وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

هبه و هدیه

استفتائات متفرقه هبه

استفتائات متفرقه هبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم خمس هدیه  پرسش :آیا به هدیه هم خمس تعلق می گیرد؟پاسخ :چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.…

احکام فسخ هبه

احکام فسخ هبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحق فسخ هبه معوضه اگر مقدار از عوض پرداخت نشود  پرسش :در صورتى كه در هبه معوّضه مقدارى از عوض پرداخته نشود، آيا واهب حقّ فسخ دارد؟پاسخ :بنابر احتیاط واجب مى تواند حقّ خود را مطالبه کند هر چند…

فروختن هدیه مشروط

فروختن هدیه مشروطحضرت آیت الله مکارم شیرازیفروختن هدیه مشروط  پرسش :شخصی هدیه ای به من داد مشروط به عدم فروش، چه راه شرعی وجود دارد که بتوانم آن را بفروشم و از پولش استفاده کنم؟پاسخ :راه شرعی آن است که خود آن شخص موافقت به فروش کند…

تعریف تصرف در هبه

تعریف تصرف در هبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتعریف تصرف در هبه  پرسش :موارد مصداق تصرف یا تحویل گرفتن در هبه برای فرزندان دختر و برای فرزندان پسر چه تفاوتی دارد؟ و به عبارتی دیگر تعریف تصرف بطور جامع و کامل چیست و چه اختیاراتی را شامل…

استفاده شوهر از پس اندازی که برای همسرش ایجاد کرده

استفاده شوهر از پس اندازی که برای همسرش ایجاد کردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف زوج در پس اندازی که برای همسرش ایجاد کرده  پرسش :اگر شخصی زنش را طلاق دهد قبل از طلاق دادن برای همسرش حسابی بانکی باز کرده در صورت طلاق این شوهر تصرف در…

وقف کردن مالی که قبلا به کسی هبه داده 

وقف کردن مالی که قبلا به کسی هبه دادهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوقف کردن مالی که قبلا به کسی هبه داده  پرسش :زمينى به كسى هبه شده، آيا هبه كننده مى تواند آن زمين را بدون اذن هبه گيرنده وقف خاص كند؟ اگر وقف عام نمايد چه حكمى خواهد داشت؟…

پس گرفتن پولی که به فرزند هبه شده 

پس گرفتن پولی که به فرزند هبه شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیپس گرفتن پولی که به فرزند هبه شده  پرسش :اگر پدری پولی را به دخترش ببخشد آیا می تواند آن پول را بعد از مدتی پس بگیرد؟پاسخ :اگر پول را بخشیده و تحویل داده نمی تواند پس…

فروختن هدیه مشروط

فروختن هدیه مشروطحضرت آیت الله مکارم شیرازیفروختن هدیه مشروط  پرسش :شخصی هدیه ای به من داد مشروط به عدم فروش، چه راه شرعی وجود دارد که بتوانم آن را بفروشم و از پولش استفاده کنم؟پاسخ :راه شرعی آن است که خود آن شخص موافقت به فروش کند…

تعریف تصرف در هبه

تعریف تصرف در هبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتعریف تصرف در هبه  پرسش :موارد مصداق تصرف یا تحویل گرفتن در هبه برای فرزندان دختر و برای فرزندان پسر چه تفاوتی دارد؟ و به عبارتی دیگر تعریف تصرف بطور جامع و کامل چیست و چه اختیاراتی را شامل…

تصرف زوج در پس اندازی که برای همسرش ایجاد کرده

تصرف زوج در پس اندازی که برای همسرش ایجاد کردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف زوج در پس اندازی که برای همسرش ایجاد کرده  پرسش :اگر شخصی زنش را طلاق دهد قبل از طلاق دادن برای همسرش حسابی بانکی باز کرده در صورت طلاق این شوهر تصرف در حساب…

وقف کردن مالی که قبلا به کسی هبه داده 

وقف کردن مالی که قبلا به کسی هبه دادهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوقف کردن مالی که قبلا به کسی هبه داده  پرسش :زمينى به كسى هبه شده، آيا هبه كننده مى تواند آن زمين را بدون اذن هبه گيرنده وقف خاص كند؟ اگر وقف عام نمايد چه حكمى خواهد داشت؟…

هبه معوضه بودن بذل زوجه 

هبه معوضه بودن بذل زوجهحضرت آیت الله مکارم شیرازیهبه معوضه بودن بذل زوجه  پرسش :در طلاق خلع زوجه با بذل مهريه، يا عنداللّزوم مازاد بر آن، طلاق خود را از زوج تقاضا مى نمايد. سؤال اين است كه: الف) آيا بذل مهريه و مازاد بر آن در قالب عقد…

تکلیف نماء و منافع در رجوع از هبه

تکلیف نماء و منافع در رجوع از هبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتکلیف نماء و منافع در رجوع از هبه  پرسش :اگر واهب غیر رحم هبه را مطالبه نماید در صورتی که نمایی داشته باشد نمای حاصله یا اجاره بهایی که عین آن باقی است باید برگردانده شود؟…

فروش مالی که به فرزند هبه کرده 

فروش مالی که به فرزند هبه کردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیفروش مالی که به فرزند هبه کرده  پرسش :پدرى مالى را به پسر نابالغ خويش هبه شرعى نموده است; ولى مدّتى بعد پدر، مقدارى از آن زمين را مى فروشد.پاسخ :پدر بعد از هبه به پسر نابالغ…

تصرف واهب در بخشی از عایدات مالی که به فرزندانش هبه کرده

تصرف واهب در بخشی از عایدات مالی که به فرزندانش هبه کردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف واهب در بخشی از عایدات مالی که به فرزندانش هبه کرده  پرسش :شخصى مقدارى از اموال خود را در زمان حياتش به نام بعضى از فرزندانش نموده است; ولى عايدات…