وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ریا از دیدگاه قرآن

خداوند ریاکاران را همدمان شیطان می‌شمارد؛ زیرا شیطان نیز سالیان عبادت و اعمال نیک و صالح خویش را در اثر استکبار و خودنمایی و…