کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد [ هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود] مسأله 1036 [...]