خرید و فروش غصبی

۰۹/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

خرید و فروش غصبی خرید و فروش غصبی [فروختن مال غصبی] مسأله 2064 فروختن مال غصبی (1) باطل است (2) [...]