وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حج

حکم نیابت از چند نفر در حج

حکم نیابت از چند نفر در حج نیابت از چند نفر در حج س۱۰. آیا من می توانم در یک سفر حج ، به جای افراد مختلف و به عنوان…

تکلیف پسر به حج مادر

تکلیف پسر به حج مادر تکلیف پسر به حج مادر س۹. خانمی در زمان حیات به استطاعت رسیده، و فیش حج نیز خریداری نموده اند…

حكم گمان در طواف‏

حكم گمان در طواف‏ شك در طواف مستحب‏ 707- اگر در طواف مستحب، در عدد دورها شك كند، بنابر اقل بگذارد و طوافش صحيح است.…

وسوسه در طواف‏

وسوسه در طواف‏ 706- در انجام اعمال نبايد به وسوسه اعتنا كرد؛ و اگر قسمتى از طواف اشكال پيدا كند، همان قسمت بايد تصحيح…

كثيرالشك در طواف

كثيرالشك در طواف‏ 702- كسى كه در عدد اشواط، كثير الشك است، به شكش اعتنا نكند و احتياط آن است كه كسى را وادار كند كه…

شك در 7 و 8 قبل از حجَر

شك در 7 و 8 قبل از حجَر 696- اگر قبل از رسيدن به حجرالاسود، شك كند كه اين دور، هفتم است يا هشتم، طوافش باطل است.…

شك در صحت بعد از طواف‏

شك در صحت بعد از طواف‏ 694- اگر بعد از طواف، در صحت آن شك كند، مثلًا احتمال بدهد محدث بوده، يا از داخل حجر اسماعيل…

شك در عدد و صحت طواف

شك در عدد و صحت طواف د- احكام شك در عدد و صحت طواف‏ شك در عدد اشواط بعد از طواف‏ 693- اگر بعد از تمام شدن طواف و…