وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر

0

تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر

رساله توضيح المسائل نماز

 انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر بخواند

مسأله 755 انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمداً (1) نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند، باطل است .

(1) (زنجانی ) اگر با علم و عمد ..

 اگر به نیّت نماز ظهر مشغول نماز شود

مسأله 756 اگر به نیّت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده است ، نمی تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند (1) بلکه باید نماز را بشکند (2) و نماز عصر را بخواند و همین طور است در نماز مغرب و عشا (3).

(1) (مکارم ) و نماز او باطل است ، هم چنین در مورد نماز مغرب و عشا، اما اگر نیّت نماز عصر کند و بعد متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده هر جای نماز باشد می تواند نیّت خود را به ظهر برگرداند، هم چنین اگر شروع به نماز عشا کرده و متوجّه شود نماز مغرب را نخوانده اگر قبل از رکوع رکعت چهارم متوجه شود نیّت را برمی گرداند، ولی اگر بعد از رکوع رکعت چهارم متوجّه شود نماز را به نیّت عشا تمام می کند، بعداً نماز مغرب را می خواند و احتیاطاً نماز عشا را نیز اعاده کند.

(زنجانی ) بلکه باید نماز عصر را جداگانه بخواند و همین طور است در نماز مغرب و عشا.

(2) (بهجت ) نمی تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند، مگر این که قصدش این بوده که نمازی را که بر او واجب است بخواند و اشتباهاً کلمه ظهر را در نیّت آورده است و یا این که خیال کرده ظهر را باید بخواند؛ و در صورت جایز نبودن عدول ، باید نماز را بشکند ..

(3) (نوری ) و این مطلب بر این اساس است که عدول از سابق به لاحق جایز نیست ، ولی عکس آن جایز است .

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است ]

مسأله 757 اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیّت را به نماز ظهر برگرداند (1) و داخل رکن شود و بعد یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده ، نمازش باطل است و باید نماز عصر را بخواند ولی اگر پیش از داخل شدن در رکن یادش بیاید باید نیّت را به نماز عصر برگرداند و آن چه به نیّت ظهر خوانده دوباره به نیّت عصر بخواند و نمازش صحیح است .

این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی ، صافی ) چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده بنا بر احتیاط واجب باید نیّت را به نماز عصر برگرداند و بعد از تمام کردن نماز، دوباره نماز عصر را بخواند مگر آن که پیش از به جا آوردن جزئی از اجزاء به قصد ظهر یادش بیاید، که در این صورت نماز را به نیّت عصر تمام می کند و اعاده لازم نیست .

(خوئی ، تبریزی ) چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده ، باید نیت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند.

(سیستانی ) چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده ، می تواند نیت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند در صورتی که بعضی از اجزاء نماز را به نیّت ظهر نیاورده باشد یا آن که اگر آورده است به نیّت عصر تدارک کند، ولی اگر آن جزء رکعت باشد نماز او در هر صورت باطل است و هم چنین اگر رکوع یا دو سجده از یک رکعت باشد نماز بنا بر احتیاط لازم باطل است .

(فاضل ) و نماز را ادامه دهد و بعد متوجه شود که نماز ظهر را خوانده است باید نیت خود را به نماز عصر برگرداند و چنانچه مقداری از نماز را که به نیّت ظهر خوانده مشتمل به رکن بوده باید نماز را تمام کند و دوباره نماز عصر را بخواند، امّا اگر مشتمل بر رکن نبوده باید آن قسمت را به نیّت عصر بخواند و نماز او صحیح است هر چند احتیاط مستحب در اعاده آن است .

(مکارم ) رجوع کنید به ذیل مسأله 756.

(زنجانی ) مسأله اگر در بین نماز عصر اطمینان پیدا کند که نماز ظهر را نخوانده است ، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام نماید و چنانچه پس از برگرداندن نیت به نماز ظهر یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بود، در صورتی که هیچ یک از اجزاء واجب را به نیت ظهر نخوانده باشد، باید نیت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند، و اگر برخی از اجزاء واجب را که از قبیل ذکر خدا و قرآن باشد خوانده ، بنا بر احتیاط آن اجزاء را دوباره به قصد قربت ؛ بدون نیت خصوص وجوب یا استحباب ، به جا آورده و نمازش را تمام کند، و در غیر این دو صورت نماز را رجاءً به نیت عصر تمام کرده و دوباره آن را اعاده کند.

[ اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده ]

اشاره

مسأله 758 اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند (1). ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، مغرب می شود (2) باید به نیّت نماز عصر، نماز را تمام کند و نماز ظهرش قضا ندارد (3).

(1) (مکارم ) باید به همان دستور که در مسأله قبل [ (756)] گفته شد عمل کند، یعنی نیّت را به ظهر برگرداند و بعداً عصر را بخواند، هم چنین اگر در وسط نماز عشا شک ّ کند که نماز مغرب را خوانده یا نه ، باید به دستور گذشته عمل کند.

(زنجانی ) بعید نیست بتواند نماز را به نیت عصر تمام کرده ، نیازی به خواندن نماز ظهر نیست ؛ هر چند در وسعت وقت ، بنا بر احتیاط مستحب نماز را به قصد ما فی الذمّه تمام کرده ، پس از آن رجاءً چهار رکعت ( یا دو رکعت در مورد مسافر) بدون نیت ظهر یا عصر به جا آورد.

(سیستانی) باید نماز را به نیّت عصر تمام کند و بعداً نماز ظهر را به جا آورد ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، آفتاب غروب می کند و برای یک رکعت نماز هم وقت باقی نمانده لازم نیست که نماز ظهر را قضا کند.

(2) (خوئی ، تبریزی) اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، آفتاب غروب می کند و برای یک رکعت از نماز هم مجال نیست باید به نیّت نماز عصر نماز را تمام کند (تبریزی : و قضای ظهر نیز واجب نیست ). (3) (گلپایگانی ، صافی ) باید بنا بگذارد که ظهر را خوانده و به نیّت نماز عصر نماز را تمام کند.

(فاضل ) بنا بر احتیاط نماز ظهرش را قضا کند.

(بهجت ) مسأله اگر بعد از خواندن نماز عصر شک کرد که نماز ظهر را خوانده یا نه ، بنا بر أظهر خواندن نماز ظهر واجب نیست اگر چه در وقت مشترک أحوط است ؛ و اگر در اثناء نماز عصر شک ّ کرد که ظهر را خوانده یا نه ، در صورتی که در وقت مشترک باشد عدول کردن او به نماز ظهر واجب نیست بلکه محل تأمل است و احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز عصر، ظهر را بخواند و اگر وقت گذشته آن را قضا کند و چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از خواندن نماز، مغرب می شود (یعنی در وقت مختص به عصر شک ّ کرد نماز ظهر را خوانده یا نه ) باید به همان نیّت ، نماز عصر را تمام کند و نماز ظهرش قضا ندارد اگر چه در قضا احتیاط خوب است .

مسأله اختصاصی

(زنجانی ) مسأله 766 اگر در بین نماز عشا یقین کند که نماز مغرب را نخوانده است ، چنانچه داخل رکوع رکعت چهارم نشده باشد، نیت را به نماز مغرب برمی گرداند و نماز را تمام می کند، و چنانچه بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم باشد، می تواند نماز را بهم زده و نماز مغرب و عشا را بخواند؛ ولی احتیاط مستحب آن است که نماز را به نیت عشا رجاءً تمام کرده ، سپس نماز مغرب و عشا را بخواند.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

  1. نمازهای واجب را نام ببرید
  2. زمان خواندن نماز صبح 
  3. وقت خواندن نماز ظهر و عصر
  4. اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر
  5. زمان نماز جمعه
  6. وقت نماز مغرب و عشا


کلید:  آیا می توان در حال نماز خواندن، نیّت نماز را تغییر داد عدول درنمازچگونه است آیا می شود نیت نماز را تغییر داد انسان در نماز می تواند نیت نماز خود را عوض کند عدول یعنی چه تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر   تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.