وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اجازه پدر در ازدواج موقت طبق نظر10مرجع

2

اجازه پدر در ازدواج موقت

فهرست این نوشتار:

اجازه پدر در ازدواج موقت

1-در نوشتار قبل «احکام و متن صیغه موقت به صورت جامع مطابق نظر10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

2- لازم به ذکر است، اگر فتوای مرجع تقلید دختر یا پسر با هم مخالف باشد، باید به نظر مرجع خود عمل کنند، در صورت عمل نکردن به فتوا مرجع تقلید، عقد ازدواج دارای اشکال می باشد.

اجازه پدر برای صیغه ازدواج موقت/دائم

پرسش 59 . آيا از نظر تكليفى، بدون تحصيل رضايت پدر دختر، مى توان دختر را عقد كرد؟

آيات عظام امام، سيستانى و نورى: بايد با اجازه پدر يا جد پدرى دختر باشد.

آيات عظام بهجت، تبريزى، صافى، فاضل، مكارم و وحيد: احتياط واجب آن است كه با اجازه پدر يا جد پدرى دختر باشد.

پرسش 61 . در صورتى كه ولىّ دختر باكره به اصل ازدواج دخترش با جوانى راضى است؛ ولى نسبت به خصوصيات ازدواج (مانند مقدار مهر و تعيين زمان عقد و عروسى و…) مخالف است و خود پسر و دختر توافق دارند؛ آيا در اين صورت هم اجازه پدر لازم است؟

همه مراجع: اگر پدر با اصل ازدواج موافق است، ولى نسبت به خصوصيات آن مخالف مى باشد؛ در اين صورت اجازه او لازم نيست و عقد صحيح است.[3]

پرسش 62 . اگر پدر دختر به ازدواج دائم با جوانى اجازه دهد؛ آيا آنان مى توانند براى آشنايى از خصوصيات يكديگر، بدون اطلاع خانواده دختر عقد موقّت بخوانند؟

همه مراجع: در اين فرض نيز اعتبار اجازه پدر دختر، براى خواندن عقد موقت ساقط نمى شود.[4]

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 2376 و دفتر: نورى.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 2376؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1237 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2440 و خامنه اى، استفتاء، س 833.
 • [3]. امام، استفتائات، ج 3، اولياء العقد، س 19 و دفتر: همه مراجع.
  [4]. دفتر: همه مراجع. (احكام ازدواج،پرسمان).

[دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده]

مسأله 2376 دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است ، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد (1) باید (2) از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد (3) و اجازه مادر و برادر لازم نیست (4)

(1) (سیستانی ): و متصدی امور زندگانی خویش نباشد ..

(2) (خوئی )، (اراکی )، (صافی ): بنا بر احتیاط واجب باید ..

(گلپایگانی )، (فاضل ): بنا بر احتیاط باید ..

(بهجت ): بنا براحتیاط تکلیفاً ..

(3) (بهجت ): ولی در غیر باکره در صورتی که بکارتش به سبب شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد پدری لازم نیست . [پایان مسأله ]

(سیستانی ): بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر خود متصدّی امور زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد ..

(نوری ):[(مساله 2372) دختري که به حدّبلوغ رسيده است هر چند رشيده هم باشد يعني مصلحت خود را تشخيص بدهد در ازدواج خود چه دائم و چه موقت بايد با اذن پدر يا جد پدری اقدام به ازدواج نمايد.]

(4) (تبریزی ): و پدر نیز می تواند با رعایت مصلحت دختر او را شوهر دهد.

(فاضل ): حتّی اگر پدر یا جدّ پدری نداشته باشد.

(مکارم ): احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج نماید ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست . [پایان مسأله ]

(زنجانی ): مسأله پدر یا جدّ پدری می توانند دختری را که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصحلت خود را تشخیص می دهد، در صورتی که باکره باشد شوهر دهند و مستحب ّ و مطابق احتیاط استحبابی آن است که رضایت دختر را در این مورد جلب کنند و اجازه مادر و برادر لازم نیست . و اگر دختر باکره بالغه رشیده بخواهد با کسی ازدواج کند و پدر و جدّ پدری اجازه نمی دهند، چنانچه ممانعت ایشان بدون رعایت مصلحت دختر می باشد، اجازه آنان لازم نیست ، ولی اگر آنها ازدواج را به صلاح دختر ندانسته ، لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جدّ پدری باطل است .

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

اذن ولیّ نسبت به ازدواج دختر باكره

۳۳۵. ازدواج دختر باكره بنابر احتياط واجب بايد با اجازه پدر يا جدّ پدری او باشد.

اذن پدر سنی نسبت به باکره

۳۳۶. اگرچه ازدواج دختر سنی با پسر شيعه و بالعکس مادامی که خوف انحراف در مذهب نباشد جايز است، ولی بنا بر احتياط واجب در هر صورت اذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است.

سقوط اذن پدر

۳۳۷. اگر دختر نياز به ازدواج دارد و خواستگار هم، كفو شرعی و عرفی او می‌باشد و در حال حاضر، خواستگار ديگری كه واجد شرايط باشد وجود ندارد، اذن پدر ساقط است.

اذن ولی نسبت به دختری که بکارتش به غير ازدواج زايل شده

۳۳۸. کسی که بکارتش از راه زنا يا وطی به شبهه از بين رفته باشد لازم نيست همانند باکره از پدر خود در امر ازدواج اذن بگيرد، لکن احتياط در اذن گرفتن ترك نشود و اگر به علت ديگری غير از وطی بکارت او زائل شده باشد بنا بر احتياط واجب اذن پدر در ازدواج لازم است.

س: دخترى كه دم بخت است و موقع ازدواج او رسيده است اگر ولىّ قانونى او (يعنى پدر و جدّ پدرى) يا مفقودالاثر باشند يا حضور داشته باشند و با ازدواج چنين دخترى مخالفت داشته باشند در صورتى كه شوهر هم‌كفو او محسوب شده و توانايى فراهم آوردن امكانات چنين ازدواجى را از نظر مادر دختر و معرفين داشته باشد، از نظر حضرتعالى آيا يكى از سر دفتران ازدواج مى‌تواند چنين ازدواجى را ثبت و امضاء نمايد يا خير؟

ج)

ازدواج دختر باكره موقوف بر اجازه پدر يا جدّ پدرى است ولى اگر پدر و جدّ پدرى مفقود باشند يا در سفر باشند و دسترسى به آنان نباشد در اين صورت احتياج به اجازه‌ى آنان نيست و همچنين اگر با ميل دختر به ازدواج، كفو شرعى و عرفى وى از او خواستگارى كند و پدر و جدّ پدرى از اجازه‌ى چنين ازدواجى امتناع ورزند و پاى كفو شرعى و عرفى ديگرى كه مورد قبول پدر يا جدّ پدرى باشد در ميان نباشد، در اين صورت ولايت پدر و جدّ پدرى ساقط است و ازدواج دختر نياز به اجازه آنان ندارد.

س1: آيا مى‌توان دختر باكره‌‌اى را كه فاقد پدر و جدّ پدرى مى‌باشد براى محرميّت، به عقد فرزند نوزاد پسر مردى كه به منزل آنها تردد دارد (اعم از فاميل و…) درآورد؟
س2: در صورت خوانده شدن مجرّد عقد در قبل، آيا آنها به هم محرم بوده و آن دختر عروس آن مرد و مادرش مادر زن نوزاد محسوب مى‌شود؟
س3: محرميت و ازدواج آنها در آينده با يكديگر چه حكمى دارد؟
ج) دختر بالغه رشيده كه پدر و جدّ پدرى ندارد اختيار ازدواجش با خودش است و نياز به اجازه كسى ندارد، ولى در تزويج او با پسر نابالغ اگر چه شيرخوار باشد، بايد با ولايت پدر پسر باشد، و عقدى كه به قصد جدّى تزويج و به نحو صحيح خوانده شده، تمام آثار شرعى آن بر آن مترتب است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی آیت الله خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

لزوم اذن پدر در عقد موقت برای دختران باکره

پرسش : نظر حضرت عالی در مورد نکاح موقت بدون اذن پدر در صورتی که دختر باکره بوده ولی امور زندگی خویش را خود تامین می کند چیست؟
پاسخ : بدون اجازه پدر جایز نیست .

اذن ولی در ازدواج دختری که ازاله بکارت شده [ اجازه پدر در عقد دائم]

پرسش : در یک حادثه رانندگى بکارت دخترى زایل شده، و با مراجعه به پزشکِ جرّاح ترمیم گردیده است. آیا چنین فردى حکم باکره را دارد، و براى ازدواج اذن پدر شرط مى باشد؟ اگر بر اثر تجاوز ازاله بکارت شود چطور؟
پاسخ : در هر دو صورت اجازه پدر شرط است.

تحصیل رضایت پدر بعد از عقد 

پرسش : دختر جوانى بدون اذن پدر و مادر خود به خانه کسى مى رود و به درخواست پسر و دختر عقد نکاح بدون رضایت پدر خوانده مى شود و اعمال مترتّب بر نکاح انجام مى گیرد، در حالى که اگر دختر با پدر مشورت مى کرد مانعى هم وجود نداشت، در این دو صورت (تحصیل رضایت پدر بعد از عقد و عدم تحصیل رضایت)، حکم عقد چیست؟
پاسخ : بهتر این است که بعداً رضایت پدر را جلب نماید.

دختری که پدر و جد پدری ندارد

پرسش : آیا دختری که پدر و جد پدری اش فوت شده اند می تواند بدون اذن خانواده ازدواج کند؟
پاسخ : درصورتی که به تصدیق بزرگترهای فامیل (از قبیل عمو یا دایی) خواستگار مورد نظر کفو و مناسب دختر باشد و دسترسی به پدر دختر نباشد می توانند با هم ازدواج کنند.

منظور از رشیده

پرسش : منظور از رشیده دقیقاً چه کسی است؟
پاسخ : معمولاً دخترهای بالای سی سال در مسایل ازدواج رشیده هستند.

سنی که دختران در آن نیاز به اذن پدر ندارند 

پرسش : اجازه پدر برای ازدواج دختران تا چه سنی لازم است؟
پاسخ : از سن سی سال به بالا به شرط اینکه دختر، فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشخیص دهد، اجازه پدر لازم نیست.

اذن پدری که از غلات محسوب می شود

پرسش : آیا ازدواج موقت با دختری که خود شیعه بوده اما پدر اهل فرقه ای است که جزیی از غلات محسوب می شوند نیاز به اذن پدر دارد؟
پاسخ : در صورتکیه دختر سن کمی نداشته باشد و دارای رشد کافی عقلی و جسمی و تشخیص مصالح خود بوده باشد مانعی ندارد.

مخالفت پدر با ازدواج فرزند

پرسش : اگر پدر دختر باکره دلیل قانع کننده ای برای مخالفت نداشته ولی مخالفت کند آیا شرط اجازه پدر از بین می رود؟
پاسخ : چنانچه به تصدیق بزرگترهاى فامیل خواستگار کفو و متناسب دختر باشد، و پدر دختر بدون دلیل معقول مخالفت کند، اذن او ساقط است، و آنها مى توانند با هم ازدواج کنید. هر چند شایسته است در صورت امکان رضایت پدر دختر جلب شود.

اذن پدر برای ازدواج دختر رشیده
پرسش : آیا اذن پدر در ازدواج (موقت یا دایم) دختری که رشیده است و صلاح و فساد خود را درک می کند شرط است؟ اگر جواب مثبت است آیا شرط تکلیفی است؟
پاسخ : این کار بدون کسب اجازه ولىّ دختر جایز نیست. و منظور از باکره دخترى است که قبلا شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، یا نه. این شرط جنبه وضعی دارد.

ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر با رضایت جد پدری

پرسش : دختر باکره یی که پدرش راضی نیست و اذن به ازدواج او را نمیدهد ولی جد پدری دختر (پدر پدرش) به عقد راضی است و اذن میدهد آیا صحیح است؟
پاسخ : مانعی ندارد.

شرط اذن پدر برای ازدواج دختری که بکارتش را غیر از راه ازدواج از دست داده است

پرسش : اگر دخترى بر اثر سوار شدن بر حیوانی یا افتادن از بلندی و یا از طریق زنا بکارتش را از دست داد آیا او رشیده است و می تواند بدون اذن والدین ازدواج کند، یا نه احتیاج به اجازه دارد؟
پاسخ : تنها دخترانی که یک بار با اذن پدر ازدواج کرده اند و به هر علتی از شوهرانشان جدا شده اند برای ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر ندارند.

مخالفت پدر با ازدواج دختر عاقله رشیده

پرسش : در رساله جنابعالى آمده: «اگر دختر عاقله بالغه رشیده نیاز به شوهر داشته باشد، و پدر او را از ازدواج با مردى که شرعاً و عرفاً کفو او است منع کند، اجازه پدر در این جا شرط نیست.» آیا منظور، ازدواج دائم است یا شامل موقّت هم مى شود؟ اگر شامل ازدواج موقّت مى شود، هم کفو بودن در آن به چه معنایى است؟
پاسخ : تفاوتى نمى کند; ولى معمولا ازدواج موقّت به مصلحت دختران باکرهنیست، و مخالفت پدر بجاست.

غایب بودن پدر یا جد پدری زوجه

پرسش : طبق فتواى علما در صورتى که پدر و یا جدّ پدرى غایب باشد و دختر باکره احتیاج به شوهر داشته باشد، اجازه ساقط مى شود، معناى احتیاج داشتن به شوهر چیست؟
پاسخ : منظور این است که به سنّى رسیده است که هرگاه شوهر نکند به زحمت یا به خطر مى افتد.

ساقط شدن اجازه پدر در ازدواج

پرسش : اگر دخترى با پسر هم شأن شرعى و عرفى خود قصد ازدواج داشته باشد، آیا اذن پدر ساقط است؟
پاسخ : در فرض مساله اگر پدر مخالفت کند اذن او ساقط مى شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسئله396ـ در ازدواج دوشیزه بالغ و رشید اگر پدر و یا جد، او راازازدواج با همگن خود باز می دارندشرط مزبور،منتفی است و نیز اگر خود را به طور کلی از زندگانی آن دوشیزه کنار بکشد و یا دوشیزه دسترسی به ایشان نداشته و تحصیل اجازه آن میسر نگردد چنان شرطی ساقط است پس او می تواند با مردی همگن است بدون اجازه پدر و یا جد پدری ازدواج کند.
مسئله397ـ اجازه پدر و یا جد پدری در مورد ازدواج دختری که قبلاً ازدواج شرعی نموده شرط نمی باشد اما اگر آن دختر، بکارت خود را در اثر زنا یا به وسیله دیگر از دست داده باشد، اجازه پدر و یا جدپدری هم چنان شرط است. فقه برای غرب نشینان.

پرسش: آیا اذن پدر در ازدواج دختر شرط است یا خیر ؟

پاسخ: اگر دختر بالغ و رشیده (یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد) در تصمیم گیرى های مهم زندگی نسبت به خود مانند کارمند شدن و نسبت به مال خود مانند خرید و فروش و بخشش اموال خود از نظارت پدر و مادر مستقل نباشد ، عقد بدون اذن ولی (پدر یا جدّ پدری) جایز نیست و عقد باطل است.
و اگر مستقل هم باشد به احتیاط واجب جایز نیست ، ولی مى تواند در فرض دوم به فقیه دیگرى با رعایت تسلسل در اعلمیت رجوع کند. 

پرسش: اگر دختری که شاغل و استقلال مالی دارد و فقط در منزل پدری زندگی می کند و عاقل و بالغ می باشد (۳۴ ساله) نیاز به اذن پدر دارد؟

پاسخ: اگر دختر بالغ و رشیده (یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد) در تصمیم گیرى های مهم زندگی نسبت به خود مانند کارمند شدن و نسبت به مال خود مانند خرید و فروش و بخشش اموال خود از نظارت پدر و مادر مستقل نباشد ، عقد بدون اذن ولی (پدر یا جدّ پدری) جایز نیست و عقد باطل است.
و اگر مستقل هم باشد به احتیاط واجب جایز نیست ، ولی مى تواند در فرض دوم به فقیه دیگرى با رعایت تسلسل در اعلمیت رجوع کند

پرسش: رابطه با یک دختر نامحرم اگر یک رابطه سالم و بدون سوء ظن باشد و تصمیم به ازدواج داشته باشند آیا اذن پدر لازم است؟

پاسخ: چنانچه بیم وقوع در حرام باشد ـ که معمولاً چنین است ـ جایز نیست و برای ازدواج اذن پدر یا جد پدری دختر (حتی به احتیاط واجب نسبت به دختری که در شؤون زندگانی خود از پدر و مادر مستقل است) لازم است .
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

آيت الله نوري همداني
آيت الله نوري همداني

(مساله 2372) دختري که به حدّبلوغ رسيده است هر چند رشيده هم باشد يعني مصلحت خود را تشخيص بدهد در ازدواج خود چه دائم و چه موقت بايد با اذن پدر يا جد پدری اقدام به ازدواج نمايد.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی  نوری همدانی.

حضرت آيت الله بهجت
حضرت آيت الله بهجت

حكم ازدواج موقّت

527. ازدواج موقّت از نظر اسلام چه حكمى دارد؟

ج. جايز، بلكه مستحبّ است.

اگر پدر اجازه  ى ازدواج با كفو را ندهد

529. اگر پدر تا بيست يا سى سال دختر خود را تزويج نكند و دختر هم بخواهد با كفو شرعى خود صيغه كند، آيا اذن پدر لازم است يا خير؟
ج. با فرض آن كه دختر رشيده و عاقله است و زوجى را كه براى خود در نظر گرفته كفو او مى  باشد و با اجتماع تمام شرايط، پدر از اذن امتناع نمايد، اعتبار اذن پدر ساقط مى  شود و در هر حال رعايت احترام پدر و استيذان از او بشود خصوصا در عقد انقطاعى، واللّه  العالم.

صيغه دختر بدون اذن پدر

530. آيا دختر باكره  اى را كه بالغ و عاقل و رشيده است، بى  اذن پدر او مى  توان متعه كرد؟
ج. بنابر احتياط، تكليفا بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، چون تكوينا مفسده دارد.

اجازه پدر در دختر غيرباكره

531. زنى كه در اثر زنا يا پريدن، بكارتش از بين رفته باشد، آيا براى ازدواج موقّت اجازه گرفتن از پدرش لازم است يا خير؟
ج. اگر بكارتش به جماع از بين رفته، نياز به اجازه ندارد.

عقد موقت دوشيزه بدون اطلاع دادن به خانواده  اش

532. آيا صيغه خواندن براى دختر باكره بدون اطلاع خانواده  اش صحيح است؟ صحبت كردن آن ها با هم ديگر چه حكمى دارد؟
ج. بايد احتياطا با اجازه  ى پدر دختر باشد و صحبت كردن بدون اجرا عقدى مثل صحبت كردن با نامحرم هاى ديگر است.

زايل شدن بكارت با غير جماع

533. آيا ازدواج موقت با دخترى كه بكارتش از راه غير شوهر كردن از بين رفته است، نياز به اذن پدر دارد؟
ج. اگر به غير جماع زايل شده، باز هم نياز به اذن پدر دارد، بنابر احتياط ذكر شده.

اعتماد به گفته دختر در عقد موقت

534. در عقد موقت آيا به صرف گفته  ى دختر كه «پدر او راضى است»، نيازى به گرفتن پاسخ پدر هست يا خير؟
ج. ظنّ به صدق او باشد، كفايت مى  كند.

صيغه جهت رابطه شغلى

535. اگر در ازدواج موقت با دختر باكره بالغه و رشيده، ـ كه فقط به منظور رابطه  ى متعارف شغلى و… باشد، نه مسايل زناشويى ـ ، آيا اجازه ولىّ او شرط است؟
ج. در لزوم اجازه به نحوى كه ذكر شد، فرقى نمى  كند.

صيغه براى فرار از گناه

536. دخترى بالغ ـ كه قبلاً توسّط زنا ازاله  ى بكارت شده است و خانواده  ى او مطّلع نمى  باشند ـ تمايل به متعه با مرد مسلمانى را دارد. لكن حاضر به مطّلع كردن خانواده نيست و مرد مُصرّ به اذن از ولى است و از طرفى احتمال دارد كه در پنهانى به زنا بيفتد. آيا بدون اذن، عقد موقّت وى جايز است؟
ج. در اين فرض جايز است.

تخلف از اذن پدر در ازدواج دايم

537. پدر به دختر اذن ازدواج دايم داده، آيا مى  تواند عقد انقطاعى كند؟
ج. تكليفا بنابر احوط، جايز نيست و وضعا صحيح است.

ازدواج با كسى كه پدرش فوت كرده است

538. اگر پدر دختر باكره  اى فوت كرده باشد، مى  توان او را صيغه نمود؟
ج. اگر جدّ پدرى ندارد، جايز است.

ازدواج موقت پسر و دختر با انگيزه  هاى مختلف

542. اگر پسر و دخترى بخواهند از طريق ازدواج موقّت با همديگر رابطه  ى شرعى داشته باشند، در صورت هاى زير چه شرايطى معتبر است؟
1) اگر رابطه صرفا رابطه  ى متعارف شغلى يا تحصيلى باشد؟
2) اگر رابطه صرفا به خاطر استمتاع، جنسى بدون دخول باشد؟
3) اگر رابطه به خاطر آميزش جنسى (دخول) باشد؟
ج. در تمام صور جايز است، ولكن در باكره با اجازه ى پدر احتياطا.

عقد موقّت براى محرميّت

543. اگر شخصى دختربچّه  ى خود را كه قابل تمتّع نيست، به مدّت كوتاهى به منظور محرم شدن مادر آن بچّه به داماد، به عقد انقطاعى وى درآورد، آيا مادر آن بچّه به آن شخص محرم مى  شود؟
ج. بله، محرم مى  شود؛ هر چند احتياط اين است كه مقدارى بعد از بلوغ را هم داخل كند، هر چند بعدا شوهر بقيه مدت را ابرا كند.

 اعتبار قول زن در يائسگى و بيوه بودن خود

563. اينجانب تصميم به ازدواج موقّت با زن يائسه  اى دارم. اگر از وى سؤال كنم كه يائسه هستى و در جواب بگويد آرى، هم چنين اگر سؤال شود كه شوهر دارد يا نه، بگويد شوهر ندارم، آيا قول او شرعا حجّت است و من مى  توانم با او ازدواج كنم؟
ج. اگر بر كذب او يقين نداريد، ادّعاى او در اين كه خليّه است و مى  تواند شوهر كند قابل اعتماد است و اگر متّهمه است، بهتر است مراعات احتياط شود.

عقد موقت زنان فاحشه

573. آيا فواحش را مى  توان عقد موقّت كرد؟
ج. بله، مى  شود، هر چند خلاف استحباب است.

به عقد درآوردن زنان خيابانى

574. متعه نمودن زنان بدكاره چه حكمى دارد؟ و بايد شرايط ازدواج موقت از نظر عده و… رعايت شود يا نه؟
ج. متعه كردن آن ها قبل از توبه  ى شان، كراهت دارد و بايد تمام شرايط ازدواج موقت رعايت شود.

اختلاف مرجع دختر و پسر در عقد موقت

590. اگر مردى دخترى را بدون اذن پدر به عقد موقت خود درآورد، در صورتى كه مرجع تقليد آن دختر چنين عقدى را باطل مى  داند، آيا محرميت مادر دختر و ديگر احكام ازدواج بر آن مترتب مى  شود؟
ج. هر كدام از مرد و زن و مادر او يا غير او، به فتواى مرجع تقليد خود عمل كنند.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی بهجت.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانیحضرت آیت الله فاضل لنکرانی
اولياى عقد
سؤال 1436 :آيا اذن پدر در ازدواج دختر باكره، شرط است؟ و آيا فرقى بين ازدواج دائم و موقّت وجود دارد؟
جواب: بنابر احتياط واجب، اذن پدر در مورد باكره شرط است و در اين جهت فرقى بين ازدواج دائم و موقّت وجود ندارد.سؤال 1437 :اگر پدر فوت كند، آيا مادر مى تواند اجازه صيغه دخترش را بدهد؟
جواب: چنانچه پدر داراى پدر باشد حقّ اجازه با اوست. در غير اين صورت نياز به اجازه كسى نيست.سؤال 1438 :دخترى كه شوهر كرده و قبل از دخول، طلاق خلع گرفته است، اگر بخواهد به عقد موقّت پسرى درآيد، آيا صحيح است كه پسر شخصاً با موافقت دختر صيغه عقد را بدون اجازه پدر جارى كند؟
جواب: احتياط واجب آن است كه از پدر دختر، اذن گرفته شود.سؤال 1439 :اگر دسترسى به پدر و جدّ پدرى وجود نداشته باشد، آيا اذن آنها ساقط است؟
جواب: در صورتى كه دختر رشيده باشد و احتياج به شوهر كردن داشته باشد، در فرض فوق نياز به اذن نيست.سؤال 1440 :زنى كه در اثر زنا بكارتش از بين رفته باشد، آيا براى ازدواج موقّت اجازه گرفتن از پدرش لازم است يا خير؟
جواب: لازم نيست.سؤال 1441 :اگر پدر و جدّ پدرى، نسبت به ازدواج دختر با شخص خاصّى مخالفت كنند و دختر تمايل به ازدواج با او داشته باشد، آيا اذن لازم است؟
جواب: اگر شخص مورد نظر شرعاً و عرفاً كفو او باشد و مخالفت پدر و جدّ پدرى بدون دليلِ قانع كننده باشد، اجازه آنها لازم نيست.سؤال 1442 :دختر نابالغى را پدر به عقد كسى درآورده است، بعد از بلوغ مى خواهد با شخص ديگرى ازدواج كند، و پدر هم راضى است. قبل از فسخ عقد اوّل با شخص دوّم; ازدواج كرده است و دخول هم صورت گرفته، وظيفه چيست؟
جواب: اگر عقد اوّل با در نظر گرفتن مصلحت دختر نابالغ انجام شده است، دختر بعد از بلوغ حق ندارد آن را به هم بزند و در اين صورت عقد دوم باطل است. و در فرض سؤال كه دخول محقق شده شوهر دوّم حرمت ابدى پيدا كرده است. و اگر عقداول بدون درنظر گرفتن مصلحت دختر نابالغ واقع شده باشد آن عقد باطل بوده، و در اين صورت عقد دوّم صحيح است و دختر زوجه شوهر دوّم است.سؤال 1443 :دخترى قبل از بلوغ توسط پدر به مردى عقد مى شود. بعد از بلوغ حاضر به زندگى با او نيست، زيرا در گروهى داخل گرديده كه قائل به كفر شيعه هستند و ترس دارد از ضرر جانى، تكليف او چيست؟
جواب: در صورت مفروضه كه نكاح دختر مصلحت نداشته و يا علاوه بر آنكه مصلحت نداشته موجب مفسده و فتنه نيز مى باشد نكاح باطل است و دختر مى تواند ازدواج كند.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمه الله)

آيت الله وحيد خراساني

آیت الله وحید خراسانی

ازدواج دختر بالغ رشيده باكره

مسأله ۲۴۴۰ ـ دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است ـ يعنى مصلحت خودرا تشخيص مى دهد ـ اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه باكره باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد ، و اجازه مادر و برادر لازم نيست.

اگر اجازه گرفتن از پدر يا جد ممكن نباشد يا حرجى باشد

مسأله ۲۴۴۱ ـ اگر دختر باكره نباشد ، يا اين كه باكره باشد ولى اجازه گرفتن از پدر يا جدّ پدرى ممكن نباشد ، يا حرجى باشد و دختر حاجت به شوهر كردن داشته باشد ، اجازه پدر و جدّ پدرى لازم نيست.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی وحید خراسانی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=26792

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم 

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت

معني احتياط واجب چيست

کلید: اجازه پدر در ازدواج موقت اجازه پدر در ازدواج موقت اجازه پدر در ازدواج موقت اجازه پدر در ازدواج موقت اجازه پدر در ازدواج موقت فتوای فقها در مورد اجازه پدر دختر برای ازدواج موقت نظر مراجع در مورد اذن پدر در ازدواج موقت چیست ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدر اجازه پدر در عقد موقت نگاهی به اجازه(اذن) پدر در ازدواج (موقت/دائم) دختر آیا عقد موقت بدون اجازه پدر صحیح است ایا برای دختر باکره در ازدواج دائم يا موقت اجازه پدر واجب است اذن پدر در ازدواج موقت مکارم شیرازی صیغه موقت بدون اذن پدر بهجت صیغه دختر باکره بدون دخول دختر رشیده کیست؟ ازدواج موقت با دختر باکره بدون دخول آیت الله روحانی ازدواج موقت صیغه دختر غیر باکره اجازه پدر در ازدواج موقت ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر. شرط اذن در ازدواج با دختر باکره چیست آیا می توان با دختر، بدون اجازه پدرش صیغه محرمیت خواند؟ نظر علما در رابطه با اجازه ولی در عقد دختر باکره  شرط اذن پدر در ازدواج موقت  آیا دختر میتواند بدون اجازه پدر ازدواج موقت کند؟ نظر مراجع در مورد اذن پدر در ازدواج موقت چیست احکام شرعی ازدواج موقت ازدواج موقت با دختر باکره حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست شرایط صیغه موقت دختر باکره از نظر خامنه ای آیا در ازدواج موقت اذن پدردختر لازم است؟  ازدواج موقت با دختر باکره بدون دخول حکم صیغه دختر باکره بدون دخول عقد موقت صیغهشرایط صیغه موقت دختر باکره از نظر آیت الله خامنه ای صیغه دختر باکره رشیده ازدواج موقت با دختر غیر باکره حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست شرایط عقد موقت اجازه پدر در ازدواج موقت اجازه پدر در ازدواج موقتاجازه پدر در ازدواج موقتاجازه پدر در ازدواج موقتاجازه پدر در ازدواج موقت اجازه پدر در ازدواج موقت اجازه پدر در ازدواج موقتاجازه پدر در ازدواج موقتاجازه پدر در

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. علی می گوید

  سلام ببخشید این نظرات آیت الله نوری همدانی مطمئنه؟! چون هم در رساله شون و هم سایتهای دیگه اومده که ایشون اذن پدر رو شرط میدونن

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نظر ایشان تغییر کرده است!! و در متن نوشتار بروز رسانی شد.
   وفقکم الله لکل الخیر