وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد

0

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل نماز

 چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

[ باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید]

مسأله 1076 باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید، مانند چوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی (1) صحیح نیست و نیز سجده کردن بر چیزهای معدنی مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه باطل است (2) اما سجده کردن بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سیاه اشکال ندارد.

(1) (گلپایگانی، صافی:) و معدنی مانند عقیق صحیح نیست. [پایان مسأله]

(2) (اراکی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(خوئی:) مسأله باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین می روید مانند چوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی مانند گندم و جو و پنبه و آن چه که از اجزاء زمین شمرده نشود مانند طلا و نقره و قیر و زفت و امثال اینها صحیح نیست.

(تبریزی:) قیر و نفت..

(سیستانی:) ولی قیر و زفت که نوع پستی از قیر است در موقع ناچاری، بر چیزهای دیگری که سجود بر آنها صحیح نیست مقدم می باشند.

(مکارم:) مسأله هنگام سجده باید پیشانی بر زمین یا چیزهایی که از زمین می روید، مانند چوب و برگ درختان باشد، ولی سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی هر چند از زمین بروید جایز نیست و هم چنین سجده کردن بر فلزّات مانند طلا و نقره باطل است، امّا سجده بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سفید و سیاه و حتّی عقیق اشکال ندارد.

(زنجانی:) مسأله باید بر زمین یا روییدنی هایی که خوراکی و پوشاکی نیست، مانند چوب و برگ درخت، سجده کرد و سجده بر چیزهای دیگر مانند: روییدنی های خوراکی یا پوشاکی (گندم، جو، پنبه) و آن چه از اجزاء زمین شمرده نمی شود و روییدنی هم نیست مانند: طلا و نقره و قیر و زفت، صحیح نیست.

(بهجت:) مسأله باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین می روید سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی صحیح نیست، و منظور از خوراکی چیزهایی است که خام یا پخته آن، عادتاً خورده می شود؛ پس سجده بر گندم و جو و نخاله آنها که در ضمن خورده می شود، صحیح نیست ولی سجده بر پوست برنج و خربزه و هندوانه و انار حتّی در حال اتّصال مانعی ندارد؛ و هم چنین سجده بر گیاهان دارویی که اختصاص به مریض دارد و به هیچ وجه از آن در حال سلامت استفاده نمی شود جایز است؛ و سجده بر تنباکو و مانند آن که خوراکی نیست جایز است، به خلاف مثل قهوه و چای؛ و منظور از پوشاکی چیزی است که عادتاً پوشیده می شود و لو بعد از ریسیدن و بافتن، مثل پنبه و کتان و کنف؛ ولی سجده بر برگ درختان و چوبها و آن چه که از چوب ساخته می شود و حصیر و بادبزن و امثال آن، جایز است و نیز سجده کردن بر چیزهای معدنی مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه و مرمر اصیل باطل است، امّا سجده کردن بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر معمولی و سنگهای معمولی و سنگهای سیاه بنا بر اظهر اشکال ندارد.

[احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت مو]

مسأله 1077 احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت مو (1)، اگر تازه باشد سجده نکنند (2).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.

(1) (گلپایگانی، صافی، زنجانی:) سجده نکنند. [پایان مسأله] (مکارم:) که بعضی آن را در غذا مصرف می کنند سجده نکنند. [پایان مسأله]

(2) (اراکی:) و چنانچه خشک شده باشد مانع ندارد.

(خوئی، تبریزی:) قبل از خشک شدنش سجده نکنند. [پایان مسأله]

(فاضل:) مسأله سجده کردن بر برگ درخت انگور، اگر تازه باشد جایز نیست ولی پس از خشک شدن می توان بر آن سجده کرد.

(سیستانی:) مسأله سجده کردن بر برگ درخت انگور در زمانی که لطیف است و خوردن آن معمول می باشد جایز نیست و در غیر این صورت سجده کردن بر آن اشکال ندارد.

[سجده بر چیزهایی که از زمین می روید]

مسأله 1078 سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و خوراک حیوان است مثل علف و کاه صحیح است.

(زنجانی:) مسأله سجده بر روییدنی هایی که پوشاک و خوراک انسان نیست ولی خوراک حیوان است؛ مانند علف و کاه، صحیح است.

[سجده بر گلهایی که خوراکی نیستند]

مسأله 1079 سجده بر گلهایی که خوراکی نیستند، صحیح است (1) ولی (2) سجده بردواهای خوراکی که از زمین می روید، (3) مانند گل بنفشه و گل گاوزبان صحیح نیست (4).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (زنجانی:) هر چند مانند گل بنفشه برای مداوا خورده شوند. [پایان مسأله]

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بلکه..

(3) (سیستانی:) و آن را دم کرده یا می جوشانند و آبش را می نوشند..

(4) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) صحیح است. (مکارم:) بنا بر احتیاط صحیح نیست.

[ سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است]

مسأله 1080 سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است (1) و در شهرهای دیگر معمول نیست (2) و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست (3).

(1) (بهجت:) در آن شهرها جایز نیست، و بنا بر احتیاط در شهرهای دیگر نیز که خورده نمی شود، سجده نکنند؛ و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست.

(2) (سیستانی:) در صورتی که در آنجاها هم خوردنی محسوب شود، صحیح نیست..

(مکارم:) صحیح نیست. [پایان مسأله]

(3) (گلپایگانی، صافی:) اگر چه مأکول نباشد.

(فاضل، نوری:) ولی سجده بر توتون جایز است. (سیستانی:) بنا بر احتیاط صحیح نیست.

(زنجانی:) مسأله سجده بر میوه نارس صحیح نیست و سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از مناطق معمول است و در منطقه های دیگر معمول نیست صحیح نمی باشد؛ بلی اگر چیزی در نوع مناطق خوردنی نباشد کسی که در آن مناطق است می تواند بر آن سجده کند.

[ سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است]

مسأله 1081 سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است (1) بلکه به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آن هم می شود سجده کرد (2).

(1) (مکارم:) چه قبل از پخته شدن و چه بعد از آن صحیح است و هم چنین بر آجر و سفال و سیمان نیز جایز است. [پایان مسأله (] بهجت:) بنا بر أظهر..

(2) (گلپایگانی، اراکی:) جایز نیست که در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی (گلپایگانی: و مانند آن) سجده کنند.

(خوئی، تبریزی:) احتیاط مستحب ((زنجانی:) احتیاط) آن است که در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند اینها سجده نکنند.

(صافی:) جواز سجده در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آن مورد تأمل است. (سیستانی:) سجده بر گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گِلی نیز اشکال ندارد.

 [برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام می باشد]

مسأله 1083 برای سجده بهتر از هر چیز (1)، تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام می باشد، بعد از آن خاک، (2) بعد از خاک سنگ و بعد از سنگ گیاه است.

(1) (مکارم:) خاک، مخصوصاً تربت حضرت سیّد الشّهداء علیه السلام است که یادآور خونهای شهیدان می باشد. [پایان مسأله]

(2) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده. (زنجانی:) خاکهای دیگر..

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.