وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آفتاب و پاک کردن نجاست

0

آفتاب و پاک کردن نجاست

رساله توضیح المسائل طهارت

3 آفتاب

[آفتاب یکی از مطهرات است]

مسأله 191 آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده با شش شرط پاک می‌کند و هم چنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند (و جزء ساختمان حساب می‌شود) (1) با شش شرط (2) پاک می‌کند:(3)

اول: آن که چیز نجس به طوری تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد تر شود (4) پس اگر خشک باشد باید به وسیله‌ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.

دوم: آن که اگر عین نجاست در آن چیز باشد پیش از تابیدن آفتاب (5) آن را برطرف کنند. (6)

سوم: آن که چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمی‌شود، ولی اگر ابر (7) به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند اشکال ندارد (8).

چهارم: آن که آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند پس اگر مثلًا چیز نجس به واسطه باد و آفتاب خشک شود پاک نمی‌گردد (9). ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرده، اشکال ندارد. (10)

پنجم: آن که آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه (11) خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر (12) آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می‌شود و زیر (13) آن نجس می‌ماند. (14)

ششم: آن که ما بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می‌تابد (با داخل آن هوا یا) (15) جسم پاک دیگری فاصله نباشد (16).

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی، گلپایگانی، خوئی، بهجت، صافی، زنجانی و تبریزی نیست.]

(2) (خوئی، گلپایگانی، بهجت، صافی، تبریزی، زنجانی:) با پنج شرط..

(3) (سیستانی:) آفتاب، زمین، ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاک می‌کند:..

(مکارم:) تابش آفتاب زمین و پشت بام را پاک می‌کند. ولی پاک کردن ساختمان و درب و پنجره و مانند آن محل اشکال است. برای پاک شدن زمین و پشت بام با تابش آفتاب چند شرط است:..

(4) (خوئی، تبریزی، فاضل، زنجانی:) اول: آن که چیز نجس، تر باشد..

(5) (خوئی، تبریزی:) پیش از خشک شدن به تابیدن آفتاب..

(6) (زنجانی:) دوم: آن که عین نجاست را پیش از تابیدن آفتاب برطرف کنند، یا آن که تابش آفتاب، عین را برطرف کند..

(سیستانی:) دوّم: آن که عین نجاست در آن چیز باقی نمانده باشد..

(7) (فاضل:) یا پرده..

(8) (تبریزی:) و نیز تابیدن آفتاب از پشت شیشه اشکال ندارد..

(مکارم:) ولی تابش از پشت شیشه مانعی ندارد..

(9) (سیستانی:) ولی اگر طوری باشد که خشک شدن، به آفتاب مستند باشد، اشکال ندارد، [پایان مورد چهارم].

(10) (مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(زنجانی:) اگر باد به قدری کم باشد که مانع از استناد عرفی خشک شدن به آفتاب نباشد اشکال ندارد..

(11) (بهجت:) یک مرتبه با هم.. (12) (13) (بهجت:) زیر یا درون.. (14) (گلپایگانی، خوئی، بهجت، زنجانی، تبریزی، سیستانی، صافی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (15) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه نوری نیست] (16) (اراکی:) مانند بلوکهای سیمانی که وسط آن خالی است.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله 193 منقولاتی که در اصل از زمین بوده ولی به صورتی درآمده که در حال حاضر به آن «زمین» نمی‌گویند، مثل کوزه و تسبیح و مهر به آفتاب پاک نمی‌شود. و آن چه در حال حاضر از زمین شمرده می‌شود مانند پاره سنگ و امثال آن با آفتاب پاک می‌شود هر چند منقول (قابل نقل و انتقال) باشد.

[آفتاب حصیر نجس را پاک می‌کند]

مسأله 192 آفتاب حصیر نجس را پاک می‌کند و هم چنین درخت و گیاه به واسطه آفتاب پاک می‌شود.

(اراکی:) مسأله آفتاب درخت و گیاه را پاک می‌کند ولی پاک شدن حصیر و بوریا به واسطه آفتاب محل ّ اشکال است.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله پاک شدن حصیر نجس به واسطه آفتاب محل ّ اشکال است ولی درخت و شاخه و برگ و میوه آن و گیاهها در حال اتّصال به زمین به واسطه آفتاب پاک می‌شود.

(خوئی، تبریزی:) مسأله پاک کردن آفتاب حصیر نجس را محل اشکال است و امّا درخت و گیاه (خوئی: که در زمین است پیش از چیدن آن) به واسطه آفتاب پاک می‌شود.

(زنجانی:) مسأله آفتاب حصیر نجس را پاک نمی‌کند و پاک شدن درخت و گیاه که در زمین است به واسطه آفتاب محل اشکال است.

(سیستانی:) مسأله آفتاب، حصیر نجس را پاک می‌کند، ولی اگر با نخ بافته شده باشد نخها را پاک نمی‌کند. و هم چنین پاک شدن درخت، گیاه و در و پنجره به واسطه آفتاب محل ّ اشکال است.

(بهجت:) مسأله آفتاب، درخت، گیاه و حصیر نجس را پاک می‌کند.

(مکارم:) مسأله تابش آفتاب، حصیر نجس و درخت و گیاه را بنا بر احتیاط واجب پاک نمی‌کند.

[اگر آفتاب به زمین نجس بتابد]

مسأله 193 اگر آفتاب به زمین نجس بتابد، بعد انسان شک کند که زمین موقع تابیدن آفتاب‌تر بوده یا نه (1) یا تری آن به واسطه آفتاب خشک شده یا نه، آن زمین نجس است و هم چنین است اگر شک کند که (پیش از تابش آفتاب) (2) عین نجاست از آن برطرف شده یا نه (3)، یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه.

(1) (بهجت:) و یا شک کند که‌تری آن به واسطه آفتاب خشک شده یا نه، و یا شک کند که پیش از تابش آفتاب عین نجاست از آن برطرف شده یا نه، آن زمین نجس است مگر این که از قبیل شک ّ در تطهیرات سابقه باشد یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه، که در این صورت پاک است.

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: سیستانی و زنجانی نیست]

(3) (سیستانی:) و اگر شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه، پاک شدن، محل ّ اشکال است.

(مکارم:) مسأله هر گاه شک ّ کند که زمین نجس با آفتاب خشک شده یا نه، یا چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه، و یا قبلًا عین نجاست را برطرف کرده است یا نه، آن زمین نجس است.

[اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد]

مسأله 194 اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد (1)، طرفی که آفتاب به آن نتابیده پاک نمی‌شود (2)، ولی اگر دیوار به قدری نازک باشد که به واسطه تابش به یک طرف، طرف دیگرش هم خشک شود پاک می‌گردد.

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) و به وسیله آن، طرفی که آفتاب به آن نتابیده نیز خشک شود، بعید نیست هر دو طرف پاک شود. (سیستانی: ولی اگر یک روز ظاهر دیوار یا زمین را خشک کند و روز دیگر، باطن آن را، فقط ظاهر آن پاک می‌شود.)

(2) (گلپایگانی، بهجت، صافی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(اراکی:) اگر به جهت تابش آفتاب به طرف دیگر خشک شود، پاک می‌گردد. [پایان مسأله] (مکارم:) مسأله اگر آفتاب به قسمتی از زمین نجس بتابد و آن را خشک کند فقط همان قسمت پاک می‌شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

شرایط تطهیر با آفتاب [آفتاب ]

پرسش : با چه شرایطی، چیزهای نجس توسط آفتاب تطهیر می شود؟

پاسخ : براى پاک شدن زمین و پشت ‏بام با تابش آفتاب چند شرط است :

اوّل این‏که چیز نجس داراى رطوبت مسرى باشد، بنابراین اگر خشک باشد باید آن را قبلًا تر کنند، تا بوسیله آفتاب خشک گردد.

دوم این که عین نجاست را قبلًا برطرف سازد.

سوم این که آفتاب مستقیماً بر آن بتابد، نه از پشت ابر و مانند آن، مگر این که ابر بقدرى نازک باشد که مانع تابش آفتاب نشود ولى تابش از پشت شیشه مانعى ندارد.

چهارم این‏که چیز نجس به واسطه تابش آفتاب خشک شود، امّا اگر به کمک باد یا وسیله حرارت دیگرى خشک شود کافى نیست، مگر این‏که بسیار کم باشد که بگویند با آفتاب خشک شده

چیزهایی که با آفتاب تطهیر می شود [آفتاب ]

پرسش : تابش آفتاب چه چیزهایی را تطهیر می کند؟

پاسخ : تابش آفتاب، زمین و پشت بام را پاک مى‏کند، و همچنین ظاهر ساختمان و درب و پنجره و مانند آن .

پاک نشدن حصیر نجس و درخت و گیاه با تابش آفتاب [آفتاب ]

پرسش : آیا تابش آفتاب، حصیر نجس و درخت و گیاه را پاک می کند؟

پاسخ : بنابر احتیاط واجب پاک نمى کند.

شک در وجود هر کدام از شرایط تطهیر با آفتاب [آفتاب ]

پرسش : چنانچه در وجود هر کدام از شرایط تطهیر با آفتاب شک داشته باشد آیا تطهیر حاصل می شود؟

پاسخ : هرگاه شک کند که زمین نجس با آفتاب خشک شده یا نه، یا چیزى مانع تابش آفتاب بوده یا نه و یا قبلًا عین نجاست را برطرف کرده است یا نه، آن زمین نجس است.

خشک شدن قسمتی از زمین نجس با تابش آفتاب [آفتاب ]

پرسش : اگر آفتاب همه جای زمین را خشک نکند آیا همچنان نجس است؟

پاسخ : اگر آفتاب به قسمتى از زمین نجس بتابد و آن را خشک کند فقط همان قسمت پاک مى‏شود.

شرط پاک شدن سرامیک داخل منزل با آفتاب [آفتاب ]

پرسش : آیا طهارت سرامیک داخل منزل با آفتاب ممکن است؟

پاسخ : در صورتیکه مرطوب باشد و با آفتاب خشک شود پاک می شود.

تابش آفتاب بر زمینی که با بول نجس شده [آفتاب ]

پرسش : آیا زمینى که بر روى آن بول بوده و با تابش آفتاب خشک شده پاک است؟

پاسخ : اگر با تابش آفتاب عین نجاست برطرف شده و زمین خشک شده پاک است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

۷پرسش: چطور می شود زمینی که نجس شده بدون آب پاک کرد ؟

پاسخ:

با تابیدن آفتاب روی زمین هم پاک می شود بشرط آنکه آفتاب به تنهایی زمین نجس را خشک کند، پس اگر مثلاً زمین نجس به واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی‏‌گردد، ولی اگر طوری باشد که خشک شدن به آفتاب مستند باشد اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيدکلید: آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاست آفتاب و پاک کردن نجاس

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.