نماز قضا

۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

نماز قضا 1-اگر تعداد نماز قضا را نداند و فراموش کند، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- رعایت [...]