وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تبعیت در مطهرات

2

تبعیت در مطهرات

فهرست این نوشتار:

رساله توضیح المسائل طهارت

8 تَبَعیَّت

[ تعریف تبعیت]

مسأله 210 تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر (1) پاک شود (2).

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) به واسطه پاکی چیز دیگر..

(2) (بهجت:) و همین طور است کودکی که در جنگ با مسلمانان از کفار اسیر می‌شود که به سبب تبعیت مسلمان ِ اسیر کننده، پاک می‌گردد.

[تبعیت ظروف و وسایل در طهارت]

مسأله 211 اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب (1) موقع جوش آمدن به آنجا رسیده پاک می‌شود (2) و کهنه و چیزی هم که معمولًا روی آن می‌گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود (3) پاک می‌گردد (4). بلکه اگر موقع جوشیدن، سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف هم پاک می‌شود.

(1) (مکارم:) یا انگور.. (2) (اراکی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (3) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) اگر با آن نجس شد.. (4) (گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی، سیستانی:) ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن شراب، از آن اجتناب کنند.

(مکارم:) اگر معمولًا به آن رطوبت نجس شود آن هم پاک می‌گردد، امّا اگر موقع جوشش سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف پاک نمی‌شود.

(بهجت:) مسأله اگر شراب سرکه شود اطراف داخل ظرف نیز با پاک شدن آن پاک می‌شود.

(زنجانی:) مسأله اگر شراب سرکه شود داخل ظرف که به شراب نجس شده پاک می‌شود ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن ِ شراب از آن اجتناب کنند.

مسائل اختصاصی

(گلپایگانی، صافی:) مسأله 217 ظرفی که آب انگور در آن جوش می‌آید و چیزهایی که مانند کفگیر برای پختن آب انگور، به کار می‌رود بنا بر قول به نجاست آب انگور جوشان بعد از کم شدن دو قسمت آب انگور پاک می‌شود ولی [در مسأله 113] گذشت که آب انگور به جوشیدن نجس نمی‌شود.

(خوئی، تبریزی:) مسأله 17 (2) (سیستانی:) مسأله 210 بچّه کافر به تبعیّت در دو مورد پاک می‌شود: 1 کافری که مسلمان شود طفل او در پاکی تابع اوست و هم چنین اگر جَدّ طفل یا مادر یا جدّه او مسلمان شوند 2 طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد، و پدر یا یکی از اجداد همراه او نباشد؛ در این دو مورد پاکی طفل به تابعیّت مشروط به این است که طفل در صورت ممیِّز بودن، اظهار کفر ننماید.

(سیستانی:) ولی حکم به طهارت در این مورد مشروط به آن است که بچّه همراه آن تازه مسلمان و در کفالت او باشد و هم چنین کافری نزدیکتر از او همراه آن بچّه نباشد..

(زنجانی:) مسأله 216 فرزندان نابالغ کفّار بعد از مسلمان شدن یکی از پدر یا مادر یا جدّ یا جدّه نزدیک پاک می‌شوند مگر این که ممیّز بوده و اظهار کفر کنند.

(زنجانی:) مسأله 218 آب انگور اگر جوش بیاید و پیش از آن که دو سوم آن کم شود به جایی بریزند، بنا بر احتیاط باید آن جا را آب بکشند؛ ولی ظرفی که آب انگور در آن جوش می‌آید و چیزهایی که مانند کفگیر برای پختن آب انگور به کار می‌رود و در آن قرار دارد، بعد از کم شدن دو سوم آب انگور پاک می‌شود.

(مکارم:) مسأله 230 فرزندان نابالغ کفّار بعد از ایمان آوردن پدران آنها پاک می‌شوند.

[ تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می‌دهند]

مسأله 212 تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می‌دهند و پارچه‌ای که با آن عورت میت را می‌پوشانند و دست کسی که او را غسل می‌دهد (1) و همین طور کیسه و صابونی که با آن شسته می‌شود بعد از تمام شدن غسل پاک می‌شود.

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) تمام این چیزها که با میّت شسته شده است بعد از تمام شدن ِ غسل، پاک می‌شود.

(اراکی، گلپایگانی، مکارم، بهجت، صافی، زنجانی، نوری:) بعد از تمام شدن غسل پاک می‌شود (زنجانی: هم چنین پیراهن میّت، در جایی که معمولًا از زیر پیراهن غسل داده می‌شود).

[کسی که چیزی را با دست خود آب می‌کشد]

مسأله 213 کسی که چیزی را با دست خود آب می‌کشد (اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود) (1) بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم پاک می‌شود.

این مسأله در رساله آیات عظام: زنجانی و مکارم نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: گلپایگانی، بهجت و صافی نیست] (خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسأله کسی که چیزی را آب می‌کشد، بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم که با آن چیز شسته شده پاک می‌شود.

[اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند]

مسأله 214 اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل، آب بکشند (1) و به اندازه معمول فشار دهند تا آبی که روی آن ریخته‌اند جدا شود (2)، آبی که در آن می‌ماند پاک است (3).

(1) (فاضل:) اگر لباس و مانند آن را آب بکشند..

(2) (سیستانی:) تا آبی که با آن شسته شده جدا شود.. (3) (خوئی، تبریزی:) بلکه آبی که از او جدا شده نیز پاک است به تفصیلی که در مسأله (27) گذشت.

[ظرف نجس را که با آب قلیل آب می‌کشند]

مسأله 215 ظرف نجس را که با آب قلیل آب می‌کشند، بعد از جدا شدن ِ آبی که برای پاک شدن، روی آن ریخته‌اند (1) قطره‌های آبی که (2) در آن می‌ماند پاک است (3).

(1) (سیستانی:) بعد از جدا شدن ِ آبی که برای پاک شدن با آن شسته شده آب کمی که در آن می‌ماند پاک است.

(2) (خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، زنجانی، فاضل، بهجت:) آب کمی که..

(3) (خوئی، تبریزی:) و هم چنین است آبی که از او جدا شده به تفصیلی که در مسأله (27) گذشت.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

معنای تبعیت در مطهرات [تبعیت]

پرسش : تبعیت که یکی از مطهِّرات است چیست؟

پاسخ : «تبعیت» آن است که چیزى به تبع چیز دیگرى پاک شود.

تطهیر ظرف شراب بعد از تبدیل شدنش به سرکه [تبعیت]

پرسش : اگر با تبدیل شراب به سرکه، رو و پشت ظرف هم پاک می شود؟

پاسخ : هرگاه شراب، سرکه شود، ظرف آن هم تا جایى که شراب یا انگور موقع جوش آمدن به آن رسیده پاک مى‏شود، پارچه و چیزى که روى آن مى‏گذارند اگر معمولًا به آن رطوبت، نجس شود آن هم پاک مى‏گردد، امّا اگر موقع جوشش سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود بعد از سرکه شدن پشت ظرف پاک نمى‏شود.

تطهیر فرزندان نابالغ کفار بعد از اسلام پدرشان [اسلام آوردن]

پرسش : اگر کافری مسلمان، فرزند او چه حکمی دارد؟

پاسخ : فرزندان نابالغ کفّار بعد از ایمان آوردن پدران آنها، پاک مى‏شوند.

وسایل غسالخانه بعد از اتمام غسل میت [تبعیت]

پرسش : بعد از تمام شدن غسل های سه گانه میت آیا وسایلی که هنگام غسل با بدن او مرتبط بوده نیز پاک می شود؟

پاسخ : سنگى که میّت را روى آن غسل مى‏دهند و پارچه‏اى که عورت میّت را با آن مى‏پوشانند و دست کسى که او را غسل مى‏دهد، بعد از تمام شدن غسل پاک مى‏شود.

حکم باقیمانده آب در هنگام شستشو با آب قلیل [تبعیت]

پرسش : در فقه می خوانیم که غساله چیزی که با آب قلیل شسته شده نجس می باشد چگونه است که وقتی این غساله جدا شد، باقیمانده آب در آن چیز، پاک محسوب می شود؟

پاسخ : هرگاه لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آب از آن خارج شود، آبى که درآن باقى مى‏ماند، پاک است؛ و همینطور است اگر ظرف نجس را با آب قلیل آب کشند قطره‏ هایى که آخر کار در آن مى‏ماند پاک است.

تطهیر لباس در آب قلیل [تبعیت]

پرسش : لباس نجس را در ظرف آب قلیل بشوییم، ظرف آب و دست و لباس چه حکمی از نظر طهارت و نجاست دارند؟

پاسخ : هنگامی که آب آن را خالی کنید هم تشت پاک می شود و هم لباس و هم دست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید. ببخشید من خیلی وسواسی شدم و در موارد خیلی ناچیزی مثل تطهیر دست به مشکل برخوردم. میدونم سوالم مسخره هست ولی واقعا نمیدونم چطور دست نجسم رو تطهیر کنم؟ آیا باید حتما یک دست رو مقداری جداگانه زیر شیر آب بگیرم تا آب به همه جا برسه یا وقتی به صورت معمول دست هارو میشورم و به هم می‌مالم، دست نجس تطهیر میشه؟
  من مقلد آیت الله مکارم هستم. اگر چیز نجسی رو با دست نجس بشورم هر پاک میشن؟ یا اگر دست نجس رو با دست دیگه تطهیر ‌کنم بعدش هر دو دست پاک میشن؟
  و یه سوال دیگه هم داشتم اگر شیر آب نجس بشه دو بار که آب بریزم پاک میشه یا حتما باید به شیر دست هم بکشم؟ آیا قطرات آبی که روی شیر باقی میمونن پاک هستن؟
  ببخشید که سوالاتم زیاد شدن ولی خواهش میکنم جواب بدین خیلی در رنج و عذابم.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همین که مثل افراد عادی دست را زیر شیر آب می گیرید کاملا تطهیر می شود.
   هر دو پاک می شوند.
   نیازی به دست کشیدن به شیر نیست اگر عین نجاست نیست، دو بار آب بریزید پاک است.
   حتما یک وقت مشاوره بگیرید و تکنیک های کنترل وسواس و چرایی این اضطراب رو درمان کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر