تقیه کردن هنگام سجده

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

تقیه کردن هنگام سجده [ جایی که انسان باید تقیه کند] مسأله 1072 جایی که انسان باید تقیه کند می [...]