مبطلات نماز کدام است

مبطلات نماز کدام است

رساله توضيح المسائل نماز

[ دوازده چیز نماز را باطل می کند]

مسأله ۱۱۲۶ دوازده چیز (۱) نماز را باطل می کند و آنها را مبطلات می گویند:

(۱) (زنجانی:) ده چیز..

(بهجت:) مسأله دوازده چیز نماز را باطل می کند و آنها را مبطلات می گویند: (۱) از بین رفتن یکی از شروط در اثناء نماز. (۲) باطل شدن وضو یا غسل در اثناء نماز عمداً یا سهواً. (۳) گذاشتن دستها روی هم عمداً با قصد این که جزء نماز است. (۴) گفتن «آمین» عمداً بعد از حمد. (۵) برگرداندن عمدی تمام بدن به پشت سر (روی برگرداندن از قبله). (۶) حرف زدن عمدی. (۷) خندیدن عمدی (قهقهه کردن). (۸) برای امور دنیا با صدای بلند عمداً گریه کردن. (۹) کار زیادی که صورت نماز را بهم بزند. (۱۰) خوردن و آشامیدن در بین نماز. (۱۱) شک در رکعتهای نماز دو یا سه رکعتی. (۱۲) کم و زیاد کردن رکن نماز عمداً یا سهواً. و تفصیل موارد ذکر شده به ترتیب در مسائل بعدی ذکر می شود.

اوّل:

آن که در بین نماز یکی از شرطهای آن از بین برود، مثلًا در بین نماز بفهمد مکانش (۱) غصبی است (۲)،

دوم:

اشاره

آن که در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری، چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند پیش آید، مثلًا بول از او بیرون آید (۳)، ولی کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری کند، اگر در بین نماز بول یا غایط از او خارج شود چنانچه به دستوری که در احکام وضو گفته شد رفتار نماید نمازش باطل نمی شود و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتی که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است.

 (۱) (خوئی، تبریزی:) لباسش که ساتر است.. (۲) (گلپایگانی، صافی:) و وقت وسعت داشته باشد و بتواند از آن مکان غصبی بیرون برود ولی اگر وقت تنگ باشد به طوری که اگر بخواهد بعد از بیرون رفتن نماز را بخواند قضا می شود نماز باطل نمی شود ولی باید آن را در حال بیرون رفتن تمام کند و هم چنین اگر نتواند بیرون برود مثل محبوس (زندانی) باید در همان جا نماز را تمام کند و صحیح است..

(زنجانی:) مثلًا در بین نماز لباس وی نجس شده و نمازگزار با توجّه به آن، عمداً یا به علّت ندانستن مسأله با همان حال نماز خود را ادامه دهد.. (۳) (سیستانی:) هر چند بنا بر احتیاط پیش آمدن آن پس از تمام شدن سجده آخر نماز از روی سهو یا ناچاری باشد..

[کسی که بی اختیار خوابش برده]

مسأله ۱۱۲۷ کسی که بی اختیار خوابش برده (۱)، اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن، بنا بر احتیاط واجب (۲) باید نمازش را دوباره بخواند (۳)، ولی اگر تمام شدن نماز را بداند و شک کند که خواب در بین نماز بوده یا بعد، نمازش صحیح است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (مکارم:) (مثلًا در حال سجده خوابش برده) امّا نمی داند در سجده نماز بوده یا بعد از آن در سجده شکر، باید نماز را اعاده کند.

(۲) (گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط لازم..

[عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیات عظام: اراکی، خوئی، فاضل، تبریزی و زنجانی نیست]

(۳) (خوئی، اراکی، گلپایگانی، صافی، زنجانی، تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(سیستانی:) لازم نیست نمازش را دوباره بخواند، به شرط آن که بداند آن چه از نماز به جا آورده به اندازه ای که عرفاً آن را نماز بگویند بوده است.

[ اگر بداند به اختیار خودش خوابیده]

مسأله ۱۱۲۸ اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز بوده یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است (۱).

این مسأله، در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست

(۱) (تبریزی:) و اگر احتمال دهد خوابش در اثناءِ نماز عمداً و با التفات به نماز بوده باید دوباره بخواند. (سیستانی:) با شرطی که در مسأله پیش گفته شد صحیح است.

[اگر در حال سجده از خواب بیدار شود]

مسأله ۱۱۲۹ اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر نماز است، یا در سجده شکر (۱)، باید آن نماز را دوباره بخواند (۲).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (خوئی، تبریزی، صافی:) چنانچه بداند که بی اختیار خوابش برده..

(سیستانی:) چه بداند به اختیار خوابیده یا بی اختیار خوابش برده است حکم به صحت آن می شود و اعاده لازم نیست. (۲) (خوئی، تبریزی:) و اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و احتمال دهد که از روی غفلت در سجده نماز خوابیده نمازش صحیح است. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۱۲۷.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

تذکر: سایر مبطلات نماز در نوشتارهای دیگری مطرح می شود.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

  1. نماز در مکان غصبی چه حکمی دارد 
  2. غصب مکان دیگری در مسجد و نماز در آن
  3. نماز در جایی که نمی داند غصبی است
  4. نماز در ملک مشاع بدون اجازه شرکا
  5. نماز در خانه خمس نداده چه حکمی دارد 
  6. نماز درخانه کسی که رضایت قلبی ندارد


کلید: مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام استمبطلات نماز کدام است مبطلات نماز کدام است

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.