وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اسنادى در مورد بهائيت را معرفى كنيد؟

اسنادى در مورد بهائيت را معرفى كنيد؟

همانگونه كه در مطالب و مستندات مختلف كتاب مشاهده گرديد، سرشت بهائيت از بدو تأسيس تاكنون، با مخالفت نسبت به اسلام و مسلمانان و خيانت به كشورمان عجين شده و سران و فعالان اين فرقه، با همه دولت‏ها و كانون‏هاى استكبار به ويژه آمريكا و اسرائيل، در اين زمينه همسويى و همكارى تنگاتنگ دارد.

در اين باره اسناد متعددى از ساواك رژيم پهلوى به دست رسيده كه در ادامه متن كامل تعدادى از آنها ارائه مى‏گردد:(۱)

سند شماره ۱

خدايا ما را از اين مملكت نجات بده‏

موضوع: فعاليت بهائيان شيراز

خبر زير را گزارشگر ساواك از جلسه‏اى در مركز بهائيان شيراز به تاريخ ۱۳۴۷/ ۲/ ۲۸ ارسال داشته است. در اين نشست، فردى به نام اسداللَّه سميعى ضمن ابراز انزجار از ايران اعلام مى‏كند كه:

پروردگارا ما را از اين مملكت نجات بده و ما را به سلامت نگهدار. اميد است كه پيشرفت و ترقى بيت‏العدل اعظم الهى طورى باشد كه روزى به همه اين ناراحتى‏ها خاتمه دهد، زيرا ارتباط اعضاى بيت‏العدل اعظم با زعماى كشورهاى مختلف طورى است كه حتى رئيس‏جمهور امريكا (- (ليندون)-) جانسون مرتب به احباى ايران تبريك مى‏گويد… خوشبختانه امروز ديگر مسلمانان، زيردست بهائيان خواهند بود، چون مسلمانان هميشه عقب‏افتاده هستند. همچنان كه تمام دولت‏هاى اسلامى از ساير دول، عقب مانده‏اند. سپس آقاى ادب معاون بانك ملى اظهار كرد: تا زمانى كه من در بانك ملى هستم، سعى مى‏كنم كه افراد مورد نياز بانك را از احبا (- (بهائيان)-) بپذيريم. همچنين تا آنجايى كه برايم مقدور است نسبت به كارمندان مسلمان بانك از نظر تامين حقوق و پرداخت مزايا و فوق‏العاده، آزار و اذيت بكنم.

ملاحظات: خبر فوق مورد تأييد است.

سند شماره ۲

هرچه بتوانيد ملت اسلام را رنج دهيد

اين گزارش هم توسط ساواك از يك جلسه بهائيان شيراز تهيه شده و نقش اين فرقه را به عنوان ستون پنجم دشمن در گسترش فساد و بى‏حجابى در ايران به نمايش مى‏گذارد و بر آرزوى نابودى مسلمانان به دست بهائيان تأكيد مى‏ورزد:

موضوع: بهائيان، تاريخ وقوع:

۱۳۵۰/ ۲/ ۱۱ جلسه‏اى با شركت ۹ نفر از بهائيان ناحيه ۱۵ شيراز در منزل آقاى فرهنگ آزادگان و زيرنظر آقاى لقمانى تشكيل شد. بعد از قرائت‏نامه، آقاى ولى ‏اللَّه لقمانى… سخن گفت. وى اضافه كرد:… اكنون از امريكا و لندن صريحا دستور داريم در اين مملكت، مد لباس و يا ساختمان‏ها و بى ‏حجابى را رونق دهيم كه مسلمان، نقاب از صورت خود بردارد… در ايران و كشورهاى مسلمان ديگر هر چه بتوانيد با پيروى از مد و تبليغات، ملت اسلام را رنج دهيد تا آنها نگويند امام حسين فاتح دنيا بوده و على، غالب دنيا… اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائيل ساخته مى‏شود. اين مسلمانان آخر به دست بهائيان از بين مى‏روند و دنياى حضرت بهاءاللَّه رونق مى‏گيرد.

نظريه يكشنبه: صحت اظهارات شنبه مورد تأييد است. دريائى

سند شماره ۳

ما خدايى مثل حضرت بهاءاللَّه داريم‏

اين سند نيز مربوط به يكى از جلسات كميسيون نشر نفحات‏اللَّه مربوط به بهائيان است كه در اسناد ساواك وجود دارد. در اين سند نيز بر همسويى بهائيت با اسرائيل و مخالفت آنها با كشورهاى عربى و اسلامى تأكيد شده است. در اين سند حسينعلى نورى (بهاء) رسماً خدا خوانده شده است:

ساعت ۵/ ۳۰ بعدازظهر مورخه ۱۳۴۷/ ۲/ ۱۹ كميسيون نشر نفحات‏اللَّه در منزل يكى از بهائيان واقع در كوچه شمشيرگرها تشكيل گرديد. در اين كميسيون جعفر بهزادپور به شرح زير صحبت نمود: بعضى از كشورها از جمله كشور عزيز اسرائيل و كشورهاى اروپايى هستند كه در دنيا مشهور و معروف مى‏باشند. ما هم بايد اتحادمان بيشتر از آنها باشد. فعلاً ما طرفدار دولت اسرائيل هستيم و با كشورهاى عربى و اسلامى مخالف مى‏باشيم. ان‏شاءاللَّه كه در سازمان ملل متحد رسميت خواهيم يافت و آنگاه فعاليت روزافزون خود را نشان مى‏دهيم، ما خدايى مثل حضرت بهاءاللَّه داريم….

سند شماره ۴

نگذاريد مسلمانان پيشرفت كنند

در اين سند كه مربوط به يك جلسه بهائى در شيراز است به صراحت اعلام مى‏شود كه به دستور بيت‏العدل بايد هر بهائى در هر اداره‏اى استخدام است، در كار مردم اشكال تراشى كند:

موضوع: فعاليت بهائيان تاريخ

۱۳۵۱/ ۸/ ۱۳ جلسه‏اى با شركت ۵ نفر از بهائيان ناحيه ۳ و ۲۵ و ۲۷ شيراز در منزل آقاى رئوفيان واقع در كوچه پروانه… تشكيل شد… سپس آقاى عنايت‏اللَّه پوستچى اظهار كرد:

اسرائيل حق دارد اعراب را بمب باران كند چون مسلمانان نمى‏گذارند ما زندگى كنيم، و مرتباً به ما نيش مى‏زنند اين است كه از طرف بيت‏العدل به محافل روحانى دستور داده شده افرادى كه در ادارات دولتى و پست‏هاى حساس مشغول كار هستند، در كارهاى مسلمانان كارشكنى كنند و نگذارند مسلمانان پيشرفت كنند. همان‏طورى كه ۷ سال پيش براى يهوديان دستور رسيده بود كه تمامى زمين‏ها و مغازه‏هاى مسلمانان را بخرند و مملكت را تصرف كنند و اقتصاد را به دست بگيرند.

نظريه يكشنبه: اظهارات شنبه مورد تأييد است.

سند شماره ۵

در تمام وزارتخانه‏ها يك جاسوس داريم‏

اين سند بسيار مهم از چند وجه قابل دقت است.

اولاً، حمايت رژيم پهلوى از بهائيت را نشان مى‏دهد تا آنجا كه مى‏گويد اسداللَّه علم و اميرعباس هويدا از فعاليت‏هاى خود به مركزيت بهائيان در اسرائيل گزارش مى‏دهند.

ثانياً، حمايت كامل بهائيان از اسرائيل را به نمايش مى‏گذارد.

ثالثاً، نشان مى‏دهد كه بهائيان اگر در هر اداره دولتى مشغول كار شوند به جاسوسى مى‏پردازند و همين امر ضرورى مى‏سازد كه امروزه نيز در گزينش نيرو براى دستگاه‏هاى مختلف دقت كافى به عمل آيد تا عناصر اين فرقه نتوانند در لباس مسلمان، در ادارات مختلف نفوذ كنند:

فعاليت بهائيان شيراز تاريخ وقوع:

۱۳۴۷/ ۳/ ۷ ساعت ۶/ ۳۰ بعدازظهر مورخ ۱۳۴۷/ ۳/ ۷ كميسيون نشر نفحات‏اللَّه در محفل شماره ۴ واقع در تكيه نواب منزل اسداللَّه قدسيان‏زاده تشكيل شد. عباس اقدسى كه سخنران كميسيون بود، اظهار كرد جناب آقاى اسداللَّه علم وزير دربار سلطنتى به ما لطف زيادى كرده‏اند، مخصوصاً جناب آقاى اميرعباس هويدا (بهائى و بهائى‏زاده) ان‏شاءاللَّه هر دو نفر كد خداى كوچك بهائيان مى‏باشند. گزارشاتى از فعاليت‏هاى خود به بيت‏العدل اعظم الهى مرجع بهائيان مى‏دهند… دولت اسرائيل در جنگ سال ۴۶ و ۴۷ قهرمان جهان شناخته شده ما جامعه بهائيت، فعاليت اين قوم عزيز يهود را ستايش مى‏كنيم…. پيشرفت و ترقى ما بهائيان اين است كه در هر اداره ايران و تمام وزارتخانه‏ها يك جاسوس داريم و هفته‏اى يك‏بار كه طرح‏هاى تهيه شده وسيله دولت به عرض شاهنشاه آريامهر مى‏رسد گزارشاتى در زمينه طرح به محفل‏هاى روحانى بهائى مى‏رسد. مثلاً در لجنه پيمان‏كار، كادر بهائيان ايران هر روز گزارش خود را در زمينه ارتش ايران و اين‏كه چگونه اسلحه به ايران وارد مى‏شود و چگونه چتربازان را آموزش مى‏دهند به محفل روحانى بهائيان تسليم مى‏كنند.

سند شماره ۶

تشكر از جلاد تهران‏

نمره:/ ۱۲۳ خ تاريخ: ۶ شهر النور

۱۲۰ مطابق

۱۳۴۲/ ۳/ ۲۰ تيمسارسرتيپ پرويز خسروانى

فرماندهى ژاندارمرى ناحيه مركز

تاريخ يكصد و بيست‏ساله جهان بهائى بخصوص در ايران همواره مشحون از شهادت نفوس و تاراج دارايى و اموال آنان به دست اراذل و اوباش و به تحريك ارباب عمائم (- (روحانيون)-) و يا افرادى نادان بوده است ولى در خلال صفحات اين تاريخ همواره ستاره‏هاى درخشانى در مقامات دولتى وجود داشته‏اند كه با توجه به وظايف اساسيه وجدانيه و اجتماعى خود، نوع‏دوستى و عدالت‏گسترى نموده و به كرات مانع تجاوز رجاله و يا علماء بد عمل شده‏اند در اثر همين حسن تشخيص و ميهن‏دوستى و نوع‏پرورى واقعى آنان در واقع آبروى كشور مقدس ايران تا اندازه‏اى محفوظ مانده و از سوء شهرتى كه ديگران ايجاد نموده‏اند كاسته شده است.

زحمات و خدمات و سرعت عمل تيمسار نيز در جلوگيرى از تجاوز اراذل و اوباش و رجاله كرارا در سنين اخيره در اين محفل مذكور شده، بخصوص در اين ايام كه بحمداللَّه اولياى امور نيز به راى‏العين، سوء عمل جهلاى معروف به علم (- (روحانيت مبارز)-) را مشاهده كرده و هر ديده منصفى رذالت و جهالت و پستى فطرت اين افراد را گواهى مى‏دهد.

يقين است عموم دوستداران مدنيت و علم و اخلاق و ديانت، زحمات تيمسار را با ديده احترام و تقدير نگريسته و تاريخ امر بهائى آن جناب را در رديف همان چهره‏هاى درخشان حافظ و نگهبان مدنيت عالم انسانى ثبت و ضبط خواهد نمود.

با رجاى تأييد- منشى محفل

سند شماره ۷

ثابت پاسال، عامل قتل طيب‏

موضوع: بهائيان تاريخ وصول خبر:

۱۳۴۴/ ۱۱/ ۵ با يكى از بهائيان كه در شركت ملى نفت كار مى‏كند بر حسب تصادف برخورد كردم. او مى‏گفت كه ثابت پاسال سرمايه‏دار معروف، مجرم واقعى اعدام طيب بوده و اين طور شرح مى‏داد كه ثابت پاسال (- (ناخوانا)-) اعلى حضرت همايون شرفياب به عرض رسانيده كه طيب مسبب خراب كردن گورستان بهائيان و گلستان جاويد شده. براى تكميل اين اطلاع از سوابق ذهنى كه در تابستان گذشته از (- (ناخوانا)-) سال سروستانى كارمند فرهنگ داشتيم كه مى‏گفت بهائيان انتقام جزيره (- (صحيح: حظيره)-) القدس (- (ناخوانا)-) كه چند سال قبل مسلمان‏ها خراب كردند از مدرسه فيضيه قم گرفتم و از چند ماه قبل از اتخاذ فروش (- (ناخوانا)-) بهائيان شيراز شنيدم كه مى‏گفت: ما نه فقط انتقام گذشته را گرفتيم بلكه موضوع بهائى را تا مرحله اصلاحات ارضى ادامه داديم، مى‏خواست موضوع اصلاحات ارضى را يك موضوع امرى و پيش گويى شده تلقى كرده و آن را از بهائيان بداند. به طور كلى بهائيان بحران‏هاى چند ماهه گذشته ايران و اختلافات دولت و روحانيون (- (ناخوانا)-) بهائيان در لندن مى‏دانند.(۲)

سند شماره ۸

تبريك نيمه شعبان، مايه كمال تأسف بهائيت‏

محفل مقدس روحانى ملى بهائيان ايران

از قرار اطلاعاتى كه به اين هيأت رسيده، در شب نيمه شعبان از طرف مؤسسه تلويزيون تبريك به عموم شيعيان جهان گفته شده است. چون اين دستگاه منتسب به امراللَّه (- (بهائيت)-) است، مايه كمال تأسف شد كه چرا از طرف مؤسسه تلويزيون به چنين اقدامى مبادرت گرديده است؟

متمنى است از جناب آقاى حبيب ثابت تحقيق شود كه چگونه كاركنان آن مؤسسه به چنين عملى مبادرت ورزيده‏اند و براى جلوگيرى از اين قبيل اقدامات، چه رويه‏اى را اتخاذ نموده‏اند؟

ايادى امراللَّه در آسيا

سند شماره ۹

هدف تلويزيون نشر افكار بهائى‏

برگ خلاصه سابقه

مشخصات: اسم حبيب فرزند عبداللَّه شهرت ثابت پاسال دارنده شناسنامه ۳۷۶ تهران متولد ۱۲۸۲ تهران محل سكونت تهران خيابان ويلا كوچه پناهى شغل بازرگان.

سابقه: نامبرده رئيس هيأت مديره شركت (امنا) عضو محفل روحانى بهائيان ايران و مدير شركت زمزم و نماينده فولكس واگن در ايران و مؤسس تلويزيون ايران مى‏باشد.

محتويات پرونده به شرح زير است:

۱ در تاريخ ۳۹/ ۱/ ۲۲ اطلاعيه‏اى با تقويم ب ۲ واصل شده كه نامبرده در انگلستان درباره اخذ كمك براى تلويزيون ايران با مقامات انگليسى مذاكراتى نموده است.

۲ اطلاع واصله حاكيست كه طبق اظهار يكى از بازرگانان بازار در محافل اقتصادى تهران چنين شهرت دارد كه در دوره زمامدارى آقاى علم امور مربوط به اقتصاد كشور طبق نظر حبيب ثابت تنظيم مى‏شده.

۳ در تاريخ ۴۴/ ۲/ ۱۰ نامبرده به محفل ملى بهائيان ايران نامه‏اى نوشته و متذكر شده كه هدف اصلى از تشكيل تلويزيون در ايران ايجاد كار براى جمعى از ياران (بهائيان) بوده و به تدريج امكاناتى براى نشر افكار روحانى و معارف حكم الهى (افكار بهائى) به وجود آيد. و به هيچ وجه برخلاف نظريات امراله (دستورات بهائى) اقدامى نخواهد شد.

۴ در تاريخ ۴۴/ ۶/ ۱۳ اطلاعيه واصل كه آقاى حبيب ثابت عامل اصلى تقويت بهائيان مى‏باشد و قرار شد يك ميليون تومان از طرف شركت ملى نفت به نام اجراى برنامه‏هاى آموزشى از تلويزيون به وى داده شود.

۵ در ارديبهشت ماه ۴۴ نامبرده از طرف بهائيان به عضويت محفل روحانى ملى بهائيان ايران انتخاب شده است.(۳)

۴۵/ ۳/ ۴ كتابنامه كتاب جريان شناسى بهائيت‏

۱ قرآن مجيد.

۲ نهج‏البلاغه، ترجمه و تفسير: عبدالحميد ابن ابى الحديد، بيروت، دارالجيل.

۳ آثار قلم اعلى، حسينعلى نورى، تهران: لجنه مطبوعات امرى، ۱۲۹ بديع.

۴ آشنايى با اديان بزرگ، حسين توفيقى، تهران: انتشارات سمت،. ۵

۱۳۷۹ آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى، رضا برنجكار، قم: طه،. ۶

۱۳۷۹ آموزش دين، سيد محمدحسين طباطبائى، قم: جهان‏آرا، بى‏تا.

۷ آموزش عقايد، محمدتقى مصباح يزدى، تهران: اميركبير،. ۸

۱۳۸۳ اجوبه الاستفتاءات، آيه‏اللَّه العظمى سيد على خامنه‏اى، تهران: انتشارات بين‏المللى الهدى،. ۹

۱۳۸۴ اختران تابان، فروغ ارباب، مؤسسه ملى مطبوعاتى امرى، ۱۲۲ بديع.

۱۰ اختناق ايران، مورگان شوستر، ترجمه ابوالحسن موسوى شوشترى، تهران: انتشارات صفى عليشاه،. ۱۱

۱۳۶۲ ادعيه محبوب، حسينعلى نورى.

۱۲ اديان زنده جهان، رابرت. ا. هيوم، ترجمه: عبدالرحيم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى،. ۱۳

۱۳۷۲ ارمغان استعمار، محمد محمدى اشتهاردى، انتشارات نسل جوان.

۱۴ از مرگ تا قيامت، محمد رضا كاشفى، قم: نشر معارف،. ۱۵

۱۳۸۳ اسرار سازمان مخفى يهود، ژرژ لامبلن، ترجمه مصطفى فرهنگ.

۱۶ اشراقات، ميرزا حسينعلى نورى، بى‏جا، بى‏تا.

۱۷ اقتدارات، مجموعه الواح و نوشته‏هاى بهاءاللَّه، طبع سنگى،. ۱۸

۱۳۱۰ اقدس، حسينعلى نورى.

۱۹ الاصول من الكافى، محمدبن يعقوب كلينى، تهران: دارالكتب الاسلاميه. ۲۰

۱۳۸۸ الايات البينات، (شخصيت و انديشه‏هاى كاشف الغطاء) آيه‏اللَّه العظمى جعفر كاشف الغطاء، احمد بهشتى، نشر انديشه‏هاى اسلامى.

۲۱ الايات البينات، شخصيت و انديشه‏هاى كاشف الغطاء، احمد بهشتى، كانون نشر انديشه اسلامى.

۲۲ البابيون و البهائيون فى حاضر و ماضيهم (دراسه دقيقه فى الكشفه و الشيخيه و فى كيفيه ظهور البابيه فالبهائيه)، عبدالرزاق الحسنى، صيدا: بطعه العرفان، ۱۳۸۱ ه. ق.

۲۳ البهائيه و جذورها البابيه، عامر النجار، دارالمنتخب العربى، ۱۴۱۹ ه. ق.

۲۴ المنجد (عربى به فارسى) ترجمه محمد بندرريگى، تهران: نشر ايران.

۲۵ الميزان فى تفسير القرآن، محمد حسين طباطبايى، دفتر نشر اسلامى،. ۲۶

۱۳۶۳ الواح وصايا، عباس افندى، مصر، بى‏تا.

۲۷ اميركبير و ايران، فريدون آدميت، تهران: خوارزمى،. ۲۸

۱۳۲۳ اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار، على‏اكبر هاشمى رفسنجانى، تهران: انتشارات فراهانى،. ۲۹

۱۳۴۶ انجمن حجتيه در بستر زمان، گفت و گو با طاهر احمدزاده، گروه تأليف باشگاه انديشه، تهران: باشگاه انديشه،. ۳۰

۱۳۸۴ انشعابات در بهائيت، اسماعيل رائين، تهران: مؤسسه تحقيقى رائين،. ۳۱

۱۳۵۷ ايران در دوره سلطنت قاجار، على اصغر شميم، تهران: انتشارات مدبر،. ۳۲

۱۳۷۵ بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، دارالاحياء التراث العربى، ۱۴۰۳ ق.

۳۳ بديع، حسينعلى نورى، تهران: مطبعه آزادگان.

۳۴ بررسى مناسبات ايران و امريكا (۱۸۵۱ تا ۱۹۲۵ ميلادى)، انتشارات وزارت امور خارجه.

۳۵ برگ‏هايى از تاريخ حوزه علميه قم، رسول جعفريان، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى،. ۳۶

۱۳۸۱ بهائى از كجا و چگونه پيدا شده، سيدحسن كيائى، تهران: چاپ تهران،. ۳۷

۱۳۴۹ بهائيان، محمد باقر نجفى، تهران: كتابخانه طهورى،. ۳۸

۱۳۵۷ بهائيت در ايران، سيد سعيد زاهد زاهدانى، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى،. ۳۹

۱۳۸۰ بهائيت دين نيست، ابوتراب هدايى، تهران: فراهانى، بى‏تا.

۴۰ بهائى چه مى‏گويد، جواد تهرانى، مشهد: خراسان،. ۴۱

۱۳۴۱ بهائى‏گرى، احمد كسروى، تهران: چاپخانه پيمان،. ۴۲

۱۳۲۲ بيان عربى، على‏محمد باب.

۴۳ بيان فارسى، على‏محمد شيرازى.

۴۴ پژوهه صهيونيت، محمد احمدى، تهران: ضياء انديشه،. ۴۵

۱۳۷۶ پنجاه نامه تاريخى دوران قاجاريه، ابراهيم صفايى، نشر بايك.

۴۶ پيام پدر، فضل‏اللَّه مهتدى، تهران: مطبعه دانش،. ۴۷

۱۳۳۵ تاريخ اديان و مذاهب جهان، عبداللَّه مبلغى آبادانى، قم: سينا،. ۴۸

۱۳۷۳ تاريخ جامع بهائيت، بهرام افراسيابى، انتشارات سخن،. ۴۹

۱۳۷۱ تاريخ نبيل، محمد زرندى، بى‏جا، بى‏تا.

۵۰ تاريخ و نقش سياسى رهبران بهائى، احمد مرتضى، دارالكتب اسلام،. ۵۱

۱۳۴۶ تا سياهى در دام شاه، پروين غفارى، تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب،. ۵۲

۱۳۷۶ تحف العقول عن آل الرسول‏صلى الله عليه وآله، ابن شعيه حرّانى، قم: جامعه مدرسين، ۱۴۰۴ ق.

۵۳ تحقيق در تاريخ و عقايد شيخى‏گرى، بابى‏گرى، بهائى‏گرى و كسروى‏گرايى، يوسف فضايى، تهران: عطايى،. ۵۴

۱۳۶۳ تذكره‏الوفاء، عباس افندى، حيفا، انتشارات عباسيه،. ۵۵

۱۹۲۴ تقارير عن المؤتمرات الدوليه، محورالاول مع مؤتمرات مجمع الفقه الاسلامى، محمدعلى تسخيرى، داراحياء التراث العربى، الطبعه الاولى،. ۵۶

۱۴۲۴ تكميل كتاب كشف الحيل و بيان‏الحقايق، عبدالحسين آيتى، تهران: حافظ، بى‏تا.

۵۷ تلخيص تاريخ نبيل زرندى، ترجمهِ اشراق خاورى، لجنهِ ملى نشر آثار امرى، تهران. ۵۸

۱۳۲۵ تنبيه النائمين، عزيه خانم نورى، تهران: ازليان، بى‏تا.

۵۹ توقيعات مباركه (لوح قرن)، شوقى افندى.

۶۰ جامعه ايران در دوران رضاشاه، احسان طبرى، انتشارات حزب توده،. ۶۱

۱۳۵۶ جامعه جعفريه، خندق آبادى، كتابفروشى و چاپخانه پامنار، ۱۳۳۵ ه.

۶۲ جريان‏شناسى انجمن حجتيه، سيد ضياءالدين عليانسب، قم: زلال كوثر،. ۶۳

۱۳۸۵ جنايت جهانى، شمس‏الدين رحمانى، تهران: پيام نور،. ۶۴

۱۳۸۱ چرا از بهائيت برگشتم؟، مسيح‏اللَّه رحمانى (رئيس سابق بهائيان بشرويه)، نشر راه نيكان،. ۶۵

۱۳۸۶ چشم‏اندازى به حكومت حضرت مهدى (عج)، نجم الدين طبسى، قم: بوستان كتاب.

۶۶ چشم به راه مهدى (عج)، جمعى از نويسندگان، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.

۶۷ چگونه بهائيت پديد آمد؟ نورالدين چهاردهى، تهران: فتحى،. ۶۸

۱۳۶۶ حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، سيدمحمد هاشمى، تهران: نشر دادگستر،. ۶۹

۱۳۷۸ حقوق‏بگيران انگليس در ايران، اسماعيل رايين، تهران: انتشارات جاويدان،. ۷۰

۱۳۶۲ خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، آيه‏اللَّه جعفر سبحانى، نشر مؤسسه سيدالشهداء،. ۷۱

۱۳۶۹ خاتميت: پاسخ به ساخته‏هاى بهائيت، على اميرپور، تهران: مرجان،. ۷۲

۱۳۳۸ خاتميت پيامبر اسلام و ابطال تحليلى بابى‏گرى، بهائى‏گرى، قاديانى‏گرى، يحيى نورى، تهران: بنياد علمى و اسلامى مدرسه‏الشهداء،. ۷۳

۱۳۶۰ خاتميت و استمرار فيض، عباس مهاجرانى قم: انتشارات دليل ما،. ۷۴

۱۳۸۵ خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه‏هاى شيعى در عصر امامان، على آقا نورى، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى،. ۷۵

۱۳۸۵ خاطرات پرنس دالگوركى، كتابفروشى حافظ، سيدابوالقاسم مرعشى.

۷۶ خاطرات حبيب، حبيب مؤيد، مؤسسه ملّى مطبوعات امرى.

۷۷ خاطرات دكتر مهدى حائرى يزدى، به كوشش حبيب لاجوردى، تهران: نشر كتاب نادر،. ۷۸

۱۳۸۱ خاطرات صبحى درباره بهائى‏گرى، فضل‏اللَّه مهتدى، تبريز: سروش،. ۷۹

۱۳۴۴ خاطرات و مبارزات حجت‏الاسلام فلسفى، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى،. ۸۰

۱۳۷۶ خاطرات همفر جاسوس انگليسى در ممالك اسلامى، تهران: انتشارات اميركبير.

۸۱ ختم نبوت، مرتضى مطهرى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، تهران: صدرا، ۱۳۷۲، ج. ۸۲

۳ خطابات مباركه، عبدالبهاء، مصر، ج. ۸۳

۱ دانستنى‏هايى درباره تاريخ و نقش سياسى رهبران بهائى، مرتضى احمد. آ، تهران: دارالكتب اسلاميه،. ۸۴

۱۳۴۶ محمود صدرى، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنياد دايره‏المعارف اسلامى،. ۸۵

۱۳۷۵ دخترم فرح، فريده ديبا، ترجمه الهه رئيس‏فيروز، تهران: به‏آفرين،. ۸۶

۱۳۸۶ در شناخت حزب قاعدين زمان، عمادالدين باقى، نشر دانش اسلامى،. ۸۷

۱۳۶۲ دين پژوهى، ميرچاالياده، ترجمه: بهاءالدين خرمشاهى، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،. ۸۸

۱۳۷۵ دين‏شناسى، عبداللَّه جوادى آملى، قم: اسراء،. ۸۹

۱۳۸۱ راسپوتين، آر. جى. مينى، ترجمه: اردشير روشنگر، تهران: البرز،. ۹۰

۱۳۷۷ رحيق مختوم، عبدالحميد اشراق خاورى، تهران: مؤسسه ملى مطبوعات امرى، ۱۳۰ بديع.

۹۱ رساله المدنيه، عبدالبهاء.

۹۲ زرسالاران يهودى و پارسى استعمار بريتانيا و ايران، عبداللَّه شهبازى، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى،. ۹۳

۱۳۸۳ زرسالاران يهودى و پارسى، استعمار بريتانيا و ايران، عبداللَّه شهبازى، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى،. ۹۴

۱۳۷۹ سازمان‏هاى مذهبى- سياسى ايران، رسول جعفريان، تهران: نشر دانش و انديشه معاصر،. ۹۵

۱۳۸۵ ۶۰ سال فراز و نشيب، روايتى تازه از انجمن حجتيه، فتاح غلامى، گروه تأليف باشگاه انديشه، تهران: باشگاه انديشه،. ۹۶

۱۳۸۴ سايه شوم خاطرات يك نجات يافته از بهائيت، مهناز رئوفى، تهران: كيهان،. ۹۷

۱۳۸۵ سفير سحر، سيدعلى سيدكبارى، انتشارات تبليغات اسلامى،. ۹۸

۱۳۷۸ سنن ابو داوود، ابى داود سجستانى، بيروت: دارالاحياء التراث العربى.

۹۹ شرح حال رجال ايران، مهدى بامداد، تهران: زوار،. ۱۰۰

۱۳۵۷ شريعت در آينه معرفت، عبداللَّه جوادى آملى، قم: اسراء،. ۱۰۱

۱۳۸۱ شيعه در تاريخ ايران، رضا نيازمند، تهران: حكايت قلم نوين،. ۱۰۲

۱۳۸۳ صحيح بخارى، ابو عبداللَّه محمدبن اسماعيل البخارى، بيروت: دارالمعرفه.

۱۰۳ صحيح مسلم، القشيرى نيشابورى، مسلم‏بن حجاج، بيروت: دارالكتب العربى.

۱۰۴ صحيفه نور، سيد روح اللَّه موسوى خمينى (ره)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،. ۱۰۵

۱۳۷۱ صحيفه عدليه، سيد على‏محمد شيرازى، منتشره از سوى بابيه مقيم طهران، بى‏تا، بى‏جا.

۱۰۶ ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، حسين فردوست، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى، انتشارات اطلاعات،. ۱۰۷

۱۳۶۹ عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن، جان ديون پورت، ترجمه غلامرضا سعيدى.

۱۰۸ فرازهايى از تاريخ انقلاب به روايت اسناد ساواك و آمريكا، تهران: وزارت اطلاعات،. ۱۰۹

۱۳۶۸ فراماسونرى، محمد خاتمى، تهران: كتاب صبح،. ۱۱۰

۱۳۸۰ فراموشخانه و فراماسونرى در ايران، اسماعيل رائين، تهران: اميركبير،. ۱۱۱

۱۳۵۷ فرق و مذاهب كلامى، على ربانى گلپايگانى، قم: انتشارات مركز جهانى علوم اسلامى،. ۱۱۲

۱۳۸۳ فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى و مينو افشارى راد، تهران: چاپار،. ۱۱۳

۱۳۸۳ فرهنگ فارسى معين، محمد معين، تهران: ندا،. ۱۱۴

۱۳۸۱ فرهنگ فرق اسلامى، محمدجواد مشكور، مشهد: آستان قدس رضوى،. ۱۱۵

۱۳۷۵ فريب، مهناز رئوفى، تهران: انتشارات مؤسسه كيهان،. ۱۱۶

۱۳۸۷ فريب‏خوردگان: مزدوران استعمار در لباس مذهب، ضياءالدين روحانى، با مقدمه آيه‏اللَّه ناصر مكارم شيرازى، تهران: فراهانى، بى‏تا.

۱۱۷ فلسفه نيكو، حسن نيكو، نشر مؤسسه مطبوعاتى فراهانى.

۱۱۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

۱۱۹ قرن بديع، شوقى افندى، ترجمه نصراللَّه مودت، تهران: مؤسسه ملى مطبوعات امرى، ۱۲۳ بديع.

۱۲۰ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، جواد منصورى، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى،. ۱۲۱

۱۳۷۷ قيام قيامت، محمد شجاعى، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر،. ۱۲۲

۱۳۸۰ كابينه حسنعلى منصور به روايت اسناد ساواك، مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطلاعات،. ۱۲۳

۱۳۸۴ كشف‏الحيل، عبدالحسين آيتى، تهران: بى‏جا،. ۱۲۴

۱۳۲۶ كلام تطبيقى، على ربّابى گلپايگانى، دفتر تحقيقات و تدوين متون درسى مركز جهانى علوم اسلامى.

۱۲۵ كلام جديد، عبدالحسن خسروپناه، قم: مركز مطالعات و پژوهش فرهنگى حوزه علميه قم،. ۱۲۶

۱۳۷۹ گفتار خوش يارقلى، محمد محلاتى غروى، تهران: كتابخانه شرق،. ۱۲۷

۱۳۰۵ گنج شايگان، عبدالحميد اشراق خاورى، مؤسسه ملى مطبوعات امرى، ۱۳۰ بديع.

۱۲۸ گنجينه حدود و احكام، گردآورى عبدالحميد اشراق خاورى، تهران: مؤسسه لجنه ملى نشر آثار،. ۱۲۹

۱۳۲۷ لوح هيكل الدين، على‏محمد باب.

۱۳۰ مائده آسمانى، حسينعلى نورى، تهران: مؤسسه ملى مطبوعات امرى، ۱۲۹ بديع.

۱۳۱ ماجراى باب و بهاء، سيد مصطفى طباطبائى، تهران: نشر روزنه،. ۱۳۲

۱۳۸۰ مبين، حسينعلى نورى، چاپ ۱۳۰۸ قمرى.

۱۳۳ مجموعه الواح، ميرزا حسينعلى نورى (بهاءاللَّه)، قاهره: مطبعه سعادت ۱۳۳۸ ق.

۱۳۴ مجموعه الواح مباركه (عندليب)، حسينعلى نورى، مؤسسه ملى مطبوعات امرى ايران، ۱۳۲ بديع.

۱۳۵ مجموعه رسائل، ابوالفضايل، چاپ مصر،. ۱۳۶

۱۹۲۰ محمد رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله، لئون تولستوى، ترجمه عطا ابراهيمى راد، تهران: نشر ثالث،. ۱۳۷

۱۳۸۵ مدعيان مهدويت از صدر اسلام تا عصر حاضر، (حاوى تاريخچه پيدايش باب و بهاء)، احمد سروش، بى‏جا، افشين، بى‏تا.

۱۳۸ مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست، سيد محمدحسين منظورالاجداد، تهران: شيرازه،. ۱۳۹

۱۳۷۹ معماران تباهى، سيماى كارگزاران كلوپ‏هاى روتارى در ايران، دفتر پژوهش‏هاى مؤسسه كيهان، تهران: انتشارات كيهان،. ۱۴۰

۱۳۷۷ مفاوضات، عباس افندى، لندن: انتشارات بريل،. ۱۴۱

۱۹۰۸ مفتاح باب الابواب، محمدمهدى خان زغيم‏الدوله تبريزى، ترجمه: حسن فريد گلپايگانى، تهران: كتابخانه شمس،. ۱۴۲

۱۳۴۹ مفتاح باب‏الابواب (تاريخ باب و بهاء)، محمدمهدى‏خان زعيم‏الدوله تبريزى، به كوشش و ترجمه: حسن فريد گلپايگانى و عباسقلى چرندابى تبريزى، تهران: كتابخانه شمس،. ۱۴۳

۱۳۴۰ مقارنه الاديان اليهوديه، احمد شلبى، قاهره: مكتبه النهضه المصريه،. ۱۴۴

۱۹۷۳ مكاتيب، عباس افندى، مصر: مؤسسه ملى مطبوعات امرى، ۱۳۲ بديع.

۱۴۵ منزلت عقل در هندسه معرفت دينى، عبداللَّه جوادى آملى، قم: اسراء،. ۱۴۶

۱۳۸۶ ميزان الحكمه، محمد محمدى رى‏شهرى، قم: مكتب الاعلام الاسلامى،. ۱۴۷

۱۳۶۷ نصحيت به فريب‏خوردگان باب و بهاء، محمّدجواد بلاغى، ترجمه سيدعلى علامه فانى اصفهانى، اصفهان: دارالتبليغ، ۱۳۷۳ ه.

۱۴۸ نظريه توطئه، صعود سلطنت پهلوى و تاريخ نگارى جديد در ايران، عبداللَّه شهبازى، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى،. ۱۴۹

۱۳۸۳ نقدى بر اصول دوازده‏گانه بهائيت، على نصرى، اصفهان: گويا،. ۱۵۰

۱۳۸۲ نقش امير عباس هويدا در تحولات سياسى اجتماعى ايران، محمد اختريان، تهران: علمى،. ۱۵۱

۱۳۷۵ نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، حامد الگار، تهران: توس. ۱۵۲

۱۳۵۹ نقش يهود در تركيه «نگرشى كوتاه بر فرقه يهودى دونمه»، مصطفى طوران، تهران: سميع،. ۱۵۳

۱۳۸۰ نقطه الكاف، ميرزا جانى كاشانى، به همّت ادوارد براون، لندن،. ۱۵۴

۱۹۱۰ نهضت امام‏خمينى (ره)، سيدحميد روحانى، تهران: مركز اسنادانقلاب اسلامى،. ۱۵۵

۱۳۷۲ نيمه پنهان آمريكا، شهريار زرشناس، تهران: انتشارات صبح،. ۱۵۶

۱۳۸۱ وسائل الشيعه، محمد حرّ عاملى، تهران: مكتبه اسلاميه.

۱۵۷ ولايت فقيه، روح اللَّه موسوى خمينى، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام،. ۱۵۸

۱۳۷۴ هژبر يزدانى به روايت اسناد ساواك، تهران: مركز بررسى اسناد تاريخى،. ۱۵۹

۱۳۸۴ هشت بهشت، ميرزا آقاخان كرمانى و شيخ‏احمد روحى، چاپ سربى.

۱۶۰ هوشيارى در رد بابيه و بهائيه، بهرام يارى، بى‏جا، بى‏نا،. ۱۶۱

۱۳۶۳ يادداشت‏هاى علم، امير اسداللَّه علم، تهران: مازيار، ۱۶۲

. ۷۸۳۱ babireligion.. Cambridge 1918 , by E.G.Brown , Materials for the study of the

مجلات و روزنامه‏ها

۱۶۳ آهنگ بديع، سال ۱۳۳۹، ش ۸ تا ۱۰ و سال هشتم (۱۳۳۲)، ش ۶ و. ۱۶۴

۷ احتضار بهائيت وقوع انقلاب بهائيان در عصر پهلوى‏ها ۳۸، احمد اللهيارى، روزنامه كيهان، يكشنبه ۱۶ دى. ۱۶۵

۱۳۸۶ اخبار امرى، ارگان رسمى بهائيان ايران، سال ۱۰۷ بديع، شماره. ۱۶۶

۸ ارتباط و تعامل متقابل سران بهائيت با كشورهاى سلطه‏جو و استعمارگر، روزنامه جمهورى اسلامى،. ۱۶۷

۱۳۸۲/ ۱۱/ ۸ از بابى‏گرى تا بهائى‏گرى، عزالدين رضانژاد، فصلنامه انتظار موعود، ش. ۱۶۸

۱۰ امام خمينى (ره) و بهائيت، مريم رفيعى، ويژه‏نامه ايام، ش. ۱۶۹

۲۹ ايراد در پيرامون مسلك باب و بهاء مذاهب مختلفه عالم، محمد مهين‏پور (حاج رحيم) تهران: مطبوعات وطن ما،. ۱۷۰

۱۳۷۵ بحثى در مناسبات حسينعلى بهاء و روسيه، رضا قريبى، ويژه‏نامه ايام، ش. ۱۷۱

۲۹ بررسى انتقادى چند شعار بهائيت، از ديدگاه محمدعلى خُنجى، ماهنامه زمانه ش. ۱۷۲

۶۱ بهائيان خدمتگزار صهيونيست‏اند، خبرگزارى مجمع تقريب مذاهب اسلامى،. ۱۷۳

۱۳۸۸/ ۲/ ۱۳ بهائيت در آينه اسناد، ماشاءاللَّه حشمتى، ماهنامه زمانه، ش. ۱۷۴

۶۱ بهائيت در ايران، سعيد زاهد زاهدانى (گفت وگو)، فصلنامه موعود شماره. ۱۷۵

۳۸ بهائيت، در دامن صهيونيسم، به نقل از پايگاه اينترنتى كانون فرهنگى رهپويان وصال شيراز حامد فرهادى، سايت بازتاب، ۵ دى. ۱۷۶

۱۳۸۳ بهائيت، رژيم پهلوى و مواضع علماء، روح اللَّه حسينيان، فصلنامه مطالعات تاريخى، شماره ۱۷ (ويژه‏نامه بهائيت)، تابستان. ۱۷۷

۱۳۸۶ بهائيت، مذهب استعمار ساخته براى مقابله با اسلام، روزنامه جمهورى اسلامى، به نقل از: پايگاه موعود، ۸ خرداد. ۱۷۸

۱۳۸۵ بهائيت، مذهب استعمار ساخته براى مقابله با اسلام- ۴، روزنامه جمهورى اسلامى. ۱۷۹

۱۳۸۲/ ۱۱/ ۲۶ بهائيت و امريكا، احمد رهدار، ويژه‏نامه ايام، شماره. ۱۸۰

۲۹ بهائيت و رژيم پهلوى، على حقيقت‏جو، ويژه‏نامه ايام، ش. ۱۸۱

۲۹ بهائيت و سياست تناقض شعار و عمل، سيدمصطفى تقوى، ويژه‏نامه ايام ش. ۱۸۲

۲۹ بهائيت و سياست عدم مداخله در سياست، سيدمصطفى تقوى، فصلنامه مطالعات تاريخى، ش ۱۷ (ويژه بهائيت)، تابستان. ۱۸۳

۱۳۸۶ بها و تحت الحمايگى روسيه، بهائيت آنگونه كه هست، ويژه‏نامه ايام ش. ۱۸۴

۲۹ پايگاه خانه ملت، محمدجواد لاريجانى، گفتگو با خبرنگار خانه ملت، ۲۹ آذر. ۱۸۵

۱۳۸۵ پيوند و همكارى متقابل بهائيت و صهيونيسم، محمدرضا نصورى، مجله انتظار ش. ۱۸۶

۱۸ تاريخ قديم و جديد، محمد محيط طباطبايى، مجله گوهر، سال ۳، ش. ۱۸۷

۵ تخريب هويت ملى به نفع غربزدگى، ويژه‏نامه ايام. ۱۸۸

۲۹ تعارض امنيت و علم‏آموزى؟، رسول جعفريان، بازتاب، ۱۱ خرداد. ۱۸۹

۱۳۸۶ جاودانگى شريعت، محمدحسن قدردان قراملكى، فصلنامه فقه و حقوق، شماره. ۱۹۰

۳ جستارهايى از تاريخ بهائى‏گرى ايران، عبداللَّه شهبازى، فصلنامه تاريخ معاصر، سال هفتم، شماره ۷۲،

۱۹۱ چرا اسلام؟، حميدرضا شاكرين، ماهنامه معارف، آذر ۱۳۸۶، ش. ۱۹۲

۵۱ حاميان شيطان، پيشينه عملكرد بهائيت و تكاپوى آن در جهان معاصر بر ضداسلام و ايران، ۱۳۸۴، بى‏نا.

۱۹۳ حضور بهائيت در انجمن‏هاى ماسونى و شبه ماسونى، على رجبى، ويژه‏نامه ايام، شماره. ۱۹۴

۲۹ حقيقت بهائى‏گرى در خاطرات صبحى مهتدى، سيد هادى خسرو شاهى، خبرگزارى جمهورى اسلامى،. ۱۹۵

۱۳۸۷/ ۸/ ۲ خاتميت، نفى بابيت (به ضميمه‏ى كتاب‏شناسى نقد بابيت)، عزّالدّين رضانژاد، فصلنامه انتظار، ش. ۱۹۶

۶ خاتميت نفى مسلك باب و بهاء، عزالدين رضانژاد، ماهنامه زمانه، ش. ۱۹۷

۶۱ خاطرات و زندگى صبحى، سيدهادى خسروشاهى، فصلنامه مطالعات تاريخى، ش. ۱۹۸

۱۷ خاطرات يك نجات يافته از بهائيت، به نقل از: سايه شوم (بازتاب) شگردهاى نوين بهائيت عليه تشيع، روزنامه كيهان،. ۱۹۹

۱۳۸۵/ ۶/ ۲۱ خشت اول: بازشناسى و بازخوانى اسناد و نسخه‏هاى توبه‏نامه سيد على‏محمد باب، احسان‏اللَّه شكراللهى طالقانى، فصلنامه مطالعات تاريخى، ش ۱۷ (ويژه بهائيت).

۲۰۰ رمز جاودانگى اسلام، حميدرضا شاكرين، مجله پرسمان، ش ۳۹، آذر. ۲۰۱

۱۳۸۴ سايه صهيونيسم بر بهائيت، روزنامه الاتحاد، ابوظبى، ۲۹ بهمن. ۲۰۲

۱۳۵۴ سخن اول، فصلنامه مطالعات تاريخى، ش. ۲۰۳

۱۷ سندهايى پيرامون فعاليت‏هاى سياسى، اقتصادى، و فرقه‏اى، حبيب ثابت، فصلنامه مطالعات تاريخى، سال پنجم، شماره بيستم، بهار ۱۳۸۷، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى.

۲۰۴ شيخيه بستر پيدايش بابيت و بهائيت، عزالدين رضانژاد، مجله انتظار، ش. ۲۰۵

۳ شيفتگى عبدالبهاء به غرب در انديشه و عمل، سعيد شريفى، فصلنامه مطالعات تاريخى، شماره ۱۷ (ويژه بهائيت).

۲۰۶ علماى شيعه، جنبش صهيونيسم و اسرائيل، محمدحسن رجبى، مجله الكتريكى تاريخ معاصر ايران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى، شماره ۴ تيرماه. ۲۰۷

۱۳۸۵ عوامل موثر در شكل‏گيرى رفتار سياسى ايران در قبال اسرائيل، عليرضا زهيرى، فصلنامه علمى- تخصصى انقلاب اسلامى، پيش شماره اول. نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، سال اول، زمستان. ۲۰۸

۱۳۷۷ فرقه‏ها چگونه عمل مى‏كنند؟، ويژه‏نامه كژراهه، جام جم، اسفند. ۲۰۹

۱۳۸۶ عبداللَّه شهبازى، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره ۲۷، مورخه پاييز. ۲۱۰

۱۳۸۲ فصلنامه تاريخ معاصر ايران، عبداللَّه شهبازى، شماره ۲۷، پاييز. ۲۱۱

۱۳۸۲ فعاليت‏هاى فرقه ضاله بهائيت غير قانونى و ممنوع است، خبرگزارى فارس. ۲۱۲

۱۳۸۷/ ۱۱/ ۲۷ ماهيت و اهداف طرح روحى، روزنامه كيهان، ۲۲ شهريور. ۲۱۳

۱۳۸۵ مجله «اخبار امرى»، ارگان محفل بهائيان، ايران، شماره ۴، تهران، مرداد ماه. ۲۱۴

۱۳۲۹ مجله مصاحبه‏هاى زبان گوياى انقلاب، شماره ۱۹، عروه‏الوثقى شماره ۸۵، پنجشنبه. ۲۱۵

۱۳۶۶/ ۷/ ۲۲ مستشرقان و مهدويت، سيد رضى موسوى گيلانى، مجله انتظار، ش. ۲۱۶

۱۸ مصاحبه با يك نجات يافته ديگر از بهائيت- ۷، تشكيلات بهائيت بعد از انقلاب، روزنامه كيهان،. ۲۱۷

۱۳۸۶/ ۲/ ۲۸ موج بيدارى اسلامى و افول فرقه ضاله، گفتگو با دكتر ولايتى، بهائيت آنگونه كه هست، ويژه‏نامه ايام ۲۹، ضميمه روزنامه جام جم، ۶ شهريور. ۲۱۸

۱۳۸۶ موج بيدارى اسلامى، و افول فرقه ضاله، گفتگو با دكتر ولايتى، روزنامه جام‏جم، ويژه‏نامه ايام، ش. ۲۱۹

۲۹ مقاله شخصى سياح، عباس افندى، تهران: مؤسسه ملى مطبوعات امرى ۱۱۹ بديع.

۲۲۰ مهدويت و فرقه‏ها، رضا برنجكار، فصلنامه موعود، شماره. ۲۲۱

۲۲ نقد و بررسى آئين بهائيت، عزالدين رضانژاد، فصلنامه انتظار موعود، ش ۱۱ و. ۲۲۲

۱۲ هشت بهشت ادعانامه فرقه ازلى عليه بهائيت، حميدرضا روحانى، ماهنامه زمانه، شماره

۶۱ پايگاه‏هاى اينترنتى

۲۲۳ شناخت بهائيت در محيط اينترنت‏A href http:/ / omidenoorptth moc.blogfa.14:/ / omidenoor. 224

A / moc.blogfa. 41 بهائيت آنگونه كه هست، ويژه‏نامه ايام ۲۹، ضميمه روزنامه جام‏جم، ۶ شهريور .maya.www / /:ptth ferh A:1386 225

A / moc.29 maya.www moc. 92 ويژه‏نامه بهائيت، فصلنامه مطالعات تاريخى، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۶:

A href http:/ / www.ir-psri.com www.ir-psri.com / A

۲۲۶ ويژه‏نامه بهائيت، ماهنامه زمانه، ش ۶۱، ۱۳۸۷:A href http:/ / www.zamaneh.info www.zamaneh.info / A

۲۲۷ كانون فرهنگى رهپويان وصال شيراز، واحد فرق انحرافى:

A href http:/ / www.rahpouyan.us / images /. 228

A / mth.10 / segami / su.nayuophar.www mth. 01 پايگاه شيعه آنلاين A / ri.enilno-aihs / /:ptth ri.enilno-aihs / /:ptth ferh A :

۲۲۹ پايگاه موعود: A href http:/ / mouood.org http:/ / mouood.org / A

۲۳۰ پايگاه اينترنتى شهبازى: A href http:/ / www.shahbazi.org / pages / bahaism. 231

A / mth.1 msiahab / segap / gro.izabhahs.www mth. 1 سايت مركز اسناد انقلاب اسلامى A / ri.cdri.www ri.cdri.www / /:ptth ferh A :

۲۳۲ پايگاه مركزمطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏ علميه: A href http:/ / www.andisheqom.com www.andisheqom.com / A

۲۳۳ خبرگزارى فارس: A href http:/ / www.farsnews.com www.farsnews.com / A

۲۳۴ پايگاه تحليلى خبرى جهان: A href http:/ / www.jahanews.com www.jahanews.com / A

۲۳۵ پايگاه اينترنتى درگاه ملى آمارA href http:/ / www.sci.org.ir www.sci.org.ir / A

۲۳۶ سايت بهائى پژوهى: A href http:/ / www.bahairesearch.ir / html / index.php www.bahairesearch.ir / html / index.php / A

(۱) به نقل از ويژه‏نامه ايام ۲۹ به نشانى اينترنتى‏maya.www

mth.092 / tnemucod / moc.29 لازم به ذكر است تصوير اصل اسناد در همين آدرس قابل مشاهده مى‏باشد. سندهايى پيرامون فعاليت‏هاى سياسى، اقتصادى، و فرقه‏اى حبيب ثابت، فصلنامه مطالعات تاريخى، سال پنجم، شماره بيستم، بهار ۱۳۸۷، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى، صص ۲۴۳-. ۲۲۵
۰۰۰ (۲) نقل از: تاريخ جامع بهائيت (نوماسونى)، بهرام افراسيابى، صص ۷۵۰- ۷۴۸ اخبار امرى، مرداد شهريور ۱۳۴۰، ش ۶- ۵، ص. ۲۳۸
۰۰۰ (۳) علاوه بر اسناد فوق تعدادى سند نيز در (بهائيت در آينه اسناد، ماشاءاللَّه حشمتى، ماهنامه زمانه، ش ۶۱) قابل دسترسى است.

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.