وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احکام اموات

هبه معوض از ارث

هبه معوض از ارث هبه معوض از ارث سؤال۸: اگر شخصی مقداری از اموالش را به عوض ارث به یکی از ورثه ببخشد، آیا این هبه و وصیت نافذ…