آيا زن حائض مي تواند نماز ميت بخواند

۰۸/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

آيا زن حائض مي تواند نماز ميت بخواند جواب: هر عبادتى كه كه نياز به وضو يا غسل يا تيمم دارد، [...]