معیّنى را براى خدا روزه بگیرد چنانچه عمداً روزه نگیرد یا روزه خود را باطل کند باید کفّاره بدهد (و کفّاره آن مانند کفّاره ماه رمضان است).

مسأله ۱۴۴۲ـ هرگاه روزه روز معیّنى غیر از ماه رمضان بر انسان واجب باشد (مثل این که نذر کرده نیمه شعبان را روزه بگیرد) بنابر احتیاط واجب نباید در آن روز مسافرت کند، حتّى اگر در سفر است باید در جایى قصد توقّف ده روز کند و آن روز را روزه بگیرد.

مسأله ۱۴۴۳ـ اگر نذر روزه کند ولى روز آن را معیّن نسازد نمى تواند آن را در سفر بجا آورد، حتّى اگر نذر کند در سفر روزه بگیرد یا فلان روز را روزه بگیرد خواه در سفر باشد یا در حضر این نذر هم اشکال دارد..

مسأله ۱۴۴۴ـ مسافر مى تواند براى گرفتن حاجت، سه روز در مدینه روزه مستحبّى بگیرد (هر چند قصد ده روز نکند) ولى احتیاط آن است که روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را اختیار کند. رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي .


طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني

مسأله ۱۶۸۱. اگر نذر كند كه روز معيني را روزه بگيرد، چنان‌‌چه در آن روز عمداً روزه خود را باطل كند، در كفاره آن دو قول است: يكي اين است كه يك بنده آزاد نمايد و يا دو ماه پي‎درپي روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام دهد، و اين قول، در صورت اختيار آزادكردن بنده يا اطعام شصت فقير مطابق با احتياط است، و قول ديگر، تخيير بين آزادكردن يك بنده و طعام‌دادن به ده فقير يا پوشاندن آن‌ها و اگر هيچ يك را نتواند، سه روز پي‎درپي روزه بگيرد. رساله توضيح المسائل آيت الله صافي گلپايگاني     .

 لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=16024


كليد: کفاره‌ نذر روزه چقدر است کفاره‌ نذر روزه چقدر است کفاره‌ نذر روزه چقدر است کفاره‌ نذر روزه چقدر است کفاره‌ نذر روزه چقدر است کفاره‌ نذر روزه چقدر است  کفاره‌ نذر روزه چقدر است کفاره‌ نذر روزه چقدر است کفاره‌ نذر روزه چقدر است  کفاره‌ نذر روزه چقدر است کفاره‌ نذر روزه چقدر است  کفاره‌ نذر روزه چقدر است کفاره روزه نذری کفاره روزه نذری  کفاره روزه نذری کفاره روزه نذری کفاره روزه نذری کفاره روزه نذری کفاره روزه نذری کفاره روزه نذری کفاره روزه نذری روزه مستحبی و نذری

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

2 نظرات
 1. پاییز می گوید

  سلام
  من نذر دارم که روز میلاد هر ۱۲ امام را روزه بگیرم ولی مشخص نکردم در یک سال مشخصی باشد و تا هر زمان که توانستم به جا بیاورم الان میشود به جای روزه کفاره بدهم ؟و کفاره آن به چه صورت هست ؟ممنون میشوم اگر پاسخ را به ایمیل من ارسال کنید

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر را خوانده اید، حتما واجب است که عمل کنید و نمی توانید تخلف از نذر کنید و به صرف کفاره اکتفا کنید، چون گناه است شکستن نذر.
   اگر هنگام نذر منظورتان در هر سال و هر روز تولد هست، باید در هر کدام از این ایام عمل کنید.
   توصیه می کنیم حتما با دفتر مرجع محترمتان تماس حاصل فرمایید و این سوال را توضیح بدهید، جزئیات بیشتر را می پرسند و پاسخ کامل را خدمت شما بیان می کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر