خوردن غذا در ظرف نقره

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

خوردن غذا در ظرف نقره در نوشتار قبل حکم خرید و  خوردن در ظرف طلا مطرح شد از اینجا کلیک [...]