وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان

۲۶/تیر/۱۳۹۵|احكام نماز|

وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان [در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده نباشد] مسأله [...]