احکام خونReviewed by مهدي يوسف وند on Jul 25Rating: 5.0

احکام خون

در نوشتار قبل انواع نجاسات در فقه مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

5 خون

[خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد]

مسأله 96 خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند، نجس است؛ پس خون حیوانی که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد، پاک می‌باشد.

[خون ذبیحه]

مسأله 97 اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معیّن شده بکشند و خون آن به مقدار معمول (1) بیرون آید، خونی که در بدنش می‌ماند، پاک است، (2) ولی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه این که سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است (3).

(1) (سیستانی:) به مقدار لازم..

(2) (مکارم:) مگر این که سر حیوان را در جای بلند قرار دهند و خون به بدن حیوان برگردد، و اگر به علّت نفس کشیدن خون برگردد نیز احتیاط واجب اجتناب است.

(زنجانی:) ولی اگر به علت نفس کشیدن خون به بدن حیوان برگردد، یا به واسطه این که سر حیوان در جای بلندی بوده خون به مقدار متعارف بیرون نیاید آن خون نجس است، و بنا بر احتیاط مستحب از خونی که در اجزاء محرمه از حیوان حلال گوشت مانده، اجتناب کنند.

(3) (گلپایگانی، صافی:) و احتیاط لازم، اجتناب از خون باقی مانده در اجزاءِ حرام ِ حلال گوشت است. (بهجت:) و هم چنین چیزی که با آن خون ملاقات کند آن هم نجس است.

[خونی که در تخم مرغ می‌باشد نجس نیست]

مسأله 98 خونی که در تخم مرغ می‌باشد نجس نیست، ولی به احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کند (1) و اگر خون را با زرده تخم مرغ به هم بزنند که از بین برود، خوردن زرده هم مانعی ندارد.

(1) (فاضل:) احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب شود. [پایان مسأله] (خوئی، گلپایگانی، اراکی، تبریزی، صافی، زنجانی:) مسأله بنا بر احتیاط واجب ((زنجانی:) بنا بر احتیاط) از تخم مرغی که ذرّه‌ای خون در آن است، باید اجتناب کرد ولی اگر خون ((خوئی، زنجانی، تبریزی:) مثلًا) در زرده باشد تا پوست نازک روی آن پاره نشده، سفیده پاک است.

(مکارم:) مسأله خونی که در تخم مرغ می‌باشد، نجس است بنا بر احتیاط واجب، و خوردن آن نیز حرام است.

(نوری:) مسأله خونی که در تخم مرغ می‌باشد، بنا بر احتیاط واجب نجس است؛ ولی اگر در میان پرده رقیقی است و آن پرده پاره نشده است، اجزاء تخم مرغ را نجس نمی‌کند.

(سیستانی:) مسأله احتیاط مستحب آن است که از زرده تخم مرغی که ذره‌ای خون در آن می‌باشد اجتناب شود.

(بهجت:) مسأله از خونی که در تخم مرغ می‌باشد بنا بر احتیاط باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد سفیده پاک است و اگر در سفیده باشد زرده پاک است.

[ خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود نجس است]

مسأله 99 خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود نجس است و شیر را نجس می‌کند.

[خونی که از لای دندان‌ها می‌آید]

مسأله 100 خونی که از لای دندان‌ها می‌آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، (1) پاک است (2) و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد (3).

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اجتناب از آب دهان لازم نیست. [پایان مسأله]

(2) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(3) (گلپایگانی، صافی:) پاک است ولی بهتر آن است که آن را فرو نبرند.

(زنجانی:) پاک است ولی احتیاط آن است که آن را فرو نبرند.

(مکارم:) مسأله خونی که از لثه یا جای دیگر دهان بیرون می‌آید هر گاه در آب دهان حل ّ شود و از بین برود پاک است و فرو بردن آب دهان نیز در این صورت جایز است ولی عمداً این کار را نکند.

(نوری:) مسأله خونی که از لای دندان‌ها می‌آید نجس و خوردن آن حرام است؛ ولی اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود پاک است؛ ولی فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال دارد.

[خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد]

مسأله 101 خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است و اگر به آن خون بگویند (1) در صورتی که ناخن یا پوست سوراخ شود (2) اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل خون را بیرون آورند (3) و اگر مشقّت دارد (4) باید اطراف آن را به طوری که نجاست زیاد نشود، بشویند و پارچه یا چیزی مثل پارچه، بر آن بگذارند (5) و روی پارچه دست‌تر بکشند (6).

(1) (بهجت:) نجس است و..

(سیستانی:) و ظاهر گردد نجس است پس چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود به طوری که خون جزء ظاهر بدن حساب شود، اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محل، جهت وضو یا غسل مشقت زیاد دارد باید تیمم نماید. [پایان مسأله]

(2) (فاضل:) اگر به آن خون بگویند در صورتی نجس است که ناخن یا پوست سوراخ شود، و در این صورت..

(3) (خوئی، تبریزی:) اگر به آن خون بگویند نجس است و در این صورت چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محل ّ، جهت وضو یا غسل مشقت (خوئی: مشقت زیاد) دارد باید تیمم نماید (تبریزی: و بنا بر احتیاط لازم وضو هم بگیرد به طوری که وقت وضو گرفتن، آب وضو نجس نشود). [پایان مسأله] (گلپایگانی، صافی:) اگر به آن خون بگویند نجس است و در این صورت اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل آن را برطرف سازند..

(زنجانی:) اگر به آن خون بگویند، نجس است و در این صورت، چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود، اگر مشقت زیاد ندارد باید برای وضو یا غسل خونی که دیده می‌شود بیرون آورند..

(مکارم:) اگر به آن خون بگویند، ما دام که زیر پوست و ناخن است برای وضو و غسل و نماز اشکال ندارد، اما هر گاه سوراخ شود اگر ضرر و زحمت فوق العاده ای ندارد باید آن را بیرون آورند و اگر زحمت زیاد دارد باید برای وضو و غسل اطراف آن را شست و پارچه‌ای روی آن بگذارد و روی پارچه دست‌تر بکشد و احتیاطاً تیمم هم بکند.

(4) (زنجانی:) اگر مشقت زیاد دارد..

(5) (اراکی:) و به وظیفه جبیره عمل نماید.

(6) (گلپایگانی، صافی:) و احتیاطاً تیمم هم بکنند. (نوری:) و تیمم هم بکنند.

زنجانی:) و اگر گذاشتن پارچه ممکن نبود، تیمم کند.

(بهجت:) همان طوری که وضو یا غسل جبیره ای می‌نماید.

[ اگر انسان نداند که خون، زیر پوست مرده]

مسأله 102 اگر انسان نداند که خون، زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده شدن به آن حالت درآمده، پاک است.

[ اگر موقع جوشیدن غذا ذرّه‌ای خون در آن بیفتد]

مسأله 103 اگر موقع جوشیدن غذا ذرّه‌ای خون در آن بیفتد، تمام غذا و ظرف آن (1) نجس می‌شود و جوشیدن و حرارت و آتش (2)، پاک کننده نیست.

این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (سیستانی:) بنا بر احتیاط لازم..

(2) (زنجانی:) جوشیدن و آتش..

[زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود]

مسأله 104 زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود، اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است، (1) پاک می‌باشد.

(1) (بهجت:) و به آن خون زرد نیز نگویند پاک است، امّا اگر قبلًا می‌دانستیم خون بوده ولی حالا شک ّ در خون بودن آن داشته باشیم، نجس است.

(مکارم:) مسأله زردابه‌ای که گاه موقع خراشیدگی پوست یا در اطراف زخم پیدا می‌شود، چنانچه معلوم نباشد خون است یا با خون مخلوط شده پاک است.

مسأله 105 اختصاصی

(مکارم:) مسأله 110 پوست سرخ رنگی که بعد از شستن زخم یا هنگام بهبودی روی زخم ظاهر می‌شود پاک است، مگر این که یقین حاصل شود خون در آن است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

۵. خون
۱. خون انسان و هر حیوان دارای خون جهنده (خونگرم) نجس است، چه حرام گوشت باشد و چه حلال گوشت.
۲. خونی که پس از ذبح حیوان در بدن او می‌ماند پاک است.
۳. لکه‌ی خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می‌شود محکوم به طهارت است، ولی خوردن آن حرام است. رساله آموزشی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/W3y94s

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. حكم باقي مانده خون در مرغ و گوشت
  2. حكم خون مردگی زیر ناخن
  3. باقی ماندن رنگ خون بر لباس
  4. حکم خون لثه و دندان
  5. خون دادن روزه دار چه حکمی دارد
  6. حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس
  7. حکم خون داخل تخم مرغ
  8. ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت


کلید:  احکام خون احکام خوناحکام خون احکام خون احکام خون احکام خون احکام خون احکام خون احکام خون احکام خون احکام خون احکام خون احکام خون 

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب