وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

1- احكام

احکام صلح

صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق ّ خود بگذرد خواه در برابر…

خیارات چیست

حق به‌‌هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند. البته در مواردی، فقط حق گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد و گاهی هر دو حق محفوظ است که…

حکم بیع صرف و سلف

حکم بیع صرف و سلف بیع صرف و سلف فروش طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، و طلا در برابر نقره یا به عکس را بیع صرف…

اولیای تصرف

اولیای تصرف در فقه شیعه، افرادی ممنوع از تصرف در اموال خود هستند که اصطلاحاً به آنان محــجور گفته می‌شود. افراد محجور عبات‌‌اند…

خمس دارو

خمس دارو خمس داروهای اضافی سؤال: داروهایی که از درآمد وسط سال خریده شده و تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس به آن تعلّق می‌گیرد…