وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

چند بار شستن دست و صورت در وضو

4

چند بار شستن دست و صورت در وضو

1-در نوشتار قبل « شستن صورت در وضو از رساله» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

2- شستن سه مرتبه صورت ودست راست به قصد وضو حرام است ولي وضو را باطل نمي كند واگر دست چب را سه مرتبه بشويد مسح او اشكال دارد ووضو را باطل مي سازد. در ادامه ملاک شستن از نظر مراجع مطرح می شود با دقت مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب]

مسأله 248 در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوّم جایز (1) و مرتبه سوّم و بیشتر از آن، حرام می‌باشد (2) و اگر با یک مشت آب، تمام عضو شسته شود و به قصد وضو بریزد یک مرتبه حساب می‌شود چه قصد بکند یک مرتبه را، یا قصد نکند.

(1) (خوئی، اراکی، گلپایگانی، صافی، سیستانی، بهجت:) مرتبه دوّم مستحب..

(تبریزی:) مرتبه دوّم مستحب است بنا بر مشهور ولی احتیاط واجب در دست چپ، ترک مرتبه دوّم است..

(2) (خوئی، اراکی، گلپایگانی، صافی:) و این که کدام شستن اوّل یا دوّم یا سوّم است مربوط به قصد کسی است که وضو می‌گیرد، پس اگر به قصد شستن مرتبه اوّل مثلًا ده مرتبه آب بصورت بریزد، اشکال ندارد و همه آنها شستن اوّل حساب می‌شود و اگر به قصد این که سه مرتبه بشوید، سه مرتبه آب بریزد، مرتبه سوّم آن حرام است.

(تبریزی:) و این که کدام شستن اوّل یا دوّم یا سوّم است مربوط به قصد کسی است که وضو می‌گیرد، پس اگر به قصد وضو آب به صورت بریزد که تمام آن را فرا بگیرد مرتبه اوّل حساب می‌شود و لو با چند مرتبه آب ریختن باشد.

(بهجت:) و مقصود از هر مرتبه، شستن تمام عضو است. [پایان مسأله] (سیستانی:) و شستن مرتبه اوّل وقتی تمام می‌شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد و دیگر جایی برای احتیاط باقی نماند، پس اگر به قصد شستن مرتبه اوّل مثلًا ده مرتبه آب به صورت بریزد تا این که آب همه آن را فرا بگیرد، اشکال ندارد. و تا وقتی که قصد وضو و شستن صورت مثلًا نکند شستن اوّل محقّق نمی‌شود، پس می‌تواند چند مرتبه همه صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب می‌ریزد قصد شستن وضویی نماید، ولی اعتبار قصد در شستن دوّم خالی از اشکال نیست و احتیاط لازم آن است که بیش از یک مرتبه بعد از مرتبه اوّل صورت و یا دستها را نشوید اگر چه به قصد وضو هم نباشد.

(نوری:) و این که کدام شستن اول یا دوم یا سوم است، بستگی به قصد گیرنده وضو دارد، نه به تعداد دفعاتی که آب به صورت می‌ریزد.

(زنجانی:) مسأله در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوّم جایز و بیشتر از آن، حرام نمی‌باشد و این که کدام شستن، اول یا دوم یا سوم است مربوط به شستن تمام عضو همراه با قصد وضو می‌باشد، پس اگر به قصد وضو دو بار به طور کامل شست، شستن بعدی حرام است و اگر به قصد وضو چند بار آب بریزد، هر گاه به تمام دست و صورت رسید، یک مرتبه حساب می‌شود و ما زاد بر آن، مرتبه بعد حساب می‌آید هر چند قصد مرتبه اول داشته باشد.

(مکارم:) مسأله برای وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب است و احتیاط واجب، ترک مرتبه دوّم است و امّا سوّم و بیشتر حرام است، منظور از مرتبه اوّل آن است که تمام عضو را بشوید خواه با یک مشت آب باشد یا چندین مشت، وقتی که تمام شد یک مرتبه حساب می‌شود.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 

پرسش 28 . در وضو شستن صورت و دست‏ها تا چند مرتبه جایز است؟

پاسخ:

آیات عظام امام، خامنه‏اى، فاضل و نورى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جایز و مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام است.[1]

آیات عظام بهجت، سیستانى، صافى و وحید: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام است.[2]

آیه‏اللّه‏ تبریزى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم بنا بر نظر مشهور مستحب است ؛ ولى احتیاط واجب در دست چپ ترك مرتبه دوم است و براى مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام است.[3]

آیه‏اللّه‏ مكارم: براى مرتبه اول واجب و بنا بر احتیاط واجب ترك مرتبه دوم است و براى مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام است.[4]

[1]. امام، فاضل و نورى، توضيح المسائل مراجع، م 248 و خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 102.
[2]. بهجت، صافى و سيستانى، توضيح‏المسائل مراجع، م 248 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 254.

[3]. تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م 248.

[4]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 248.

منبع : سایت هدانا برگرفته از پرسمان.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

شستن صورت و دست‌ها
۱. در شستشوی صورت باید به اندازه‌یی که ما بین انگشت وسط و شست قرار گیرد شسته شود.
۲. در صورت‌های پوشیده از مو، شستن روی موها کفایت می‌کند و لازم نیست آب وضو را به پوست صورت برساند، مگر در جایی که مو به قدری کم پشت است که پوست صورت کاملاً دیده می‌شود.
۳. صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است، هر چند به وسیله‌ی دست کشیدن باشد و مسح اعضا با دست مرطوب به تنهایی کافی نیست.
۴. صورت و دستها در وضو باید از بالا به پایین شسته شود، اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل است.
۵. شستن صورت و دستها
بار اول: واجب.   بار دوم: جایز.
بار سوم و بیشتر: غیر مشروع (حرام).
توجه:
ملاک برای تعیین هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اولِ شستن چند مرتبه آب بریزد اشکال ندارد.    رساله آموزشي.

سه بار شستن صورت در وضو

سؤال: شخصی گفته است که هنگام وضو فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته شود، و اگر بار سوم آب ریخته شود وضو باطل خواهد بود. آیا این سخن صحیح است؟

جواب: شستن اعضا در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جایز و بیش از آن مشروع نیست لکن ملاک برای تعیین هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب بریزد اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات، سؤال ۱۰۲


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۴۷ ـ در وضو شستن صورت و دست‌ها مرتبه اوّل واجب، و مرتبه دوّم مستحب، و مرتبه سوّم و بیشتر از آن حرام می‏باشد، و شستن مرتبه اوّل وقتی تمام می‌شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد و دیگر جایی برای احتیاط باقی نماند، پس اگر به قصد شستن مرتبه اوّل مثلاً ده مرتبه آب به صورت بریزد تا اینکه آب همه آن را فرا بگیرد اشکال ندارد، و تا وقتی که قصد وضو و شستن صورت مثلاً نکند شستن اوّل محقق نمی‏شود، پس می‌تواند چند مرتبه همه صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب می‏ریزد قصد شستن وضویی نماید، ولی اعتبار قصد در شستن دوّم خالی از اشکال نیست، و احتیاط لازم آن است که بیش از یک مرتبه بعد از مرتبه اوّل صورت و یا دست‌ها را نشوید اگرچه به قصد وضو هم نباشد. رساله آیت الله سیستانی.

۳۶پرسش: سوالم در مورد غسل است ، همانطور که معلوم است در وضو یکبار آب کشیدن واجب و دو بار مستحب است و سه بار حرام آیا در غسل نیز همین حکم جاری است بگونه ای که یکبار شستن بدن واجب و دوبار مستحب و سه بار حرام باشد ؟
پاسخ: حکم مزبور در غسل جاری نیست .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

 

حتما بخوانيد

 1. براى وضو چگونه بايد نيت كرد
 2. وضو در چه مواردي واجب مي شود
 3. احكام شستن صورت در وضو
 4. شستن صورت از پایین به بالا در وضو
 5. شستن دست ها در وضو
 6. دست کشیدن در وضو و جريان آب بر اعضا
 7. آيا شستن سه بار صورت وضو را باطل مى كند
 8. اسراف آب در وضو و غسل
 9. محل مسح سر و مقدار مسح در وضو
 10. مسح سر در موهاي بلند

کلید:چند بار شستن دست و صورت در وضو   در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار باید دست و صورت را شست حکم چندمرتبه شستن صورت و دستها در وضو گرفتن شستن صورت بیش از دو بار چگونه است در وضو چند بار باید صورت را شست چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در وضو چند بار شستن دست و صورت در

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

4 نظرات
 1. زهرا می گوید

  سلام
  گاهی اوقات برای مسح پا کف دستمون خیس هست اما مسح که میکشیم قسمت از محلی که مسح پا کشیدیم خیس میشه ولی بقیه ش فقط مرطوب میشه… ایا درسته وضو؟

  و سوال دوم اینکه میشه بنا به احتیاط به جهت اینکه اب کافی برای مسح پا کف دستمون باشه بعد از کشیدن مسح سر از دست راستمونو به ساق دست چپ بزنیم و از اب اون کمک بگیریم؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   همینکه مرطوب هم باشد و آب به پوست برسد کفایت می کند و مسح صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. بهزاد می گوید

  سلام. اگر در وضو صورت خود را دوبار و دست ها از آرنج به پایین را فقط یکبار بشوییم . وضو صحیح است یا نه . مرجع آیت الله سیستانی

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بله صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر