اگر اعلميت مرجع ديگري براي ما احراز شود

۱۱/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

اگر اعلميت مرجع ديگري براي ما احراز شود مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۴۴: وظیفه مقلد [...]