اگر روزه دار هنگام روزه بسیار تشنه شود

۲۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

اگر روزه دار هنگام روزه بسیار تشنه شود شخص نمی تواند به بهانه اینکه در طول روز به واسطه کار [...]