نماز در مکان غصبی چه حکمی دارد

۰۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز در مکان غصبی چه حکمی دارد مکان نمازگزار [مسأله 866 کسی که در ملک غصبی نماز می خواند] مسأله [...]