وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

کجای حیوان قابل خوردن است

6

کجای حیوان قابل خوردن است

کجای حیوان قابل خوردن است

در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

لگو رساله توضیح المسائل احکام خوراکی

[اعضای حرام حیوانات حلال گوشت]

مسأله 2626 پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت، حرام است (1):

1 خون

2 فضله

3 نری

4 فَرج

5 بچه دان (2)

6 غُدَد که آن را دشول می گویند.

7 تخم که آن را دنبلان می گویند.

8 چیزی که در مغز کلّه است و به شکل نخود می‌باشد (3)

9 مغز حرام که در میان تیره پشت است.

10 پی که در دو طرف تیره پشت است (4)

11 زهره دان

12 سپرز (طحال)

13 بول دان (مثانه)

14 حدقه چشم (5)

15 چیزی که در میان سُم است و به آن ذات الاشاجع می گویند (6).

(1) (اراکی): پانزده چیز بنا بر احتیاط از جمیع حیوانات حلال گوشت، حرام است..

(خوئی)، (تبریزی): بعضی از اجزاء حیوانات حلال گوشت، بی اشکال حرام و بعضی بنا بر احتیاط واجب حرام است و مجموع آنها چهارده چیز است..

(فاضل): بعضی از اجزاء حیوانات حلال گوشت، حرام و بعضی بنا بر احتیاط لازم حرام است و مجموع آنها پانزده چیز است..

(سیستانی): بعضی از اجزاء حیوانات حلال گوشت، حرام است و آن چهارده چیز است..

(صافی): چند چیز از اجزاء حیوان حلال گوشت، بی اشکال حرام است و چند چیز بنا بر احتیاط واجب حرام است و مجموع چهارده چیز است..

(2) (نوری): و بنا بر احتیاط واجب جفت..

(3) (خوئی): چیزی که در مغز کلّه است و مشکل می‌باشد..

(سیستانی): چیزی که در مغز کلّه است و به اندازه نخود می‌باشد..

(فاضل): چیزی که در مغز کلّه است و دارای شکل است و به اندازه نصف نخود می‌باشد..

(4) (سیستانی): بنا بر احتیاط واجب..

(5) (گلپایگانی): (مردمک) بنا بر احتیاط لازم.. (صافی)، (نوری): حدقه چشم (مردمک)..

(فاضل): عدسی و سیاهی چشم (مردمک) بنا بر احتیاط لازم..

(خوئی)، (تبریزی): ولی ظاهر این است که در پرندگان بجز خون و فضله و زهره دان و سپرز و دنبلان از چیزهایی که ذکر شد وجود ندارد.

(سیستانی): این‌ها همه در غیر پرندگان و ماهی و ملخ از حیوانات حلال گوشت؛ و امّا پرندگان پس خون و فضله آنها بی اشکال حرام است ولی جز این دو اگر از آنچه گذشت، چیزی از آنها باشد حرام بودنش بنا بر احتیاط واجب است و همچنین بنا بر احتیاط واجب حرام است خون و فضله ماهی و فضله ملخ؛ و جز این از آنها چیزی حرام نیست.

(6) (گلپایگانی): بنا بر احتیاط لازم.

(فاضل): بنا بر احتیاط لازم حرمت این چیزها در حیوانات بزرگ است امّا در حیوانات کوچکی مانند گنجشک چنانچه بعضی از این امور قابل تشخیص یا جدا کردن نباشد خوردن آن اشکال ندارد.

(صافی): بنا بر احتیاط مستحب ّ از چیزی که در میان سم است، و به آن ذات الاشاجع می گویند اجتناب شود.

(بهجت): مسأله خوردن پنج چیز از حیوانی که حلال گوشت است و به دستور شرع آن را سر بریده‌اند حرام است که عبارتند از: 1 طحال (سپرز) 2 نری 3 دنبلان 4 خون 5 فضله و سرگین. هر چه در نظر مردم جزء چیزهای خبیث باشد و متعارف مردم از آنها متنفّر باشند، خوردن آنها حرام است. و بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن ده چیز اجتناب کرد، اگر چه جزء چیزهای خبیث نباشند، که عبارتند از: 1 مثانه (بولدان) 2 زهره دان، 3 بچه دان، 4 فرج 5 غُدد، که آنها را دُشوِل هم می گویند. 6 نخاع (مغز حرام)، که داخل ستون فقرات و گردن است. 7 نخود مغز (و آن چیزی است در مغز به شکل نخود). 8 چیزی که در میان سُم ّ است و به آن ذات الأشاجع هم می گویند. 9 حدقه چشم 10 پی دو طرف تیره پشت.

(مکارم): مسأله چهار ده چیز از حیوانات حلال گوشت (بنا بر احتیاط واجب در بعضی از آنها) حرام است: 1 خون 2 نری 3 فرج 4 بچه دان 5 غُدد که آن را دشول می گویند. 6 تخم که آن را دنبلان می گویند. 7 دانه کوچکی که در مغز سر است و به شکل نخود می‌باشد. 8 مغز حرام که در میان تیره پشت است. 9 پی که در دو طرف گردن قرار دارد و تا تیره پشت کشیده شده. 10 زهره دان. 11 سپرز (طحال). 12 مثانه (محل ّ اجتماع بول). 13 سیاهی چشم 14 چیزی که در میان سم است و عرب آن را ذات الأشاجع می‌گوید، این در حیوانات بزرگ است، امّا در حیوانات کوچکی مانند گنجشک چنانچه بعضی از این امور قابل تشخیص یا جدا کردن نیست، خوردن آن اشکالی ندارد.

(زنجانی): مسأله چهارده چیز از اجزاء حیوانات حلال گوشت حرام است: 1 خون 2 نری 3 فرج 4 بچه دان 5 غدد که آن را دشول می گویند. 6 تخم که آن را دنبلان می گویند. 7 چیزی که در مغز کله است و تقریباً به اندازه نصف نخود است. 8 مغز حرام که در میان تیره پشت است. 9 پی که در دو طرف تیره پشت است. 10 زهره دان 11 سپرز (طحال) 12 بول دان (مثانه) 13 سیاهی چشم 14 چیزی که در میان سم است و به آن ذات الاشاجع می گویند.

حرمت برخی از این چیزها بنا بر احتیاط می‌باشد.

[خوردن قسمت های خبیث و پلید ]

مسأله 2627 خوردن سرگین و آب دماغ حرام است و احتیاط واجب آن است که از خوردن چیزهای خبیث دیگر که طبیعت انسان از آن متنفر است اجتناب کنند (1) ولی اگر پاک باشد و مقداری از آن به طوری با چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشکال ندارد. (1).

(اراکی): خوردن سرگین و بول حیوان و آب دماغ و چیزهای خبیث دیگر که طبیعت انسان از آن متنفّر است حرام می‌باشد..

(گلپایگانی): خوردن خبائث یعنی چیزهایی که طبیعت انسان از آن متنفّر است، حرام می‌باشد..

(نوری): خوردن سرگین و آب دماغ و بطور کلّی چیزهای خبیث که طبیعت انسان از آن متنفر است حرام است.. (بهجت): رجوع کنید به ذیل مسأله 2626 (خوئی)، (تبریزی): مسأله خوردن بول شتر حلال است و اجتناب از بول سایر حیوانات حلال گو شت و همچنین سایر چیزهایی که طبع از آنها متنفّر است، أحوط و أولی است.

(سیستانی): مسأله آشامیدن بول حیوانات حرام گوشت حرام است و همچنین بول حیوانات حلال گوشت حتّی شتر بنا بر احتیاط لازم؛ ولی خوردن بول شتر و گاو و گوسفند اگر برای معالجه باشد، اشکال ندارد.

(مکارم): مسأله خوردن اشیاء خبیث و پلید که طبع انسان از آن تنفّر دارد (مانند فضله حیوانات و آب بینی و امثال آن) حرام است، هر چند پاک باشد.

(صافی): مسأله خوردن بول شتر حلال است ولی از بول سایر حیوانات حلال گوشت و چیزهایی که طبیعت انسان از آن متنفر است بنا بر احتیاط اجتناب شود.

(زنجانی): مسأله بنا بر احتیاط مستحب ّ از خوردن چیزهایی همچون آب بینی که طبیعت انسان از آنها متنفر است اجتناب کنند. آشامیدن بول حیوانات حرام گوشت، حرام است، همچنین بول حیوانات حلال گوشت حتی شتر ولی خوردن بول شتر و گاو و گوسفند اگر برای معالجه باشد اشکال ندارد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/5THhbH

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام خوردن و آشامیدنکلید: چرا خوردن دنبلان حرام است خواص دنبلان برای اسپرم خوردن دنبلان از نظر مکارم شیرازی علت حرام بودن دنبلان دنبلان دنبلان گوسفندیخوردن چه اعضایی از حیوانات حلال گوشت حرام است خوردن چه اعضایی از حیوانات حلال گوشت حرام است اعضای حرام حیوانات حلال گوشت اجزاء حرام حیوانات حلال گوشت  چرا خوردن دنبلان حرام است مغز حرام چیست علت حرام بودن دنبلان نام دیگر مغز حرام چرا خوردن نخاع حرام است دلیل علمی حرام بودن دنبلان عضو حرام حیوان حلال گوشت  کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

6 نظرات
 1. امیر می گوید

  سلام
  دنبلان از نظر همه مراجع حرام است؟
  چون بعضی ها میگن مکروهه حرام نیست.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خوردن آن حرام است!، در فقه اهل سنت است که حرام نمی دانند!!.
   فتوای امام خمینی ره مبنی بر حرام بودن دنبلان است

   دنبلان، در مسأله 2496 توضیح المسائل امام خمینى ره نیز یکی از اجزاى حیوانات حلال گوشت‌، که خوردن آن حرام می‌باشد، معرفی شده است.

   در تحریر الوسیلة نیز فرموده‌اند: «یحرم من الحیوان المحلل أربعة عشر شیئا: الدم و الروث و الطحال و القضیب‌ و الفرج ظاهره و باطنه، و الانثیان …» (ج 2، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی الحیوان، مسألة 27)

   با این اوصاف تردیدی در حرام بودن بیضه (دنبلان ) حیواناتی مثل گوسفند و گاو و مانند آن، به فتوای امام خمینی ره نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. محمد می گوید

  خوردن مکروهیات هم میفرمایین
  چون جایی خوندم کلیه مکروه!
  مقلد اقای مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مکروه است.
   امام علی(ع) می فرماید: «پیامبر(ص) قلوه‏ نمی خوردند، نه این که حرام کرده باشند؛ چون نزدیک مخرج بول است»؛[عیون أخبار الرضا علیه السلام، محقق و مصحح: لاجوردى، مهدى، ج ۲، ص ۴۱] یعنى سبب کراهت خوردن قلوه[تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۱۶۱،]‏ از این جهت است که نزدیک محل بول حیوان است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. محمد می گوید

    بجز کلیه ،چه اعضای دیگه ای مکروه؟
    ممنون از پاسخگویی سریعتون

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     در متن نوشتار به صورت کامل پاسخ داده شده است.
     وفقکم الله لکل الخیر