وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

رعایت ترتیب در عمل به وصیت

رعایت ترتیب در عمل به وصیتحضرت آیت الله مکارم شیرازیرعایت ترتیب مذکور در وصیت  پرسش :میّتى وصیّت نموده است که بعد از فوت او سه ختم قرآن و یک حج انجام دهند و مبلغى به مسجد کمک نمایند، آیا ورثه مى توانند ختم قرآن را مقدّم بدارند؟پاسخ…

وصیت به مصالحه تمامى اموال بشرط تحقق شروطی از سوی فرزند

وصیت به مصالحه تمامى اموال بشرط تحقق شروطی از سوی فرزندحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به مصالحه تمامى اموال بشرط تحقق شروطی از سوی فرزند  پرسش :مادرى در زمان حياتش بصورت كتبى اعلام نموده كه تمامى اموال منقول و غير منقول خود را بعد از…

وصیت برای نوه ها و نتیجه های آینده

وصیت برای نوه ها و نتیجه های آیندهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت برای نوه ها و نتیجه های آینده  پرسش :آیا وصیت برای نوه ها و نتیجه های آینده صحیح است؟پاسخ :هرگاه منظورتان آن است که برای نوه ها و نتیجه های آینده چیزی را وصیت کند…

وصیت به انجام واجبات قضا توسط پسر کوچکتر

وصیت به انجام واجبات قضا توسط پسر کوچکترحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به انجام واجبات قضا شده موصی از سوی پسر کوچکتر  پرسش :اگر پدر در وصيتش نوشته باشد كه 20سال نماز و روزه اش بر عهده پسر آخر باشد، آیا از گردن پسر بزرگتر ساقط مي شود…

عمل ورثه به وصیت مازاد بر ثلث

عمل ورثه به وصیت مازاد بر ثلثحضرت آیت الله مکارم شیرازیعمل ورثه به وصیت مازاد بر ثلث  پرسش :شخصی وصیت کرده از درآمد تنها ترین ماترک ایشان که زمینی است برایش نماز و روزه بجای آورند. آیا عمل طبقه اول ارث به این وصیت قرینه بر تایید و…

برگشتن ورثه از اجازه خود بر وصیت به مازاد بر ثلث

برگشتن ورثه از اجازه خود بر وصیت به مازاد بر ثلثحضرت آیت الله مکارم شیرازیبرگشتن ورثه از اجازه خود بر وصیت به مازاد بر ثلث  پرسش :در صورتی که ورثه اجازه دهند میت بر بیشتر از ثلث مال خود وصيّت كند آیا ورثه میتوانند از اجازه خود برگردند؟…

شمول وصیت برای صغار عقب افتاده ذهنی

شمول وصیت برای صغار عقب افتاده ذهنیحضرت آیت الله مکارم شیرازیشمول وصیت برای صغار عقب افتاده ذهنی  پرسش :شخصی در طی وصیتنامه ای یکی از فرزندان خود را در خصوص اداره امور صغار از ورثه، بعد از فوتش وصىّ قرار داده، و متذکّر شده پس از رشد و…

وصیت برای بچه در شکم مادر

وصیت برای بچه در شکم مادرحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت برای بچه در شکم مادر  پرسش :آیا وصیت برای براى بچه ‏اى كه در شكم مادر است صحیح است؟پاسخ :اگر براى بچه ‏اى که در شکم مادر است وصیّتى کند وصیّت او صحیح است هر چند هنوز روح…

وجود خارجی داشتن شخصی که برای او وصیت شده 

وجود خارجی داشتن شخصی که برای او وصیت شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوجود خارجی داشتن شخصی که برای او وصیت شده  پرسش :آیا شخصى كه براى او وصيّت شده بايدحتما وجود داشته باشد؟پاسخ :شخصى که براى او وصیّت شده باید وجود داشته باشد،…

وصیت به عفو قصاص و یا بخشیدن دیه

وصیت به عفو قصاص و یا بخشیدن دیهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به عفو قصاص و یا بخشیدن دیه  پرسش :در صورتى كه مجنىّ عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، آيا مى‏تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه، يا مصالحه، يا عفو جانى، وصيّت‏…

وصیت به پرداخت بدهکاری در مرض منجر به فوت

وصیت به پرداخت بدهکاری در مرض منجر به فوتحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به پرداخت بدهکاری در مرض منجر به فوت  پرسش :اگر فردی در مرض منجر به فوت وصیت کند که به کسی بدهکار است و شک داشته باشیم که او برای ضرر زدن به ورثه اقرار به چنین…

بخشیدن مقداری از اموال در مرض منجر به فوت

بخشیدن مقداری از اموال در مرض منجر به فوتحضرت آیت الله مکارم شیرازیبخشیدن مقداری از اموال در مرض منجر به فوت  پرسش :بخشیدن یا تخفیف مقداری از اموال در مرض منجر به فوت ,درهوشیاری کامل چه حکمی دارد؟پاسخ :هرگاه کسى در مرضى که با آن…

وصیت کسی که خودکشی کرده

وصیت کسی که خودکشی کردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت کسی که خودکشی کرده  پرسش :وصیت کسی که خودکشی کرده یا به قصد خود کشی ضربه ای به خود وارد کرده چگونه است؟پاسخ :کسى که به قصد خودکشى، مثلًا زخمى به خود زده یا مادّه سمّى خورده، اگر…

وصیت برای سکونت همسر در منزل

وصیت برای سکونت همسر در منزلحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به اسکان زوجه در خانه مادام العمر  پرسش :اگر کسى بخواهد همسرش پس از فوتش مادام الحیات در منزل مسکونى او سکونت داشته باشد و سایر ورثه مزاحمتى براى او ایجاد نکنند، چگونه باید…

وصیت به انجام حج و معین نکردن نایب 

وصیت به انجام حج و معین نکردن نایبحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به انجام حج و معین نکردن نایب  پرسش :مردى وصيّت‏ كرده براى او حج بجا آورند. آيا دختر، يا همسرش نيز مى‏توانند به نيابت از وى حج بروند؟پاسخ :اگر شخص معیّنى را در…