وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

دیدن مانع بعد از غسل

سؤال: اگر پس از انجام غسل واجب متوجه شویم که اندکی مانع روی صورتمان بوده و شک داریم که به واسطه آن آب به بدن رسیده یا خیر غسل انجام شده چه حکمی دارد؟ اگر با آن غسل نمازی خوانده باشیم نمازمان چه حکمی داشته است؟

134

دیدن مانع بعد از غسل

فهرست این نوشتار:

آموزش غسل کردن را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است]

مسأله 377 چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است، باید برطرف کند (1) و اگر پیش از آن که یقین کند (2) برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است. (3)

(1) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) و اگر احتمال عقلایی می‌دهد مانعی باشد، باید وارسی کند تا مطمئن شود مانعی نیست.

(2) (سیستانی:) پیش از آن که مطمئن شود..

(3) (فاضل:) غسل او مجزی نیست.

(زنجانی:) نمی‌تواند به آن غسل اکتفا کند؛ ولی چنانچه غسل را رجاءً انجام داده باشد و پس از غسل مطمئن شود که مانع برطرف شده بوده، غسل او صحیح است.

[اگر موقع غسل شک کند]

مسأله 378 اگر موقع غسل شک کند (1)، چیزی که مانع از رسیدن آب باشد، در بدن او هست یا نه، (چنانچه شکّش منشأ عقلایی داشته باشد (2)) باید (3) وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست. (4)

(1) (سیستانی:) اگر موقع غسل احتمال عقلائی بدهد..

(2) (نوری:) چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی، گلپایگانی، خوئی، بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی و زنجانی نیست]

(3) (بهجت:) باید بنا بر احوط..

(4) (بهجت:) و اگر وارسی نکرد و پس از غسل معلوم شد مانعی نبوده و قصد قربت داشته غسل صحیح است. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 377.

[اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته]

مسأله 364 اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است باید دوباره غسل کند. (1)

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) دوباره شستن سر لازم نیست و فقط هر جایی را از بدن که احتمال می‌دهد نشسته، باید بشوید.

(زنجانی:) مسأله اگر بعد از غسل بفهمد که جایی را نشسته و نداند از بدن است یا سر و گردن بنا بر احتیاط قسمتی از سر را که احتمال می‌دهد نشسته، بشوید و سپس دوباره همه بدن را بشوید.

[ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته]

مسأله 365 اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته (1)، چنانچه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد باید (2) بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. (3) و اگر از سر و گردن باشد باید (4) بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید. (5)

(1) (بهجت:) ولی هنوز چیزی که وضو را باطل می‌کند از او سر نزده است..

(2) (خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) احتیاط مستحب آن است که..

(مکارم:) احتیاط آن است که..

(3) (زنجانی:) و اگر بفهمد مقداری از سر و گردن را نشسته باید بعد از شستن آن مقدار دوباره بدن را بشوید.

(بهجت:) بنا بر أظهر در اعتبار ترتیب سر با دو جانب و أحوط در ترتیب بین دو جانب و أظهر در عدم اعتبار ترتیب از بالا به پایین در حال نسیان..

(4) (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب باید..

(5) (بهجت:) و اگر در اثناء غسل چیزی که وضو را باطل می‌کند از او سر زده، احتیاط در این است که غسل را دو مرتبه به طور کامل انجام دهد و برای نماز و کاری که برای آن وضو لازم است وضو بگیرد.

(خوئی، سیستانی:) دوباره بدن را بشوید.

[ اگر پیش از تمام شدن غسل]

مسأله 366 اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافی است (1). ولی اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست یا مقداری از آن شک کند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست در شستن سر و گردن یا مقداری از آن شک نماید نباید (2) اعتنا کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) ولی اگر در شستن مقداری از طرف راست شک ّ کند، باید بعد از شستن آن مقدار، طرف چپ را هم بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک ّ کند، باید بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید، و اگر بعد از تمام شدن طرف چپ شک ّ کند که یکی از اعضای سابق یا مقداری از آن را شسته یا نه، به آن شک ّ اعتناء نکند.

(2) (فاضل:) لازم نیست..

(خوئی:) مسأله اگر پیش از تمام شدن ِ غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است که آن مقدار را بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند شکّش غیر معتبر و غسلش صحیح است.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند باید بعد از شستن آن، بدن را نیز بشوید.

(سیستانی:) اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، بنا بر احتیاط لازم باید بعد از شستن آن، دوباره بدن را بشوید.

(تبریزی:) اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، باید بنا بر احتیاط به شک خود اعتنا کند.

(مکارم:) مسأله اگر بعد از تمام شدن غسل، شک ّ کند که اعضاء را درست شسته یا نه، اعتناء نکند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 فراموشى غسل

پرسش 107 . اگر پس از غسل، شخص بفهمد جايى از بدن را نشسته، تكليف چيست؟

آيات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره سمت راست و سپس سمت چپ بدن را بشويد.[1]

آية اللّه  تبريزى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و چپ را بشويد.[2]

آيات عظام خامنه اى، مكارم و وحيد: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط [واجب ]آن است كه بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و چپ را بشويد.[3]

آية اللّه  سيستانى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بنابر احتياط واجب بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشويد.[4]

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م365 و نورى، توضيح المسائل، م 366.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 365.
 • [3]. خامنه اى، اجوبة، س 191؛ وحيد، توضيح المسائل، م 370؛ مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 365.
 • [4]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 365. .(احكام وضو، غسل و تيمم-پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انجام داده باشد و بعد از اتمام يافتن غسل متوجه شود كه مانعى بر روى بدن او وجود داشته باشد (تكه‌اى از منى) كه آب به آنجا نرسد بايد چه كارى انجام دهد.

ج) غسل او در فرض مرقوم ناقص است و بايد مانع را از بدن برطرف کرده و محل را تطهير نمايد و سپس به نيّت تکميل غسل، آن محل را آب بريزد و اگر در سمت راست بوده، مجدداً تمام سمت چپ را بنابر احتياط واجب به نيّت غسل بشويد.

س: خانمى صورتش آرايش دارد، بعد از انجام غسل متوجه مى‌‌شود كه هنوز موارد آرايشى پاك نشده است. البته هنگام غسل كردن اصلاً يادش نبوده كه صورتش آرايش دارد و بعداً متوجه مى‌‌شود، آيا غسل او درست است يا خير؟

ج) در صورتى كه مواد آرايشى مانع از رسيدن آب به بدن باشد، بايد دوباره غسل كند. 

تحقیق در مانع بودن چیزی در غسل

س۹. در غسل اگر چیزی روی ناخن باشد و شخص نداند که آن چیز، مانع آب است یا خیر، آیا تحقیق لازم است؟ آیا می توان اهمیت نداد؟

جواب: باید تحقیق کند و نسبت به مانع نبودن آن مطمئن شود، وگرنه باید آب را به زیر آن برساند.

وجود مانع هنگام غسل

سؤال: اگر پس از انجام غسل واجب متوجه شویم که اندکی مانع روی صورتمان بوده و شک داریم که به واسطه آن آب به بدن رسیده یا خیر غسل انجام شده چه حکمی دارد؟ اگر با آن غسل نمازی خوانده باشیم نمازمان چه حکمی داشته است؟

جواب: اگر یقین دارید که هنگام غسل مانع وجود داشته است، و توجه به آن نداشته اید، در فرض سؤال غسل را باید تکمیل کنید بدین صورت که آن قسمت از صورت را به نیت غسل بشویید و بعد بنا بر احتیاط سمت راست و بعد سمت چپ بدن را به نیت غسل بشویید و نماز را اعاده کنید؛ ولی اگر وسواس دارید به شک خود اعتنا نکنی.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

 مانع در وضو و غسل :

اگر مانع بسيار كوچك باشد (به اندازه يك عدس) وضو و غسل صحيح است و الّا بايد مانع را برطرف كنند و دوباره وضو بگيرند و در غسل همان قسمت را به نيت غسل زير آب بگيرند (نياز به تكرار غسل نيست) و نمازهايى كه در اين مدت خوانده‌اند را قضا نمايند.احکام ویژه ( 600 مسئله كثير الابتلاء).

علم به وجود مانع بعد از غسل

پرسش :اگر بعد از غسل متوجه شویم که مانعی وجود داشته حکم غسل ما چگونه است؟
پاسخ :اگر در طرف چپ باشد همان محل را می شویید و اگر در طرف راست باشد آن محل و مابعد آن را می شویید و همچنین اگر در سر و گردن باشد.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی آيت الله مكارم شيرازي .

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

غسل ترتیبی:

مسأله ۳۶۰ ـ در غسل ترتیبی باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اول تمام سر و گردن و سپس تمام بدن را به نیت غسل بشوید و بهتر آن است که شستن طرف راست بدن را بر طرف چپ مقدم نماید و چنانچه عمداً و یا از بابت کوتاهی در فراگیری احکام غسل، شستن تمام سر و گردن را برشستن بدن مقدم ننماید، بنا بر احتیاط لازم غسلش باطل است و نیز در انجام غسل ـ بنا بر احتیاط لازم ـ کافی نیست در حالی که سر و یا گردن و یا بدن در زیر آب است، با حرکت دادن آن نیت غسل نماید بلکه باید عضوی را که می‌خواهد غسل بدهد، چنانچه در زیر آب است آن را بیرون آورده و سپس به نیت غسل بشوید.

مسأله ۳۶۱ ـ در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید، لازم نیست غسل را اعاده کند بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید، غسل او صحیح خواهد شد.

مسأله ۳۶۲ ـ اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملاً غسل داده، باید برای آنکه یقین کند، هر قسمتی را که می‏شوید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید.

مسأله ۳۶۳ ـ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته، و نداند کجای بدن است، دوباره شستن سر لازم نیست، و فقط هر جایی را از بدن که احتمال می‏دهد نشسته باید بشوید.

مسأله ۳۶۴ ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید.

مسأله ۳۶۵ ـ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است که آن مقدار را بشوید، و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید بعد از شستن آن دوباره بدن را بشوید. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .

پرسش: حدود چند روز بعد از غسل واجب متوجه شدم که مقدار کمی لکه به ناخنم چسبیده که احتمال می دهم از قبل غسل روی ناخن بوده آیا الان بعد از چند روز فهمیدم غسلهایم باطل بود ونمازهایم باطل شده است؟

پاسخ: غسل ونمازهای خوانده شده صحیح است.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

آيت الله صافي گلپايگانيآيت الله صافي گلپايگاني

 

مسأله370. اگر بعد از غسل بفهمد جايي از بدن را نشسته و نداند كجاي بدن است، بايد دوباره غسل كند.
مسأله371. اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.

مسأله372. اگر پيش از تمام‌شدن غسل، در شستن مقداري از طرف چپ شك كند، شستن همان مقدار كافي است، ولي اگر در شستن مقداري از طرف راست شك كند، بايد بعد از شستن آن مقدار، طرف چپ را هم بشويد و اگر در شستن مقداري از سر و گردن شك كند، بايد بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و طرف چپ را بشويد، و اگر بعد از تمام‌شدن طرف چپ شك كند كه يكي از اعضاي سابق يا مقداري از آن را شسته يا نه، به آن شك اعتنا نكند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

 

حتما بخوانيد

غسل رو به قبله

زمان غسل

موالات در غسل فاصله بين شستن اعضا

کمک گرفتن در غسل

شرايط غسل

نجاست بدن در غسل

غسل ارتماسی در استخر

غسل ارتماسی زیر دوش حمام

آيا تمام موها را بايد در غسل شست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

134 نظرات
 1. سروش می گوید

  با سلام
  دیشب غسل کردم فردا رفتم سرکار روزه گرفتم قبل از ظهر متوجه شدم جنب شده از حلال (بیدار). پس باید قبل از اذان مغرب دوباره غسل کنم ولی وقت نشد چون سرکار بودم گرفتار بودم .نماز قضا شد .آیا روزه باطله؟ و هم مجددا غسل کنم؟؟
  خواهش میکنم زود جواب بدی ممنون.
  مقلد سیستانی هستم.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   سوال شما واضح نیست.
   اگر غسل اشکال داشته است باید مجدد غسل کنید و نماز را بخوانید و روزه اشکال دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. Niloofar می گوید

  با سلام ببخشید جوهر خودکار و ماژیک مانع حساب میشه و بعد از وضو هم اگه این ها رو ببینیم بعد نماز یعنی
  نمازمان باطل هست

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بررسی موضوع مانع بودن با شماست، نوعا خودکار معمولی مانع نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. AMIR.R می گوید

  ریش من اوصلا کم پشه و زبر وقتی جلو آینه می ایستم پوستم براحتی دیده نمیشه ولی وقتی نزدیک اینه میشم پوستم براحتی دیده میشه حالا برا وضو باید چیکار کنم فکر میکنم باید اب به زیر ریش برسه اما بخاطر زبریش فک میکنم نمیرسه حالا باید برسه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نیاز به وسواس نیست، با یک دوش عادی، آب می رسدنوعا.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. حسن می گوید

  سلام علیکم وقت بخیر
  اگر بعد از غسل کردن روی مژه مانعی محرک مانند قی چشم ببینیم و ندانیم که ایا هنگام غسل کردن وجود داشته یا خیر
  ایا غسل صحیح است؟
  امام خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانعی در غسل باشد یا شک در مانعیت باشد باید برطرف کرد.
   وفکم الله لکل الخیر

  2. علیرضا می گوید

   باسلام. ببخشید معمولاً پس از آمیزش یا بعضاً احتلام، به خاطر اینکه مایع منی چسبنده هست، همه ذرات به طور کامل پاک نمیشن و ذرات ریزی همچنان باقی میمونن. اگر فرد هنگام غسل وارسی رو انجام بده و حتی الامکان نجاست رو پاک کنه اما بعد از غسل ببینه هنوز مقدار کمی باقی مونده، آیا غسل باطل هست؟ بنده مقلد آقای سیستانی هستم.

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    باقی نمی ماند، ظاهرا دچار وسواس هستید!
    نباید مانعی در غسل باشد.
    وفقکم الله لکل الخیر

 5. محسن سیاهکاری می گوید

  سلام. بنده پس از غسل واجب در وسط روز و هنگام روزه ماه رمضان متوجه شدم مقداری چسب روی ناخنم مانده باید چیکار کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   روی پوست نباید مانعی باشد و اگر شک دارید باید برطرف کنید؛ اگر چسبیده بدیهی است که مانع است و آب به پوست نمی رسد. غسل را مجدد انجام بدهید.
   مرج شما باید مشخص باشد، نسبت به صحت روزه با دفتر مرجعتان تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل خیر

 6. یک دوست می گوید

  سلام هنگام شستن سمت چپ بدن یک مانع در سمت راست بدنم می بینم مثلا یک عدد موی خارجی و نمیدانم که این مو از قبل در سمت راست بدنم بوده یا بعد به آن سمت آمده در اینجا باید آن قسمت را‌ بشویم و سمت چپ را کامل بشویم؟ یا نه لازم نیست اعتنا کنم

  آیت الله خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   یک مو خارجی مانع نیست! و آب به پوست نوعا م رسد. وسواس نداشته باشید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. ح می گوید

  با سلام و خسته نباشيد
  من بعد از غسل واجب متوجه مقداري خيلي كمي چسب روي دست راستم شدم كه قبل از غسل چسبيده به دستم ايا نماز و غسل من چه حكمي دارد (البته چندجا چسبي شده بود كه حتي يكبار برطرف كردم و دوباره غسل تكرار كردم اما بعد دوباره متوجه چسب در قسمت ديگر شدم) و الان سركار هستم امكان تكرار غسل ندارم و شب به خانه ميرسم اكنون نمازم را به چه ترتيب بايد بخوانم ايا فقط شستن همان قسمت دست به نيت غسل كفايت ميكند؟
  مقلد ايت اله خامنه اي هستم
  با تشكر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع هست باید برطرف کنید و نماز را بخوانید و اگر بعدا متوجه شده اید که مانع بوده باید قضا کنید.
   اگر جایی نتواند غسل کند و کوتاهی هم نکند باید وضو و غسل جبیره انجام بدهد و احتیاطا تیمم هم بکند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. تراب می گوید

  سلام .من خط چشم داشتم که با لیف و صابون شستم و غسل کردم .ولی بعد از غسل متوجه شدم که گوشه خارج چشمم سیاهی مونده .با حوله پاکش کردم حوله سیاه شد.کامل پاک کردم و چندساعت بعد ( دستشویی رفتم و ادرار کردم) به نیت غسل همون گوشه چشم چپم رو زیر اب گرفتم . آیا غسلم صحیحه؟مقلد ایت الله نوری همدانی هستم.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر ایشان:
   (مساله 362) در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن بعد طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید، و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مساله به این ترتیب عمل نکند، غسل او باطل است.
   پس عسل را باید تکمیل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. فاطمه می گوید

  سلام علیکم.
  من متاسفانه نمیدونستم که موقع غسل باید داخل ناف هم شسته بشه و به تازگی متوجه شدم. آیا وقتی که طرف راست و چپ بدن شسته میشن، داخل ناف هم به طور خود به خود شسته میشه یا حتما باید دست میکشیدم؟
  اگر غسل‌ها و عبادت‌های من در طول ۱۰ سال اشتباه بودن الان باید چه کار کنم واقعا دارم زجر میکشم.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله باید آب برسد اما الزامی به دست کشیدن نیست مگر اینکه بداند آب نمی رسد.
   معمولا هنگام غسل آب به این قسمت هم می رسد و غسل ها صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. مریم می گوید

  با سلام
  بعد از غسل واجب، مانعی دیدم اما شک دارم که هنگام غسل مانع وجود داشته است یا نه؟ آیا غسل صحیح است؟
  مرجع آیت الله مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در فرض سوال غسل صحیح است و به آن اعتنا نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. سعید می گوید

  سلام اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انجام داده باشد و بعد از اتمام يافتن غسل متوجه شود كه مانعى بر روى بدن او وجود داشته باشد (تكه‌اى از منى) كه قبل از غسل با شامپو شسته است ولی پس از غسل چنین میبیند بايد چه كارى انجام دهد ، در ضمن پس از دیدن مانع را رفع و رفع نجاست انجام شده و رسیده شدن آب را نمیدانم ، متقلد آقای خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مجدد از جایی که مانع بوده غسل را تکمیل م کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. Fateme می گوید

  ببخشید من چند روز بعد از غسل فهمیدم که مقداری لاک که به اندازه دو نقطه هستش روی پوستی که روی ناخنمه قرار داره.نوع لاک معمولی نیست و در برابر آب اگر بمونه خود به خود از ناخن جدا میشه.برای همین نمیدونم الان غسلم درسته یا نه.لطفا راهنماییم کنید.مرجع تقلیدم آقای خامنه ای هستن

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع باشد یا شک در مانع بودن باشد، باید برطرف شود و مجدد غسل را تکمیل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. حامد می گوید

  با سلام…اگر یک روز بعد از غسل متوجه شوی که روی تعدادی از موهای کوتاه بدنت چرکی وجود دارد ، حکم چیست ؟ البته آن چرک نمیتواند مانعی برای رسیدن آب به پوست باشد… آیا اصلا هدف مراجع از گفتن این نکته که باید موهای کوتاه بدن شسته شود، شستن خود موهاست یا رسیدن آب به پوست بدن..؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب نیست، غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. امیرحسین می گوید

  سلام
  بنده بعد از غسل جنابت ( پس از دو روز ) متوجه این شدم که مقداری از مایع منی در ناف من وجود داشته است
  آیا غسل بنده صحیح است وتکالیف نماز هایی که خوانده چه می باشد.
  و آیا لباس هایم و… نجس می باشند؟؟؟
  مرجع تقلید بنده آقای مکارم شیرازی.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مطمئن هستید که مانع رسیدن آب به پوست بوده، غسل را پس از برطرف کردن نجاست اعاده کنید.
   نمازهایی که در این دو روز خوانده اید را قضا نمایید.
   اگر با لباس برخورد کرده لباس نجس هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 15. حسینی می گوید

  سلام طاعاتتون قبول
  من بعد از پاک کردن یک نوع از سبزی زیر ناخن و کنار ناخنم سیاه شد که البته جرم داشت و موقع حمام کامل تمیز شد و ازونجایی که من چندین ساله وسواس دارم سعی میکنم برای جلوگیری از بدترشدنم کمتر به تفکراتم توجه برای همین دیگه توجهی نکردم و غسل حیض را انجام دادم بعد از غسل سیاهی های خیلی کوچک کنار قسمت صورتی ناخنم میبینم باید دوباره غسل کنم؟ معیار برای اینکه بدونیم این سیاهی جرم دارد یا نه چیه؟ و اینکه من احساس میکنم جرم اصلی اون سیاهی ها موقع حمام تمیز شده آیا باید دوباره غسل کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر وسواس دارید اعتنا نکنید. در موارد زیادی آب به پوست می رسد. اما اگر یقین دارید که مانع رسیدن هست، غسل را باید کامل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 16. کوثر می گوید

  سلام من یادم نبودلاک رو دستمه و بعداز غسل قهمیدم غسلم قیوله؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   غصل ناتمام است باید مانع را بر طرف و غسل را تکمیل نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. ... می گوید

  سلام.وقت بخیر.آیا ریمل روی مژه باعث ابطال غسل میشه!!؟ حقیقتا من ریمل استفاده کردم و برای غسل اصلا به خاطر نداشتم که ریمل رو برطرف کنم.و بعد از غسل با دستمال به مژه ها کشیدم و گاهی دونه های ریز سیاه به دستمال اومد.گاهی هم چیزی نبود..فقط میدونم ریملم ریملی هست که جرمش نسبت به ریمل های دیگه خیلی کمتره..الان غسل واجبم درسته؟! مرجعم آیت الله خامنه ای هستن..

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در ابرو نباید مانعی برای رسیدن آب باشد، اگر باشد غسل محل اشکال هست. باید کامل پاک کنید و غسل نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 18. Amir می گوید

  سلام
  اگر چند مانع در اعضا باشد ، مجموع آن باید از عدس کمتر باشد یا حکم شامل این وضعیت نیست؟
  و اگر شک داشته باشیم که مجموع آنها به اندازه عدس هست یانه حکم چیه ؟
  من در غسل وسواس دارم و در مبحث غسل از آیت الله مکارم تقلید می کنم(در مباحث دیگر از رهبری).

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع بسيار کوچک باشد (به اندازه دو ميليمتر) غسل صحيح است و الا بايد مانع را برطرف کنند. ظاهرا شامل یک مورد هست نه مجموع.
   اگر شک کنید باید برطرف کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 19. امیرمهدی می گوید

  سلام
  من بر روی زخم چسب زده بودم و بعد از بهبود آن چسب را کندم مقداری چسب روی پوست باقی مانده بود که آن را هم از بین بردم و بنا بر احتیاط در غسل چند بار ان قسمت را اب کشیدم که مبادا مانعی برای رسیدن اب وجود داشته باشد بعد از غسل متوجه شدم مقداری چسب به پرز های بدنم چسبیده در جایی خوانده بودم که مو های کوتاه بدن باید همراه غسل شسته شود با این حال غسل من باطل است؟(مقدار چسب خیلی کوچک بود و به پوست هم نچسبیده بود)

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   وسواس در غسل نداشته باشید اگر آب به پوست می رسد غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. امیرمهدی می گوید

    یعنی نیازی نیست مو های کوتاه بدن شسته شود؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     مطابق نظر آیت الله خامنه ای باید در غسل شسته شود.
     وفقکم الله لکل الخیر

 20. سبحانی می گوید

  سلام.من بعد یک ساعت بعداز غسل متوجه شدم که مقداری از گوشه چشمم چرک بوده باید دوباره غسل کنم مرجع حضرت خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست نیست، غسل صحیح است و گرنه مجدد غسل نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 21. کاوه می گوید

  سلام. بنده در انجام غسل ترتیبی و همزمان با شستن دست چپ، سهواً نیت شستن انگشتان دست راست را کردم و آن‌ها را هم شستم و در ادامه به شستن دست چپ مشغول شدم و غسل را هم تمام کردم.
  آیا بعلت شستن انگشتان دست راست، باید غسل را از شستن کامل و مجدد سمت راست بدن شروع می‌کردم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همنکه نیت شست و غسل به صورت کلی داشته اید صحیح است، نیاز نیست که برای هر قسمت نیت جداگانه داشته باشید. همینکه می دانید سمت راست و بعد سمت چپ را غسل بدهید همین درست است و کافی است.
   وفقکم الله لکل خیر

 22. محسن محرمی می گوید

  سلام .من بعد از غسل متوجه شدم در دست راستم انگشتری دارم.آیا غسل من صحیح است یا نه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر آب به زیر انگشتر می رسد، غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل خیر

 23. Amir می گوید

  سلام
  جواب سوالمو ندادین چرا؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   لطف کنید در این موضوعات با دفتر مرجعتان تماس حاصل کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 24. Reyhane می گوید

  سلام من بعد از غسل متوجه شدم که مقداری از مداد چشمی که کشیده بودم باقی مونده ولی دست که کشیدم راحت پاک شد غسلم اشتباهه ؟؟؟ قبلش هم با شامپو شسته بودم فکر میکردم پاک شده حدود نیم ساعت بعدش فهمیدم . غسلم باطله ایا ؟؟؟ مرجع آیت الله خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر آب به پوست می رسد، غسل صحیح است و اگر مانع است مجدد غسل کنید. تشخیص مانع بودن یا نبودن با خود شماست.
   وفقکم الله لکل خیر

 25. محمد می گوید

  سلام.من بعداز انجام غسل جنابت متوجه شدم زیره یکی از ناخن هایم چسب خشک شده بود. الان تکرار غسل برایه من واجب است.در زیره ناخن سمته راست بدنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب هست، بله باید غسل را کامل کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 26. عادل ناصری می گوید

  سلام من غسل واجب انجام دادم و نماز خواندم بعد از چندساعت دیدم رو ناخن به اندازه عدس ی چسب قطری بود کوچیک ولی نمیدانم قبل از غسل بوده یا بعد ایا غسل ونماز صحیح است چیکارکنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   . اگر احتمال مى‌‌دهيد آن مانع بعد از غسل گرفتن واقع شده است، غسل گذشته صحيح است ولى اگر بدانيد مانع حين غسل یا قبل از آن بوده است، غسل و نمازى که با آن خوانده‌ايد، باطل بوده است. و مجدد باید غسل کنید و نماز را بخوانید
   وفقکم الله لکل خیر

 27. turk می گوید

  من غسل کردم و بعد از غسل متوجە چسبی کە بە انگشت کوچک پایم زدم شدم و دیدم کمی از ان باقی ماندە حال حکم ان چیست (پای راست)چەکار باید بکنم و تا چە مدتی می توانم چیز هایی کە در بالا نوشتە شدە (شستن ان قسمت و شستن طرف چسب)را انجام دهم (اهل سنت)

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم برادر عزیز
   فاصله افتادن بین غسل اشکال ندارد از همین رو اگر در سمت راست مانعی هست ابتدا مانع را برطرف کنید. پس از آن سمت کامل چپ بدن را به نیت غسل می شویید. یا می توانید مجدد غسل کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 28. Amir می گوید

  سلام
  اگر جایی از بدن زخم بشه و این زخم خشک بشه آیا برای غسل مانع حساب میشود؟
  (ممکنه با کندن خشکی زخم دوباره خون بیاد)
  مرجع آیت الله مکارم شیرازی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   زخم مانع نیس و جزو بدن است.
   وفقکم الله لکل خیر

 29. Zhra می گوید

  سلام
  در ماه رمضان قبل اذان صبح غسل کردم و روزه گرفتم ولی در طول روز متوجه شدم روی ناخن پام مقدار کمی لاک هست و نمی توانم تشخیص بدهم ک مانع رسیدن اب ب پوست هست یا ن، حکم نماز و روزه من چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   روی پوست نباید مانعی باشد و اگر شک دارید باید برطرف کنید؛ اگر چسبیده بدیهی است که مانع است و آب به پوست نمی رسد. غسل را مجدد انجام بدهید.
   مرج شما باید مشخص باشد، نسبت به صحت روزه با دفتر مرجعتان تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل خیر

 30. m می گوید

  با سلام اگر بعد از غسل که لباسامون رو هم که پوشیدیم بفهمیم مانع نجاست بر روی مو بدن بوده حکمش چیست
  مرجع آیت الله خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله خامنه ای، غسل ناقص است، و باید مجددانجام داد و تکمیل کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 31. متقین می گوید

  سلام وقت بخیر بنده رفتم غسل جنابت و طبق معمول قبل غسل کل سر و گردن و بدنم رو با آب دست کشیدم بعد که غسل کردم متوجه شدم رنگ رژ لب به زیر گردنم باقی مونده بوده آیا غسل صحیح است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر جرم دارد و مانع می باشد غسل اشکال دارد. مطابق متن نوشتار بالا عمل نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 32. امیرحسین می گوید

  سلام و ارز عدب ای مانعه مکارم ک گفتع کمتر از عدس و اندازه کامل خوده عدس باشه منظورش ی دونست یا بیشتر از دوتا حین غسل گفته یا بعد از غسل جنابت ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   منظور یک عدد هست و یک مانع. هرچند بهتر است احتیاط کنید و هیچ مانعی در غسل نباشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. مریم می گوید

   سلام واحترام اگر مانعی مثل چسب مژه در نقطه ای از چشم که بعداز بررسی هم‌متوجه نشده باشبم واندازه عدس یا کمتر از ان باشد وجود داشته باشد بعد از غسل حیض یا جنابت حکمش چیست باید غسل تکرار شود واعمال واجب قضا شود؟ ممنون

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    مطابق نظر آیت الله خامنه ای اگر چنین مانعی هست، باید بر طرف شود و مجدد وضو و یا غسل را اعاده کنید و عبادات را قضا کنید.
    وفقکم الله لکل الخیر

 33. امیرحسین می گوید

  سلام اگر روی بازو کرم الفا بزنیم و بعد از چند روز یک لکه روی بازو ببینیم شک کنیم کرم هست یا غیره البته از داروخانه پرسیدم جرم دارد گفت خیر .غسلی ک ب صورت معمولی جنابت ترتیبی انجام دادم درسته البته با سنگ پا صابون شستم پوستم سوراخ سوراخ شد خون امد خونش را بند اوردم حالا اگر باز رفته یا نرفته غسل من صحیح است ؟ اقای مکارم
  احکام جبیره با احکام معمولی نیتشونو بگید .مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ظاهرا شما دچار وسواس هستید، بدیهی است با یک بار آب گرفتن آثار کرم از بدن از بین می رود و نیازی به سنگ پا هم نیست.
   غسل صحیح است.
   حتما با یک روانشناس هم صحبت کنید و راه های مبارزه با وسواس را یاد بگیرید،وگرنه دچار مشکلات خواهید شد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 34. مطلبی هریس می گوید

  سلام مقداری چسب قطره ای کوچکتر از عدس در دستم مانده بود و من نمی دانستم و غسل گرفتم و بعداز سحری و اذان صبح و نماز صبح فهمیدم چسب قطره ای در دستم بوده آیا غسل و روزه من صحیح است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر جرم داشته باشد و مانع رسیدن اب به اعضای وضو وغسل شود، وضو وغسل شما باطل است. باید مانع برطرف شود و غسل را تکمیل نمایید ولی اگر برطرف کردن آن حرج و مشقت شدید داشته باشد، باید به وظیفه جبیره عمل نمایید.

   ولی در هر حال روزه شما صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 35. سینا می گوید

  سلام علیکم…اگر بعد از انجام دادن غسل مقداری بدن زخم شود…حکم غسل چیست ،؟دوباره تکرار شود؟یا برای نماز باید وضو بگیریم؟محلی که زخم شده هم جزو اعضای وضو نیست

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 36. محمودی می گوید

  سلام پوست کنار ناخن اگهبلند باشه میدونم باید آب به زیرش برسه ومن غسل کردم وب این موضوع توجه نداشتمونمیدونستم الآن شم دارم مه آب یه زیرش رسیده یاخیر؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   معمولا آب میرسد، اگر وسواس دارید اعتنا نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 37. ایلین می گوید

  سلام من غسل حیض رو انجام دادم و نماز هامو خوندم اما بعدش ترشحات زرد رنگ داشتم قبل مدت ده روز حیض و شک داشتم که خون هست یا نه اما باوجود شک بازم غسل کردم البته به دو نیت. تا خیالم خودم راحت شه چون همش دو دل بودم.الان باید دوباره نماز های این چند روز بخونم؟! و اینکه اگر نیازی به غسل دوباره حیض نبوده نیت دوم غسل من باطل میشه؟! و من برای اون است دونم باید غسل کنم دوباره؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ترشحات را بررسی می کنید، اگر خون یا مرتبه ضعیف خون هست، باید غسل حیض را مجدد انجام بدهید. اما اگر ترشحات پاکی است و خون نیست، غسل صحیح و نیازی به اعاده آن نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 38. علی می گوید

  سلام
  اگر بعد از غسل متوجه شویم سر مان شوره زیادی داشته غسلمان باطل است.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باطل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 39. محمودی می گوید

  سلام من هنگام غسل یه لایه عسل روی قسمتی ازپوست صورت من بود که یه ۴ساعتی روی پوست من قرار داشت ولی یادم شد که پاکش کنم آیا آب ازش عبور می کند?

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خود شما باید بررسی کنید!. و بدیهی ایست با لایه عسل آب عبور نمی کند!!!!!!!.
   اگر شک دارید، همه را باید پاک کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 40. سحر می گوید

  باسلام
  اگر بعد از انجام غسل متوجه شویم بر روی صورت مانعی بوده ولی نتونم تشخیص بدم که این مانع از رسیدن آب به پوست جلوگیری کرده یا نه تکلیف غسل انجام شده چیست (مرجع تقلیدآیت الله مکارم)
  باتشکر فراوان

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر شک در مانعیت چیزی باشد، باید آن را برطرف کرد و غسل را انجام داد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 41. مریم می گوید

  ببخشید من داشتم مو رنگ میکردم ناخن و انگشتام رنگ گرف چن من همش میشورم ولی یه لایه نازک رو ناخن هام هست و غسل واجب هم دارم الان من غسل کنم درست هس یا ن؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر بدون جرم هست و آب به ناخن می رسد غسل صحیح است اما اگرمانع باشد باید برطرف کنید،می توانید با لاک پاک کن هم پاک کنید.
   اگر به هیچ عنوان پاک نشد و نتوانستید با هیچ وسیله ای پاک کنید باید غسل جبیره کنید. که درسایت توضیحات این غسل آمده است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 42. tttttt می گوید

  سلام. بنده متاسفانه مرتکب استمنا شدم و پس از غسل متوجّه شدم چسب روی پوستم وجود داره. آیا با توجّه به اینکه عرق حاصل از جنب نجس است( با این فرض جواب دهید) و بدن من پس از غسل خیس بوده و عرق کرده و بر روی پوستم مانعی بوده آیا جاهایی مانند فرش و … نجس هستند و می توانم روی آن با پاهای تر نماز بخوانم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   استمنا حرام و از گناهان کبیره است باید توبه کرد!.
   عرق حاصل از جنب نجس نیست.
   هیچ کجا با این توصیفاتی که نوشته اید نجس نیسدف مراقب باشید دچار وسواس نشوید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 43. آتنا می گوید

  باسلام و وقت بخیر..من تازه غسل کردم و بعداز اینکه ازحمام بیرون اومدم متوجه شدم کمی رژلب روی لبهایم باقیمونده…البته وقتی دست روی لبهایم کشیدم پاک شد…الان حکم غسل من چیه…باطله یا صحیح؟!

  اگه میشه سریعترجوابمو بدین…ممنون میشم

  مرجع آیت الله بهجت

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست نیست، غسل صحیح است اما اگر مقدراش زیاد است که مانع به شمار می آید، باید مجدد غسل را پس از برداشتن مانع انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 44. بهزاد می گوید

  سلام
  بنده بعد از غسل جنابت متوجه شدم که چسب زخمی زیر پای راستم بوده
  آیا غسل بنده باطل است؟@

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر آب به پوست می رسیده و نفوذ می کرده و مانع هم محسوب نمی شود غسل صحیح است و گرنه باید غسل را مجدد انجام و کامل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 45. محمد می گوید

  بعد از خود ارضایی میگن ک باید
  حتما ادارار کنید تا مابقی دفع شود
  اگر ما غسل کرده باشیم و ادارار نکرده باشیم
  حکمش چیه؟
  یعنی بعد از غسل ب ادرار کنیم
  ممنون میشم جواب بدید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خودارضایی حرام و از گناهان کبیره هست.
   بول (ادرار) بعد از جنب شدن واجب نیست اما از جهت پزشکی توصیه شده که چیزی در مجرا نماند و در روایات هم یک امر مستحب می باشد.
   اگر غسل کند و ادرار نکرده باشد غسل صحیح هست.

   ولی باید توجه کنید اگر غسل کرد و مایعی خارج شد و شک کرد ادامه منی هست یا چیز دیگر، واجب است غسل را اعاده کند!، اما اگر قبل از غسل ادرار کرده باشد، و مایعی بعد از غسل خارج شود انجام مجدد غسل لازم نیست.
   لطف کنید در قسمت سرچ سایت هدانا واژه استبرا را بزنید و دراین باره کامل بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 46. ماهی می گوید

  سلام
  اگربعدازغسل متوجه سیاهی ناشی ازمدادچشم بشی که زیرچشم بوده
  که بادستمال بکشی یه هاله سیاه کمرنگ دستمال بخودش بگیره(درصورتی که قبل ازغسلم اون قسمتو باآب وصابون شسته باشی)
  بایددوباره غسل کرد؟؟مرجع ایت الله مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست نیست نیازی به اعاده غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 47. مهلا می گوید

  سلام اگر به وجود مانع بعدازغسل شک داشتیم حکم چیست

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانعی هست و شک دارید مانع رسیدن آب به پوست می شود یا نه، باید مانع را برطرف کنید.
   اما اگر شک دارید قبلا مانعی بوده روی پوست یا نه و الان نمی دانید، اعتنا و توجه نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 48. پگاه می گوید

  پس موی سر هر شخص روی بدن بعد از غسل اشکالی ندارد و مانع نسیت و همه مراجع چنین نظری دارند؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر منظور شما این هست که موی سر روی بدن بیفتد در هنگام غسل مانع هست یا نه؟!. در این صورت در جواب عرض می کنیم که این اندازه مانع نیست و هنگام غسل آب به زیر آن می رسد!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 49. پگاه می گوید

  سلام .وقتتون بخیر
  لطفا یک جواب درست و صحیح به من بدهید .
  چون هر کسی برای سوال من یک جواب دارد و نمیدانم جواب درست چیست
  اگر یک یا دو روز بعد از غسل متوجه مانع شدیم تکلیف چیست ؟با توجه به اینکه یک الی دو روز از غسل گذشته آیا ادامه دادن غسل بعد از چنر روز یا چنر ساعت از محل مانع صحیح است یا خیر
  ۲- اگر مانع در سرو گردن باشد شستن همان مقدار کافی است و سپس سمت راست و بعد سمت چپ ،آیا باید غسل از ابتدا انجام شود.
  لطفا به بنده پاسخ صحیص بدهید .
  با تشکر
  بنده مقلد آقای صافی گلپایگانی هستم

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   جواب شما کامل و صحیح در رساله آیت الله صافی و در متن نوشتار حاضر صریح و روشن مطرح شده است!.
   ۱- پس از چند روز می توان غسل را ادامه داد و تکمیل کرد نیازی به شروع از اول نیست.
   ۲-در سر و گردن باشد، همان نقطه را غسل می دهد و سپس سمت راست و چپ کافی است
   امیدوارم پاسخ لازم را گرفته باشید
   وفقکم الله لکل الخیر

 50. پگاه می گوید

  سلام
  آیا ادامه دادن غسل بعد از دو روز اشکالی ندارد
  مثلا غسل کردیم تمام شد و در روز بعد یک مانع مثلا لاک روی انگشت دیدیم آیا از همان نقطه بعد از دو روز غسل را ادامه دهیم مشکلی ندارد؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   می توان بین اجزای وضو و غسل فاصله داد، البته نباید به گونه ای باشد که وقت نماز قضا بشود.
   در هر حال اگر مانع بودوپس ازچند روز دید، می تواند از همان نقطه غسل را تکمیل نماید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 51. پگاه می گوید

  يات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره سمت راست و سپس سمت چپ بدن را بشويد.[۱]
  ای نطریه آقای صافی است
  و ایشون میگن اگر مانع در سر و گردن باشد شستن همان مقدار کافیست

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله صافی گلپایگانی:
   مسأله۳۷۱٫ اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 52. sara می گوید

  بعد از غسل متوجه شدم ناخن های هر دو دستم لاک دارن ولی چون لاک بی رنگ بود قبل از غسل متوجهش نشدم لازمه دوباره غسل کنم یا فقط دستهامو غسل بدم ؟؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر از سمت چپ هست فقط همان قسمت را غسل بدهید اما اگر از سمت راست است آن قسمت را غسل بدهید و تمام قسمت چپ بدن را باید غسل بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 53. ریحانه می گوید

  سلام من دیروز غسل کردم و نماز هامو خوندم ولی امروز متوجه شدم ک انگشت کوچیک پام لاک داشته .غسل و نماز هایم همه باطله؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست باشد، بله نمازها را قضا و غسل را کامل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 54. پگاه می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  من سه روز بعد از غسل دیدم یه لکه کوچیک لاک روی نهخن چپم بوده آیا شستن همان مقدار کافیه یا باید دوباره غسل کنم
  مرجع آقای صافی

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مسأله۳۷۱٫ اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.
   با این توضیحات فقط همان محل سمت چپ را به نیت غسل بشویید کافی است و نیازی به اعاده کل غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 55. مهدی می گوید

  سلام و خسته نباشید
  بنده دیروز بعد از غسل متوجه مانع بسیاااار کوچکی روی پوستم شدم ، تقریبا به اندازی سر سوزن !
  ایا باید دوباره غسل رو تکرار کنم یا صحیح هست ؟ با تشکر

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام
   در غسل نباید مانعی حتی کوچک باشد و گرنه بایداز همان قسمت غسل را کامل کند.
   البته اگر مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستیتد، ایشان مانع کمتر از ۲ میلیمتر را مشکل نمی دانند.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. مهسا می گوید

    با سلام منظور از تمام قسمت سمت چپ چیست
    چگونه بعداز اینکه قسمتی از انگشت سمت راست را که لاک مانع رسیدن اب به ان قسمت بوده را غسل که دادیم سمت چپ را بشوییم یعنی دستمان را از کتف زیر اب کنیم خارج از حمام؟
    اگه ذره باقی مانده از یک عدس کوچک تر باشه چی باز هم غسل نیاز هست؟

    1. مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     همانجایی که لاک بوده است را برطرف کنید و به نیت غسل آب بکشید، نیازی نیست از کتف باشد، همان محلی که آب نرسیده همانجا را آب بگیرید و پس از آن کل سمت چپ بدن را غسل میدهید.
     مطابق نظر اکثر مراجع حتی اگر کمتر از عدس باشد، غسل اشکال دارد و مانع باید برطرف بشود.
     وفقکم الله لکل الخیر

 56. khanoom می گوید

  سلام اکر غسل واجبی بر گردن ما باشد اما بعد از غسل متوجه شویم که زیر ناخن ک کمی هم بلند می باشد جرمی بوده ک فقط با کشیدن ناخن جرم از بین می رود
  در حقیقت جرمی ست که مربوط به بلند شدن ناخن در طی زمان می باشد
  آیا غسل باطل است
  مرجع آقای خامنه ای

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد (جلوتر از گوشت انگشت آمده باشد) و زير آن مقدارى که از حدّ معمول بلندتر است چرکى باشد که مانع رسيدن آب به ناخن است، بايد برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زير آن مانعى ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 57. الی می گوید

  سلام اگر غسل انجام دادیم وبعدش مثلا ادرار کردیم و بعد از اون متوجه شدیم ک مانعی بر بدن وجود داشته (ریمل) حکمش چیه ؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب باشد، باید پاک کنید و از همان قسمت غسل را ادامه بدهید، یعنی پس از صورت، سمت راست بدن، بعد سمت چپ بدن.
   برای نماز هم وضو بگیرید و صرف غسل کفایت نمی کند!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 58. Shj می گوید

  سلام اگر بعد از غسل متوجه لاکی که روی ناخن است بشیم باید چیکار کنیم البته فقط نقطه ای از لاک روی ناخن هست

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در متن به خوبی پاسخ آمده است، چنانچه از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار به نیت غسل کافی است. و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره کل طرف چپ را نیز بشویید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. .. می گوید

    نمازهایمان قضا میشود؟

    1. مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     اگر مانع بوده باید بر طرف کند و اگر نمازهای گذشته با این غسل را باید قضا کند
     وفقکم الله لکل الخیر

 59. fatemeh می گوید

  اگه یک روز بعد از غسل متوجه شویم مقدر بسیار کمی ریمل باقی مانده است غسل باطل است؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست نباشد اشکالی ندارد، اما اگر مانع هست باید برطرف و غسل کرد و نماز ها را اعاده نمود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 60. مريم می گوید

  به خاطر زخم به دستم چسب زخم زده بودم قبل از غسل چسب را كندم ولى بعد از اينكه غسل كردم متوجه شدم روى ناخنم يك مقدار چسبناك است ايا بايد دوباره غسل كنم

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   صرف چسب ناک بودن دلیی این نیست که غسل باطل باشد، اگر آب به پوست می رسیده، غسل صحیح است.
   اما اگر مانع رسیدن آب به پوست است باید غسل را از آنجایی که چسب بوده کامل کنید. که در متن نوشتار توضیح داده شده است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 61. asal297 می گوید

  بعد از انجام غسل مو اگر موی سر روی بدن ببیند مانع محسوب میشود؟باید غسل رت دوباره تکرار کند مرجع تقلید مکارم

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   اگر مو بر روی بدن بیفتد، مانع محسوب نمی شود و آب به پوست می رسد، بر همین اساس غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. Fateme می گوید

    سلام خسته نباشید
    من بعد از غسل جنابت و نماز متوجه مقداری ریمل روی مژه هام شدم ایا غسل صحیح است؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     اگر مانع رسیدن آب نیست، اشکال ندارد.
     وفقکم الله لکل الخیر