دلیل دست بسته نماز خواندن اهل سنت

۲۰/خرداد/۱۳۹۵|امامت پژوهي|

دلیل دست بسته نماز خواندن اهل سنت چرا شيعيان با دست باز نماز ميخوانند ؟ مگر حضرت محمد (ص) چگونه [...]