وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مقدار پوشش نماز برای زن و مرد +نظر10مرجع

بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موى خود را به غير از صورت به مقدارى که شستن آن در وضو واجب است و دست‏ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششى که کاملاً بدن را مى‏پوشاند، بپوشانند و در حضور نامحرم پاها را نيز بايد بپوشانند.

4

مقدار پوشش نماز برای زن و مرد

در نوشتار قبل حکم نماز خواندن بدون لباس چگونه است مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل نماز

پوشانیدن بدن در نماز

[مرد باید در حال نماز عورتین خود را به پوشاند]

مسأله 788 مرد باید در حال نماز، اگر چه کسی او را نمی بیند عورتین خود را به پوشاند. و بهتر است از ناف تا زانو را هم به پوشاند (1).

(1) (مکارم ) و از آن بهتر این که لباس کامل که در برابر افراد محترم در تن می کند، به تن داشته باشد.

[ زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را به پوشاند]

مسأله 789 زن باید در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را به پوشاند (1) ولی پوشاندن صورت (2) ( به مقداری که در وضو شسته می شود (3)) و دستها تا مچ و پاها (4) تا مچ پا لازم نیست (5). اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است ، باید (6) مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم به پوشاند.

(1) (خوئی ، تبریزی ، زنجانی) و احتیاط مستحب آن است که کف پاها را هم به پوشاند ..

(سیستانی) و بنا بر احتیاط واجب حتی از خودش نیز پوشانده شود پس اگر چادر را طوری به پوشد که خودش بدنش را ببیند اشکال دارد ..

(بهجت ) حتی اگر کسی او را نبیند ..

(2) (مکارم ) گِردی صورت ..

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : مکارم ، بهجت و سیستانی نیست ]

(4) (خوئی ، زنجانی ، تبریزی ) روی پاها ..

(5) (زنجانی ) بقیه مسأله ذکر نشده .

(بهجت) ولی احتیاط در این است که صورت بیش از آن چه شستن آن در موقع وضو واجب است در حال نماز باز نباشد و هم چنین کف پا و درون دست نیز باز نباشد ..

(6) (مکارم ) احتیاط این است که ..

مسائل اختصاصی

(مکارم ) مسأله 729 برای زنان پوشانیدن موهای مصنوعی و زینتهای پنهانی (مانند دست بند و گردن بند) نیز لازم است .

(فاضل ) مسأله 797 برای زنان در حال نماز پوشانیدن موهای مصنوعی و زینت های پنهانی (مانند دست بند و گردن بند) و زینت صورت (مانند سرمه چشم ) لازم نیست ، امّا واجب است از نامحرم به پوشانند.

[ موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده را به جا می آورد]

مسأله 790 موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می آورد (1) بلکه بنا بر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم باید خود را مثل موقع نماز به پوشاند.

(1) (خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی) باید خود را مثل موقع نماز به پوشاند. و احتیاط مستحب (زنجانی : احتیاط) آن است که در موقع به جا آوردن سجده سهو نیز خود را به پوشاند.

(بهجت ) یا نماز احتیاط می خواند باید خود را مثل موقع نماز به پوشاند.

(مکارم ) مسأله در نماز احتیاط و قضای سجده و تشهد فراموش شده بلکه بنا بر احتیاط واجب در موقع سجده سهو و سجده های واجب قرآن نیز خود را مانند موقع نماز به پوشاند.

[ اگر انسان عمداً در نماز عورتش را نپوشاند]

مسأله 791 اگر انسان عمداً (1)، در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است (2)، بلکه اگر از روی ندانستن مسأله هم باشد (3) بنا بر احتیاط واجب (4) باید نمازش را دوباره بخواند.

این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (خوئی) یا از روی ندانستن مسأله از روی تقصیر ..

(گلپایگانی ، تبریزی ، صافی ، نوری ) یا از روی ندانستن مسأله ..

(2) (خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، بهجت ، نوری ) بقیه مسأله ذکر نشده .

(3) (سیستانی ) و اگر بخاطر ندانستن مسأله باشد، چنانچه نادانی او به علّت کوتاهی کردن در فراگیری مسائل بوده ..

(4) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب » در رساله آیت اللّه اراکی نیست ] (زنجانی ) مسأله اگر انسان با علم و عمد یا در حال شک عورتش را در نماز نپوشاند نمازش باطل است ، بلکه بنا بر احتیاط در صورت غفلت از مسأله ، یا اشتباه در آن نیز نمازش باطل است .

[ اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است ]

مسأله 792 اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است ، باید آن را به پوشاند (1) و (چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد (2)) احتیاط واجب (3) آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند (4)، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز، عورت او پیدا بوده ، نمازش صحیح است .

(1) (مکارم ) به شرط این که کاری که صورت نماز را بر هم می زند، به جا نیاورد ..

(سیستانی ) و لازم نیست که نماز را اعاده نماید، ولی احتیاط واجب آن است که در حالی که فهمیده که عورت او پیدا است چیزی از اجزاء نماز را به جا نیاورد و اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز، عورت او پیدا بوده ، نمازش صحیح است .

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، فاضل و صافی نیست ]

(3) (اراکی ) احتیاط ..

(4) (بهجت) باید آن را به پوشاند بدون این که پوشاندن عورت زیاد طول بکشد ولی احتیاط در آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند ..

(خوئی ، تبریزی ، زنجانی) مسأله اگر شخصی در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است اظهر این است که نمازش باطل است ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز، عورت او پیدا بوده ، نمازش صحیح است و هم چنین است اگر در اثناء نماز بفهمد که قبلًا عورتش پیدا بوده ، در صورتی که فعلًا (تبریزی : در صورتی که زمان فهمیدن ) پوشیده باشد.

[ اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می پوشاند]

مسأله 793 اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می پوشاند ولی ممکن است در حال دیگر، مثلًا در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که عورت او پیدا می شود، به وسیله ای (1) آن را به پوشاند، نماز او صحیح است . ولی احتیاط مستحب آن است که با آن لباس نماز نخواند.

این مسأله ، در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست

(1) (گلپایگانی ، صافی ) به وسیله ای که پوشاندن به آن در حال اختیار جایز است ..

[انسان می تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند]

مسأله 794 انسان می تواند در نماز، خود را به علف و برگ درختان به پوشاند ولی احتیاط مستحب (1) آن است موقعی خود را با اینها به پوشاند که چیز دیگری نداشته باشد (2).

(1) (بهجت) احتیاط ..

(2) (سیستانی ) که لباس نداشته باشد.

(خوئی ، تبریزی ، زنجانی ) مسأله انسان موقعی که پوشاک ندارد، می تواند در نماز، خود را با علف و برگ درختان به پوشاند (زنجانی : و بنا بر احتیاط، موقعی که پوشاک دارد، با علف و برگ درختان ، خود را نپوشاند).

[ اگر غیر از گِل هیچ چیز ندارد]

مسأله 795 اگر غیر از گِل هیچ چیز ندارد که در نماز خود را به پوشاند (1)، گِل ساتر نیست و می تواند برهنه نماز بخواند (2).

(1) (اراکی ) ساتر بودن آن محل ّ اشکال است .

(بهجت ) واجب نیست خود را با گِل به پوشاند ولی بنا بر احتیاط برای این که رکوع و سجود به جا آورد، خود را با گِل به پوشاند با عدم مشقّت .

(مکارم ) باید بدن خود را با آن به پوشاند و نماز بخواند.

(2) (فاضل ) ولی احتیاط مستحب ّ، جمع است یعنی یک بار به کیفیت برهنه نماز بخواند و یک بار با گِل عورتین را به پوشاند و نماز بخواند.

(گلپایگانی ، صافی ) مسأله انسان در حال نماز اگر ناچار باشد که خود را با گِل بپوشاند و نماز بخواند، احتیاط لازم آن است که یک مرتبه دیگر مثل برهنه نماز بخواند یعنی با ایماء و اشاره .

(خوئی ، تبریزی) مسأله انسان در حال ناچاری می تواند در نماز خود را با گِل به پوشاند.

(سیستانی ) مسأله انسان در حال ناچاری که چیزی برای پوشانیدن عورت خود ندارد می تواند برای نمایان نبودن پوست عورت خود را با گِل و مانند آن به پوشاند.

(زنجانی ) مسأله بنا بر احتیاط انسان اگر فقط گِل یا لجن یا آب گل آلود و مانند آن در اختیار دارد، دو نماز بخواند: در یک نماز با گِل و مانند آن خود را به پوشاند و در نماز دیگر مانند کسی که چیزی ندارد که در نماز خود را با آن به پوشاند رفتار کند چنانکه در مسأله [797] خواهد آمد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

س 437: زنان چه مقدار از بدن خود را باید هنگام نماز بپوشانند؟ آیا پوشیدن لباسهای آستین کوتاه و نپوشیدن جوراب اشکال دارد؟
ج: بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موى خود را به غير از صورت به مقدارى که شستن آن در وضو واجب است و دست‏ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششى که کاملاً بدن را مى‏پوشاند، بپوشانند و در حضور نامحرم پاها را نيز بايد بپوشانند.

س 438: آیا بر زنان پوشاندن روی پاها هنگام نماز واجب است؟
ج: پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتى که نامحرم حاضر نباشد، واجب نيست.

س 439: آیا پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب و در نماز واجب است، یا این که فقط قسمت پائین آن باید پوشانده شود، و آیا وجوبِ پوشش چانه مقدمه پوشاندن صورت است که شرعاً واجب است؟
ج: پوشاندن قسمت پائين چانه واجب است نه خود آن، زيرا چانه ‏جزئى از صورت است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مقدار پوشش مردان در نماز [پوشش مرد در نماز ]

پرسش : مرد در نماز چه مقدار از بدن را باید بپوشاند؟

پاسخ : مرد باید در حال نماز عورتین خود را بپوشاند، هرچند کسى او را نمى‏بیند و بهتر است از ناف تا زانو را بپوشاند و از آن بهتر این‏که لباس کامل که در برابر افراد محترم در تن مى‏کند به تن داشته باشد.

مقدار پوشش زنان در نماز [پوشش زن در نماز ]

پرسش : پوشش زن در نماز باید چگونه باشد؟

پاسخ : زن باید در موقع نماز تمام بدن حتّى سر و موى خود را بپوشاند، ولى پوشاندن گردى صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ لازم نیست، امّا براى این‏که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است احتیاط واجب این است که مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: در صورتی که زن در محیطی امن و مطمئن بخواهد نماز بخواند که هیچ نا محرمی وجود ندارد ایا برای نماز نیاز به حجاب دارد؟
پاسخ: پوشش در هنگام نماز –ولو نامحرمی نباشد- لازم است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


آيت الله وحيد خراساني

آیت الله وحید خراسانی

س. حکم نماز کسی که به جهت جهل به حکم، پوشش لازم در نماز را مراعات ننموده چه می‌باشد؟ 

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات آیت الله العظمی وحید خراسانی

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

 1. نمازهای واجب را نام ببرید
 2. زمان خواندن نماز صبح 
 3. وقت خواندن نماز ظهر و عصر
 4. اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر
 5. زمان نماز جمعه
 6. وقت نماز مغرب و عشا
 7. جابجا خواندن نماز مغرب و عشا
 8. نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود 
 9. راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز
 10. خواندن نماز در آخر وقت
 11. نماز اول وقت بهتر است یا نماز جماعت
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

4 نظرات
 1. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید
  بنده کمی که از نمازم میگذره چادرم بخواتر حرکت در نماز تکان میخوره و موهام دیده میشه اگه بخوام درستش کنم هر رکعت باید این کار رو بکنم. قبل از نماز چند بار مدام چادر جلو عقب میکنن تا مطمعن شم اخه چجوری سر نماز هم همین کارو بکنم؟
  من وسواس دارم همین خیلی اذیتم میکنه الان این مورد هم بهش اضافه شد. از هِد هم که میخوام استفاده بکنم یا حس میکنم رفته بالا و موهام دیده میشه یا حس میکنم اومده پایین و مهر روی پیشانیم قرار نمیگیره.

  و اگر کمی از موهامون دیده بشه در حین نماز به صورتی که اگه سرمون پایین تر بیاریم کسی که روبرومونه نتونه موهامونو ببینه درسته یا حتنا باید بپوشونیمش؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   به وسواس اعتنا نکنید. نیازی نیست که سر نماز مدام چک بکنید، مانند سایر خانم ها به صورت عادی نماز را بخوانید.
   تمام موها باید در نماز پوشانده شود.
   برخی از خانم ها معمولا چادر را بیشتر می کشند روی صورت و به راحتی نماز را می خوانند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. درسا محمودی می گوید

  ممکن است خانم ها نیز مانند آقایان برای نماز چیزی برای پوشاندن خود پیدا نکنند تکلیف چیست؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   حکم در اینجا یکی است و باید به احکام نماز برهنگان که در سایت و رساله هست عمل کنند، در این حکم فرقی نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر