وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خمس طلا و جواهرات زنان

خمس طلا و جواهرات زنان

خمس طلا و جواهرات زنان

خمس طلا

پرسش ۹۹ . آيا به طلاى ذخيره شده، خمس تعلق مى گيرد؟
همه مراجع: چنانچه از درآمد كسب تهيه شده و از آن به هيچ وجه استفاده نمى شود، بايد سر سال خمس آن را بپردازد.۱۰۱

تبصره. اگر طلا را به او بخشيده اند و يا با پول بخشش آن را تهيه كرده، حكم هديه را دارد.۱۰۲

خمس زيورآلات

پرسش ۱۰۱ . آيا به طلا و زيور آلات زنانه ـ كه شوهر از درآمد خود براى همسرش تهيه مى كند ـ خمس تعلق مى گيرد؟
همه مراجع: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، خمس ندارد.

پرسش ۱۰۲ . خانمى از حقوق خود طلا و زيورآلاتى كه هميشه خود را با آن زينت مى كند، خريده است. شوهرش پولى كه وى بتواند در اين زمينه صرف كند، ندارد؛ آيا دادن خمس اين گونه خريدها بر زن لازم است؟
همه مراجع: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، خمس ندارد.

پرسش ۱۰۳ . خانمى كه مقدارى طلا به او هديه شده و الان هم از آن طلا استفاده مى كند، آيا بايد خمس آن را بپردازد؟
آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: خير، هديه خمس ندارد.[۳]
آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، صافى، مكارم و وحيد: چنانچه زينت آلات مزبور، مورد نياز و يا در شأن او باشد، خمس ندارد.[۴]

پرسش ۱۰۴ . شوهرم براى من مقدارى زيورآلات تهيه كرده است؛ ولى به طور اتفاق تا سر سال خمسى، مورد استفاده قرار نگرفت، آيا بايد خمس آن را بدهم؟
همه مراجع (به جز سيستانى و وحيد): چنانچه در معرض استفاده و در شأن شخص باشد، خمس ندارد؛ هر چند به طور اتفاق، يك سال از آن استفاده نكنيد.[۵]
آيات عظام سيستانى و وحيد: بايد خمس آن را بپردازد.[۶]

خمس فروش طلا

پرسش ۱۰۵ . همسرم برايم طلا و زيورآلاتى تهيه كرده و آن را به من بخشيده است؛ ولى پس از چند سال استفاده آن را فروخته ام. آيا به پول آن خمس تعلق مى گيرد؟
آيات عظام امام، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، مكارم و وحيد: پول فروش آن در هر حال خمس ندارد.[۷]
آيه اللّه بهجت: اگر پول فروش تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.[۸]
آيات عظام سيستانى، صافى و نورى: مقدار تفاوت ارزش خريد و ارزش فروش، جزء درآمد سال شمرده مى شود و چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[۹]

پرسش ۱۰۶ . آيا به طلا و زيورآلات زنانه ـ كه زن از درآمد شخصى تهيه كرده و خود را با آن زينت مى كند ـ بعد از فروختن، خمس تعلق مى گيرد؟
امام: اگر در همان سال (سال خريد) فروخته شود. چنانچه پول آن تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بپردازد و اگر بعد از آن سال بفروشد، بايد فورا خمس آن را بدهد.[۱۰]
آيه اللّه بهجت: چنانچه پول فروش تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.[۱۱]
آيه اللّه تبريزى: مقدار تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش، جزء درآمد سال شمرده مى شود و چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بپردازد.[۱۲]
آيه اللّه فاضل: اگر در همان سال (سال خريد) فروخته شود، چنانچه پول آن تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بپردازد و اگر بعد از آن سال بفروشد ـ به مقدار تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش ـ جزء درآمد سال شمرده مى شود و چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.[۱۳]

آيه اللّه خامنه اى: اگر وسايل مورد نياز در همان سال خريد فروخته شود، به پول فروش آن خمس تعلق مى گيرد؛ ولى اگر بعد از گذشت سال خمسى بفروشد، به آن خمس تعلق نمى گيرد.[۱۴]
آيات عظام سيستانى و صافى: اگر در همان سال (سال خريد) فروخته شود، چنانچه پول آن تا سر سال خمسى زياد، بيايد بنابر احتياط واجب، خمس آن را بپردازد و اگر بعد از آن سال بفروشد، ـ به مقدار تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش ـ جزء درآمد سال شمرده مى شود و چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.[۱۵]

آيه اللّه مكارم: پول فروش آن در هر حال خمس ندارد.[۱۶]
آيه اللّه نورى: اگر در همان سال (سال خريد) فروخته شود، چنانچه پول آن تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بپردازد و اگر بعد از آن سال بفروشد، پول آن خمس ندارد.[۱۷]
آيه اللّه وحيد: مقدار تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش، جزء درآمد سال شمرده مى شود و چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد.[۱۸]

پرسش ۱۰۰ . آيا به انگشتر طلا براى مرد، خمس تعلق مى گيرد؟
همه مراجع: آرى پولى كه در راه حرام صرف شود، جزء مؤونه نيست و بايد خمس آن پرداخت شود.[۱۹]

  1. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۸۶۸؛ خامنه اى، اجوبة، س ۹۰۰؛ صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۶۲۳؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۳۳۶؛ مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۳۰۶؛ تبريزى، استفتائات، س ۸۲۵؛ العروة الوثقى، ج ۲، كتاب الخمس م ۶۱.
  2. . ر.ك: احكام خمس هديه.
 • [۱].العروة الوثقى، ج ۱، ۶۱؛ خامنه اى، اجوبة، س ۹۰۰؛ توضيح المسائل مراجع، م ۱۷۷۵؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۱۷۸۳.
 • [۲]. العروة الوثقى، ج ۲، م ۸۳؛ توضيح المسائل مراجع، م ۱۷۵۷؛ خامنه اى، اجوبة، س ۹۹۸؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۱۷۸۳.
 • ۳. امام، توضيح المسائل، م ۱۷۵۳؛ خامنه اى، اجوبة، س ۸۵۰؛ نورى، توضيح المسائل، م ۱۷۴۹.
 • ۴. مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۳۰۶؛ صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۶۲۳؛ توضيح المسائل مراجع، م ۱۷۷۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۶۲۳؛ تبريزى، استفتائات، س ۸۲۵؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۱۷۸۳.
 • ۵. امام، استفتائات، ج ۱، س ۹۱؛ خامنه اى، اجوبة، س ۸۹۹؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۷۳۴؛ تبريزى، استفتائات، س ۸۸۸؛ نورى، استفتائات، ج ۱، س ۲۶۷؛ صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۷۰۴؛ مكارم، توضيح المسائل، م ۱۵۰۷؛ بهجت، توضيح المسائل، م ۱۳۷۶.
 • ۶. دفتر: سيستانى و وحيد.
 • ۷. امام، توضيح المسائل، م ۱۷۷۰ و ۱۷۵۳؛ خامنه اى، اجوبة، س ۸۵۸؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۲، س ۴۸۵؛ مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۳۱۴، تبريزى، استفتائات، س ۸۴۱؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۱۷۷۸.
 • ۸. دفتر: بهجت.
 • ۹. توضيح المسائل مراجع، م ۱۷۷۰ و ۱۷۸۱؛ صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۶۲۵؛ نورى، توضيح المسائل، م ۱۷۶۶ و استفتائات، ج ۲، س ۳۵۹.
 • ۱۰. امام، استفتائات، ج ۱، س ۳۳، ۷۲، ۱۷۳.
 • ۱۱. دفتر: بهجت.
 • ۱۲. تبريزى، استفتائات، س ۸۴۱.
 • ۱۳. فاضل، جامع المسائل، ج ۲، س ۴۸۵ و التعليقات على العروة الوثقى، ج ۲، م ۶۷.
 • ۱۴. خامنه اى، اجوبة، س ۸۸۹ و ۹۸۶ .
 • ۱۵. سيستانى، توضيح المسائل، م ۱۷۵۱؛ صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۶۲۵ و ۷۱۰ و ۷۱۴ و توضيح المسائل، م ۱۷۹۰ و ۱۷۷۹.
 • ۱۶. مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۳۱۴.
 • ۱۷. نورى، استفتائات، ج ۱، س ۲۶۳ و توضيح المسائل، م ۱۷۷۷.
 • ۱۸. وحيد، توضيح المسائل، م ۱۷۷۸.
 • ۱۹. العروة الوثقى، ج ۲، م ۶۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹؛ مكارم، توضيح المسائل، م۱۵۲۳؛ دفتر: خامنه اى. (احكام خمس،پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س۱۲۵: آیا به طلایی که شوهر برای همسرش می‏‌‌خرد، خمس تعلّق می‏‌‌گیرد؟

ج) اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مؤونه سال محسوب می‏‌‌شود و خمس ندارد.

س۳۳: اگر شخصی طلا را به عنوان سرمایه نگه دارد یا در بانک ذخیره کند چه حکمی‌دارد؟

ج) در فرض مذكور پرداخت خمس واجب است.

س۱۳۸: اگر فردی با توجه به شأن خود هر ماه از درآمدش طلا بخرد آیا این طلاها خمس دارد؟

ج) در فرض سؤال اگر طلا برای زينت در حدّ شأن عرفی باشد، خمس ندارد.

س۳۱: اگر کسی طلای مسکوک داشته باشد، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟

ج) اگر جزء منفعت کسب محسوب شود، حکم ساير درآمدهای کسب را در وجوب خمس دارد.

 

س۱۶۹: با توجه به اینکه اگر وسایل خانه یا طلای همسر که در شأن اوست بعد از سال خمسی فروخته شود خمس ندارد اگر پول حاصل به مدت چند سال خرج نشود آیا باز هم خمس ندارد؟

ج) خمس ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

. خمس طلا :

چنانچه مورد استفاده براى زينت بانوان نباشد، يا اضافه بر شأن و نيازشان باشد وسال خمسى بر آن بگذرد، خمس دارد؛ سكّه‌هاى بهار آزادى نيز فقط خمس دارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا به هدایای ازدواج (طلا های زینتی ) که به زن می دهند اگر یک سال از آن بگذرد واز آنها به عنوان زینت استفاده شود خمس تعلق می گیرد؟
پاسخ: خمس ندارد.

۳۶پرسش: من سال گذشته مقداری طلا خریدم وآن را برای پوشیدن در اختیار مادرم گذاشتم وقرار شد در هنگام نیاز آنها را به من پس بدهد . با توجه به اینکه بنده هنوز تحت تکفل پدرم می باشم واین اموال هدیه بوده اند آیا بر آنها خمس تعلق می گیرد ؟

پاسخ:

خمس دارد .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد 

*- ويژه نامه احكام خمس

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

6 نظرات
 1. نقوی می گوید

  سلام،آيا طلا زينتي كه در جهزيه دختر داده ميشه و تا سر سال خمسي اصلا استفاده نشود،خمس دارد؟
  مرجع آيت الله سيستاني

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   در صورتی که شان بوده و اگر قبل از گذشت یکسال از آنها استفاده بشود خمس ندارد.
   اگر تا سر سال استفاده نکنند خمس تعلق میگیرد .

   لازم به ذکر است اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سالهای متعدد تدریجا تهیه کند (و خرید طلا هم جزو جهیزیه مرسوم باشد) وتهیه نکردن جهیزیه منافی شانش باشد هرچند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند اگر در بین سال از منافع ان سال مقداری جهیزیه بخرد که از شانش زیاد نباشد وعرفا تهیه ان مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود خمس ان را لازم نیست بدهد واگر از شانش زیاد باشد یا از منافع ان سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس ان را بدهد.

   اگر غیر از آنچه توضیح داده شده باشد یا طلا جزو جهیزیه نیست توصیه می کنیم با دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل خیر

 2. رجایی می گوید

  سلام ، می خواهم مقداری طلا برای هدیه ازدواج فامیل تهیه کنم و نزد خود نگه دارم ایا به این طلا خمس تعلق می گیرد

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نام مرجع تقلید لازم است مطرح بشود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. منیر می گوید

  من دو انگشتر و یک جفت گوشواره از مادرم که اونم از مادرش بهش رسیده بود بهم ارث رسیده اما ۱۳ ساله که مادرم فوت کرده و از اونا هم استفاده نکردیم حالا قصد فروششون رو دارم میخوام بدونم باید خمس سالهایی رو که استفاده نشدن رو باید بپردازم ؟
  (مرجع آیت الله جوادی آملی)

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   ارث خمس ندارد. در سایت سرچ کنید پیرامون این موضوع مطالعه کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر