حكم گرفتن روزه مستحبي با داشتن روزه قضا

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

حكم گرفتن روزه مستحبي با داشتن روزه قضا نکته: کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند . مسئله [...]