وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ایا میمون قبلا انسان بوده

0

ایا میمون قبلا انسان بوده

آيا ميمونها زمانى انسان بودند بعدها به اين شكلى درآمدند يا اينكه تغييرات محيطى باعث شدند؟ لطفا از نگاه فلسفى و دينى توضيح دهيد.

نظريه تكامل) Evolution ( ديدگاه‏هاى گوناگونى را در ميان زيست‏شناسان و عالمان دينى برانگيخته است انگاره‏هاى موجود در فلسفه علم نيز گمانه ‏هاى متفاوتى را درباره اين نظريه رقم مى‏زند. تكامل باورى) Evolutionism ( و به عبارت دقيق‏تر نظريه تبدل انواع) Transformism ( از بدو پيدايش تاكنون، مراحل گوناگونى را پشت سر گذاشته و همواره مورد نقد و اصلاحاتى واقع شده كه اهم آنها عبارت است از:. 1 داروينيسم،. 2 نئوداروينيسم،. 3 لاماركيسم،. 4 نئولاماركيسم،. 5 موتاسيونيسم) Mutationism (

داروين بر آن بود كه جانوران و گياهان، توليد مثل بسيار دارند به طورى كه پايايى آنها موجب اشغال همه زمين و كمبود غذا و مسكن براى آنها خواهد شد. در نتيجه هر موجودى براى بقاى خود در برابر ديگر رقيبان، بايد بكوشد و در اين تنازع مستمر، آنكه اصلح و داراى صفت برترى است، باقى خواهد ماند. اين صفت برتر- كه موجب بقاى يك فرد مى‏شود- از طريق وراثت به افراد ديگر منتقل شده و به اين وسيله نسل موجودات ادامه مى‏يابد.

همچنين براساس نظريه «جهش»( Mutation ) ، گاهى صفات جديدى به طور ناگهانى در موجودى پيدا مى‏شود و جاندار به وسيله آن مى‏تواند به حيات خود ادامه دهد. تجمع جهش‏هاى مساعد در طول زمان، موجب دگرگونى انواع جاندار و ادامه حيات به صورت نوع جديد مى‏شود.

اكنون به اختصار از سه منظر ياد شده، به بررسى نظريه مى‏پردازيم:

يك. زيست‏ شناسى‏

از منظر زيست شناختى( Biologic ) اشكالات چندى بر نظريه تكامل وارد است از جمله اينكه:

1-. 1 اينكه چگونه عضو جديدى به وجود مى‏ آيد، يا بعضى سازگارى‏ هاى شگفت حاصل مى‏گردد، يا چگونه گونه ‏هاى بزرگ جانوران و گياهان تشكيل شده ‏اند و… هنوز بر جهان دانش روشن نيست.

1-. 2 وجود نوع پيچيده، پس از نوع ساده و تشابه بعضى از موجودات با يكديگر- كه قائلان تحول انواع به آن استناد مى‏كنند(1)- دليل بر آن نيست كه انواع پسين، از انواع پيشين مشتق شده باشند(2).

1-. 3 داروين از تفاوت‏هاى عمده و اساسى بين انسان و اجداد حيوانى مورد ادعا (ميمون) غافل بوده است بعضى از اين تفاوت‏ها- كه «والاس»( Wallace ) به آنها اشاره كرده- عبارت است از:

الف. فاصله عميق ميان مغز و قواى دماغى انسان و ميمون

شاید این مطالب را هم بپسندید:

ب. تمايز زبانى آشكار بين انسان و ميمون

ج. استعداد و توانايى آفرينش هنرى در انسان

د. عدم تفاوت مغزى بين انسان متمدن كنونى و قبايل بدوى كه داروين آنها را حلقه فاصل بين انسان متمدن و ميمون خوانده است.(3)

«فيزيكو»( Phisico ) طبيعى دان آلمانى و متخصص در تاريخ طبيعى انسان( Antropology ) مى گويد: «پيشرفت‏هاى محسوسى كه علم تاريخ طبيعى انسان نموده، روز به روز خويشاوندى انسان و ميمون را دورتر مى‏سازد»(4).

دو. فلسفه علم‏

از منظر فلسفه علم) Philosophy of Science ( – كه معرفتى درجه دوم است و راهبردهاى علمى، روش‏هاى برگزيده از سوى دانشمندان، حاصل كار آنها و عوامل دخيل در نظرپردازى‏هاى علمى را مورد سنجش و داورى قرار مى‏دهد- ديدگاه‏هاى گوناگونى در باب چيستى و منطق دانش تجربى عرضه شده كه عبارت است از:

الف. پوزيتويسم منطقى( Logical Positivism (،

ب. مينوگروى( ldealism ) ،

ج. واقع‏گروى خام( Naive Realism (،

د. واقع‏گروى نقدى( Critical Realism (.

چهارمين نگرش بر آن است كه اساساً تئورى‏هاى علمى، برآيند مشاهدات صرف و تحويل پذير به داده‏ هاى حسى نيست بلكه اينها برآيند هم‏كنشى داده‏ هاى حسّى و ساخته ‏هاى ذهنى دانشمند است. بنابراين نظريات علمى، اكتشافات محض نيست و جنبه اختراعى نيز دارد. از اين رو نمى توان اين گونه نظريات را كاملاً مطابق با واقعيت و عينيت خارجى دانست.(5)

(1) بهزاد، محمود، آيا به راستى انسان زاده ميمون است؟، (بى‏نا، چاپ سوم، 1354)، صص 117-. 118
000 (2) نگا: نصرى، عبداللَّه، مبانى انسان‏شناسى در قرآن، (تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چاپ اول)، ص. 68
000 (3) ايان باربورnal ( ) ruobraB علم و دين، ترجمه بهاءالدين خرمشاهى، (تهران: مركز نشر دانشگاهى چاپ دوم 1375)، ص 141-. 99
000 (4) وجدى، فريد، على اطلال المذهب المادى، صص 103-. 108
000 (5) ايان باربور، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهى، صص 169-. 244

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.