آیا به ليست های انتخاباتی اعتماد کنیم

۲۵/دی/۱۳۹۴|اجتماع و سياست|

آیا به ليست های انتخاباتی اعتماد کنیم آیا به فهرست اعتماد کنیم؟  پاسخ به یک سؤال انتخاباتی براساس بیانات رهبر [...]