وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شرط طهارت بدن و لباس از نجاست در طواف

0

شرط طهارت بدن و لباس از نجاست در طواف

لگو احکام حج و عمره

سوم- طهارت بدن و لباس از نجاست.

608- طواف كننده بنابر احتياط واجب‏[1] بايد از نجاسات معفوّ در نماز نيز- مثل خون كمتر از درهم و جامه‏اى كه با آن نتوان‏[1] نماز خواند؛ مثل عرقچين و جوراب حتى انگشتر[2] نجس- اجتناب كند.

[1] ( 3)- آية اللَّه خامنه ‏اى: در حال طواف بايد بدن و لباس از خون پاك باشند و بنابر احتياط واجب، بايد از سايرنجاسات نيز پاك باشند، اما پاك بودن جوراب و دستمال و انگشتر و مانند آنها شرط نيست و خونى كه از يك درهم كمتر باشد؛ و نيز خون جراحت‏ها و زخم‏ها كه موجب بطلان نماز نمى‏شود، به صحت طواف نيز خللى وارد نمى‏كند.

آية اللَّه فاضل: ظاهر آن است كه ….

آية اللَّه مكارم: طواف، در حالى كه بدن يا لباس خونِ كمتر از درهم داشته باشد، جايز نيست.

[1] ( 1)- آيات عظام بهجت، تبريزى، خويى: طواف در جامه‏اى كه با آن نتوان نماز خواند يعنى ساتر نباشد؛ مانند مثال‏هاى مذكور در متن اگر نجس باشد مانع ندارد. و همچنين بودن چيز نجس همراه انسان در طواف مانعى ندارد.

آية اللَّه وحيد: سوم از شرايط صحت طواف بنابر احتياط واجب طهارت از نجاست است، و از نجاستى مه در بدن يا لباس نماز گزار عفو شده است- مانند خون كمتر از درهم- در طواف عفو نشده است.

( مناسك فارسى معظم له صفحه 150)

آية اللَّه سيستانى: همراه داشتن چيز متنجس در طواف مانع ندارد.

آية اللَّه مكارم: نجس بودن اين لباس‏هاى كوچك ضررى ندارد ولى خون كمتر از درهم معاف نيست.
[2] ( 2)- آية اللَّه فاضل: در انگشتر و مانند آن كه ثوب صدق نمى‏كند براى صحت طواف طهارت آنها شرط نيست همچنين همراه داشتن چيز متنجس در صورت جهل به مسأله مانعى ندارد.

 

محمول متنجس و حكم نجاست معفو در نماز

 

609- اگر طواف كننده- مثلًا- بينى او نجس شود، بايد بينى خود را آب بكشد و طواف را تكميل كند؛ و اگر بدون تطهير، طواف را ادامه دهد، احتياط آن است كه بعد از تكميل و نماز،[1] طواف و نماز را اعاده كند؛ و همچنين است حكم، اگر دستمال نجس همراه او باشد.[2]

 

[1] ( 3)- آية اللَّه فاضل: و سعى و تقصير را اعاده كند.
[2] ( 4)- به مسأله 614 مراجعه شود.

آية اللَّه بهجت، آية اللَّه خويى: محمول متنجس و همچنين لباس كمتر از مقدار ساتر در طواف عيبى ندارد.( مناسك، مسأله 300).

آية اللَّه خامنه‏ اى: به مسأله 608 و 614 مراجعه شود.

آية اللَّه سيستانى: اگر ظاهر بدن و لباس نجس نشود طواف صحيح است و همراه داشتن چيز متنجس ضرر ندارد.

آية اللَّه مكارم: لباس‏هاى كوچك كه به تنهايى ستر عورت نمى‏كنند، اگر نجس باشند ضررى ندارند؛ خواه به صورت محمول باشند يا لباس.

 

610- آيا نجاست معفوّ در نماز، در طواف نيز معفوّ است؟ و همراه داشتن محمول متنجس در طواف چه حكمى دارد؟[1]

 

[1] ( 5). آيةاللَّه بهجت: بنابر احوط معفوّ نيست، و حكم محمول متنجّس، همانند نماز است.

آية اللَّه تبريزى: نجاست معفو در نماز، بنابر احتياط در طواف معفو نيست و محمول متنجس مضر به طواف نيست، واللَّه العالم.

آية اللَّه سيستانى: به احتياط واجب معفو نيست ولى حمل متجنس اشكال ندارد.

آية اللَّه صافى: بنابر احتياط نجاست معفوّ در نماز، در طواف معفوّ نيست اما محمول متنجس اگر ساتر نباشد اشكال ندارد، واللَّه العالم.

آية اللَّه فاضل: واجب است از نجاساتى كه در نماز عفو شده و از محمول متنجس اجتناب شود. به دو مسأله قبل مراجعه شود.

آية اللَّه مكارم: نجاسات معفو نيست( بنابر احتياط واجب) ولى محمول متنجّس اشكالى ندارد.

آية اللَّه نورى: در طواف معفوّ نيست و محمول هم بايد متنجّس نباشد.

خون قروح و جروح‏

 

611- بنابر احتياط واجب، بايد خون قروح و جروح را تا حد امكان، تطهير نمود و لباس را اگر نجس شده، عوض كرد؛ و اگر تطهيرِ خون قروح و جروح، مشقت داشته باشد، تطهير لازم نيست.[1]

 

[1] ( 1)- آية اللَّه خامنه‏ اى: آنچه موجب بطلان نماز نمى‏شود، طواف را نيز باطل نمى‏كند.

آية اللَّه خويى: متعرض اين فرع نشده‏اند.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: و احتياط آن است كه هم خودش با آن حال طواف كند و هم نايب بگيرد تا براى او طواف نمايد.

تأخير طواف براى تحصيل طهارت‏

 

612- كسى كه در بدن او خون قروح و جروح باشد، بنابر احتياط اگر مى‏تواند با تأخير و بدون مشقت آن را تطهير كند، بايد طواف را به شرط عدم تنگى وقت، تأخير بيندازد.

طواف با لباس مشكوك‏

 

613- طواف با بدن و لباسى كه شك در نجاست آن داشته باشد، صحيح است؛ چه بداند قبلًا پاك بوده يا نه؛ ولى اگر بداند كه قبلًا نجس بوده ونداند كه تطهير شده است، نمى‏تواند با آن طواف كند.

حصول نجاست در اثناى طواف‏

 

614- اگر در حال طواف، بدن يا لباس نجس شود، بنابر اظهر بايد طواف را قطع، و به تطهير اقدام شود و طواف از همان‏جا اتمام شود و اين طواف، صحيح است.[1]

 

[1] ( 2)- آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: يا آنكه نجس بودن بدن يا لباس خود را نمى‏دانسته و در اثناى طواف دانست، اگر جامه پاكى داشته باشد همان جا جامه نجس را كنده و با جامه پاك طواف خود را تمام نمايد واگر نه اگر اين حادثه بعد از تمام شدن شوط چهارم بوده، طواف را قطع نموده و پس از ازاله نجاست از بدن يا لباس باقيمانده طواف را به‏جا آورد. و چنانچه پيش از تمام شدن شوط چهارم باشد، باز هم طواف را قطع و نجاست را ازاله نموده و بنابر احتياط يك طواف كامل به‏قصد اعم از تمام يا اتمام به‏جا آورد.

آية اللَّه خامنه‏ اى: اگر بدون رها كردن طواف تطهير ممكن نباشد بايد دست از طواف بردارد و جامه يا بدن را تطهير كند و فوراً برگردد اگر موالات بهم نخورده و طواف را از همانجا تمام كند و طواف او صحيح است.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: اگر در بين طواف لباس يا بدنش نجس شود يا بفهمد كه از پيش نجس بوده و بدون رها كردن طواف، شستن آن ممكن نباشد، طواف را رها نمايد، و اگر چهار دور طواف كرده، بعد از تطهير بدن يا لباس بقيه طواف را تمام كند و اگر به سه دور و نيم نرسيده طواف او باطل است و بايد بعد از تطهير از سر بگيرد و اگر از سه دور و نيم گذشته و چهار دور را تمام نكرده احتياط آن است كه بعد از تطهير از همانجا كه رها كرده طواف را تمام كند و نماز طواف را بخواند و دوباره طواف و نماز آن را به‏جا آورد.
 

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.