سجده برای غیر خدا چه حکمی دارد

۱۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

سجده برای غیر خدا چه حکمی دارد [ سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد] مسأله 1090 سجده [...]