وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ایا میمون قبلا انسان بوده

0

ایا میمون قبلا انسان بوده

آيا ميمونها زمانى انسان بودند بعدها به اين شكلى درآمدند يا اينكه تغييرات محيطى باعث شدند؟ لطفا از نگاه فلسفى و دينى توضيح دهيد.

نظريه تكامل) Evolution ( ديدگاه‏هاى گوناگونى را در ميان زيست‏شناسان و عالمان دينى برانگيخته است انگاره‏هاى موجود در فلسفه علم نيز گمانه ‏هاى متفاوتى را درباره اين نظريه رقم مى‏زند. تكامل باورى) Evolutionism ( و به عبارت دقيق‏تر نظريه تبدل انواع) Transformism ( از بدو پيدايش تاكنون، مراحل گوناگونى را پشت سر گذاشته و همواره مورد نقد و اصلاحاتى واقع شده كه اهم آنها عبارت است از:. 1 داروينيسم،. 2 نئوداروينيسم،. 3 لاماركيسم،. 4 نئولاماركيسم،. 5 موتاسيونيسم) Mutationism (

داروين بر آن بود كه جانوران و گياهان، توليد مثل بسيار دارند به طورى كه پايايى آنها موجب اشغال همه زمين و كمبود غذا و مسكن براى آنها خواهد شد. در نتيجه هر موجودى براى بقاى خود در برابر ديگر رقيبان، بايد بكوشد و در اين تنازع مستمر، آنكه اصلح و داراى صفت برترى است، باقى خواهد ماند. اين صفت برتر- كه موجب بقاى يك فرد مى‏شود- از طريق وراثت به افراد ديگر منتقل شده و به اين وسيله نسل موجودات ادامه مى‏يابد.

همچنين براساس نظريه «جهش»( Mutation ) ، گاهى صفات جديدى به طور ناگهانى در موجودى پيدا مى‏شود و جاندار به وسيله آن مى‏تواند به حيات خود ادامه دهد. تجمع جهش‏هاى مساعد در طول زمان، موجب دگرگونى انواع جاندار و ادامه حيات به صورت نوع جديد مى‏شود.

اكنون به اختصار از سه منظر ياد شده، به بررسى نظريه مى‏پردازيم:

يك. زيست‏ شناسى‏

از منظر زيست شناختى( Biologic ) اشكالات چندى بر نظريه تكامل وارد است از جمله اينكه:

1-. 1 اينكه چگونه عضو جديدى به وجود مى‏ آيد، يا بعضى سازگارى‏ هاى شگفت حاصل مى‏گردد، يا چگونه گونه ‏هاى بزرگ جانوران و گياهان تشكيل شده ‏اند و… هنوز بر جهان دانش روشن نيست.

1-. 2 وجود نوع پيچيده، پس از نوع ساده و تشابه بعضى از موجودات با يكديگر- كه قائلان تحول انواع به آن استناد مى‏كنند(1)- دليل بر آن نيست كه انواع پسين، از انواع پيشين مشتق شده باشند(2).

1-. 3 داروين از تفاوت‏هاى عمده و اساسى بين انسان و اجداد حيوانى مورد ادعا (ميمون) غافل بوده است بعضى از اين تفاوت‏ها- كه «والاس»( Wallace ) به آنها اشاره كرده- عبارت است از:

الف. فاصله عميق ميان مغز و قواى دماغى انسان و ميمون

شاید این مطالب را هم بپسندید:

ب. تمايز زبانى آشكار بين انسان و ميمون

ج. استعداد و توانايى آفرينش هنرى در انسان

د. عدم تفاوت مغزى بين انسان متمدن كنونى و قبايل بدوى كه داروين آنها را حلقه فاصل بين انسان متمدن و ميمون خوانده است.(3)

«فيزيكو»( Phisico ) طبيعى دان آلمانى و متخصص در تاريخ طبيعى انسان( Antropology ) مى گويد: «پيشرفت‏هاى محسوسى كه علم تاريخ طبيعى انسان نموده، روز به روز خويشاوندى انسان و ميمون را دورتر مى‏سازد»(4).

دو. فلسفه علم‏

از منظر فلسفه علم) Philosophy of Science ( – كه معرفتى درجه دوم است و راهبردهاى علمى، روش‏هاى برگزيده از سوى دانشمندان، حاصل كار آنها و عوامل دخيل در نظرپردازى‏هاى علمى را مورد سنجش و داورى قرار مى‏دهد- ديدگاه‏هاى گوناگونى در باب چيستى و منطق دانش تجربى عرضه شده كه عبارت است از:

الف. پوزيتويسم منطقى( Logical Positivism (،

ب. مينوگروى( ldealism ) ،

ج. واقع‏گروى خام( Naive Realism (،

د. واقع‏گروى نقدى( Critical Realism (.

چهارمين نگرش بر آن است كه اساساً تئورى‏هاى علمى، برآيند مشاهدات صرف و تحويل پذير به داده‏ هاى حسى نيست بلكه اينها برآيند هم‏كنشى داده‏ هاى حسّى و ساخته ‏هاى ذهنى دانشمند است. بنابراين نظريات علمى، اكتشافات محض نيست و جنبه اختراعى نيز دارد. از اين رو نمى توان اين گونه نظريات را كاملاً مطابق با واقعيت و عينيت خارجى دانست.(5)

(1) بهزاد، محمود، آيا به راستى انسان زاده ميمون است؟، (بى‏نا، چاپ سوم، 1354)، صص 117-. 118
000 (2) نگا: نصرى، عبداللَّه، مبانى انسان‏شناسى در قرآن، (تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چاپ اول)، ص. 68
000 (3) ايان باربورnal ( ) ruobraB علم و دين، ترجمه بهاءالدين خرمشاهى، (تهران: مركز نشر دانشگاهى چاپ دوم 1375)، ص 141-. 99
000 (4) وجدى، فريد، على اطلال المذهب المادى، صص 103-. 108
000 (5) ايان باربور، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهى، صص 169-. 244

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.