مرور برچسب

خروج از وطن

نكات قواطع سفر ( احكام مسافر )

نكات قواطع سفرچیزهایی که سفر را قطع می‌کند قواطع سفر: ۱. رسیدن به وطن. اینجا کلیک کنید. ۲. قصد اقامت ده روز. اینجا کلیک کنید. ۳. توقف یک‌ماه بدون قصد. اینجا کلیک کنید. توجه: به چیزهایی که سفر را قطع می‌کند «قواطع سفر» می‌گویند.…