وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت

0

ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت

ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت

بول به معنی ادرار و غائط به معنی مدفوع است .

رساله توضیح المسائل طهارت

مسأله 84 بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می‌کند، نجس است (1)، ولی فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است.

(1) (فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(گلپایگانی:) و بنا بر احتیاط واجب ((زنجانی:) و بنا بر احتیاط) باید از بول و غائط حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی‌کند (زنجانی: مثل ماهی حرام گوشت) اجتناب کرد..

(خوئی، سیستانی، تبریزی:) (خوئی، تبریزی: و بول) و غائط حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی‌کند، مثل ماهی حرام گوشت و هم چنین فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است. (سیستانی: ولی از بول حیوان حرام گوشت که خون جهنده ندارد باید بنا بر احتیاط لازم اجتناب کرد).

(بهجت:) و بنا بر احتیاط از بول و غائط حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد، در صورتی که عسر و حرج لازم نمی‌آید، اجتناب نمایند..

(مکارم:) و احتیاط واجب آن است از بول حیوان حرام گوشت که خون جهنده ندارد نیز اجتناب کند، ولی فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس و مانند آنها پاک است، بنا بر این از فضله موش و گربه و حیوانات درنده و مانند آنها باید اجتناب کرد.

(صافی:) و بنا بر احتیاط واجب باید از بول حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی‌کند اجتناب کرد، ولی فضله آنها خواه بزرگ باشند یا کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است.

[ فضله پرندگان حرام گوشت]

مسأله 85 فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است (1).

(1) (بهجت:) و فضله خفّاش بنا بر احتیاط نجس است.

(اراکی:) مسأله فضله پرندگان حرام گوشت بنا بر اقوی نجس نمی‌باشد، اگر چه احتیاط مستحب ّ است که از آن اجتناب شود.

(گلپایگانی، صافی، فاضل:) مسأله فضله پرندگان حرام گوشت پاک است (گلپایگانی، صافی: ولی خوب است احتیاطاً از آن اجتناب شود خصوصاً در خفّاش و مخصوصاً نسبت به بول آن).

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسأله بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاک و بهتر اجتناب از آنها است.

(زنجانی:) مسأله بنا بر احتیاط، باید از فضله پرندگان حرام گوشت اجتناب کرد.

(مکارم:) مسأله فضله و بول پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت نجس نیست ولی احتیاط مستحب ّ پرهیز از حرام گوشت است مخصوصاً از بول خفّاش.

[ بول و غائط حیوان نجاستخوار]

مسأله 86 بول و غائط حیوان نجاستخوار (1)، نجس است (2) و هم چنین است بول و غائط حیوانی که انسان آن را وطی کرده، یعنی با آن نزدیکی نموده (3) و گوسفندی که استخوان آن (4) از خوردن شیر خوک، محکم شده است (5).

(1) (بهجت:) که عادت به خوردن فقط نجاست انسان، بدون اختلاط به چیز دیگری پیدا کرده تا زمانی که استبراء نشده است..

(2) (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب..

(خوئی:) و هم چنین است بول و غائط گوسفندی که شیر خوک خورده به تفصیلی که خواهد آمد و حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده است.

(زنجانی:) و هم چنین است بول و غائط گوسفندی که از خوک شیر خورده و گوشت در بدنش روییده و استخوانش از آن سخت شده است و نیز بول و غائط حیوانی که انسان با آن نزدیکی کرده است.

(تبریزی:) و هم چنین است بول و غائط گوسفندی که شیر خوک خورده، که از آن شیر، گوشت آورده و استخوانش محکم شود یا حیوانی که انسان آن را وطی کرده یعنی با آن نزدیکی نموده است.

(سیستانی:) و هم چنین است بول و غائط بچه بزی که شیر خوک خورده به تفصیلی که در احکام خوردنیها و آشامیدنیها خواهد آمد یا حیوان چهارپایی که انسان با آن نزدیکی نموده است.

(بهجت:) و حیوانی که انسان آن را وطی کرده، یعنی با آن نزدیکی نموده، و گوسفندی که گوشت آن از خوردن شیر خوک، روییده شده است بنا بر أحوط ملحق به نجاستخوار است.

(3) (مکارم:) و از بول و مدفوع گوسفندی که شیر خوک خورده باید اجتناب کرد

. (4) (فاضل، نوری:) گوسفندی که گوشت آن..

(5) (اراکی:) گوسفندی که شیر خوک خورده است.

(گلپایگانی، صافی:) گوسفند، بلکه بنا بر احتیاط لازم هر حیوان حلال گوشتی که گوشت آن از خوردن شیر خوک، محکم شده است.

3 منی

[منی حیوانی که خون جهنده دارد]

مسأله 87 منی حیوانی (1) که خون جهنده دارد، نجس است (2).

(1) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) منی انسان و هر حیوانی..

(2) (مکارم:) خواه حرام گوشت باشد یا حلال گوشت؛ و احتیاط واجب آن است که از منی حیوانی که خون جهنده ندارد، نیز اجتناب شود.

(سیستانی:) مسأله منی مرد و هر حیوان مذکّر حرام گوشتی که خون جهنده دارد نجس است و رطوبتی که از زن با شهوت خارج می‌شود و موجب جنابت اوست، به تفصیلی که در مسأله [346] ذکر خواهد شد، در حکم منی است و بنا بر احتیاط واجب باید از منی حیوان مذکّر حلال گوشتی که خون جهنده دارد اجتناب شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

۱و۲. بول و غایط
الف) نجس
۱. انسان.
۲. هر‌حیوان‌حرام‌گوشتی‌که خون جهنده دارد، مانند موش و گربه به جز پرندگان.
ب) پاک
۱. حیوانات حلال گوشت، خواه پرنده باشد مانند گنجشک و کبوتر یا غیر پرنده مانند گاو و گوسفند.
۲. حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارند، مانند مار و ماهی بی پولک.
۳. پرندگان حرام گوشت، مانند کلاغ و طوطی.
بول و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشتِ دارای خون جهنده (خونگرم) نجس است، مگر پرندگان حرام گوشت که فضله‌ی آنان پاک باشد.
 بول و مدفوع حیوانات حلال گوشت از پرندگان و غیره پاک است.

* ۳. منی
۱. منی انسان نجس است.
۲. کسی که پس از بول استبرا کند و همراه آن مایعی خارج شود که نداند منی است یا نه، چنانچه به منی بودن آن یقین پیدا نکند و خروج آن همراه با علامتهای شرعی خروج منی نباشد، حکم منی ندارد و پاک است.
توجه:
علایم منی
الف) در مردها
۱. شهوت (حالت خوشایند جنسی که در هنگام ارضای کامل غریزه به وجود می‌آید).
۲. دفق (فشار، جَستن).
۳. فتور (سست شدن بدن).
ب) در زن ها: تنها شهوت.

رساله آموزشی.

حتما بخوانيد

  1. فشار دادن لباس و فرش نجس
  2. آيا عرق جنب نجس است
  3. آيا بخار ادرار نجس است
  4. آيا فضله پرندگان خانگي مثل طوطي نجس است
  5. حكم باقي مانده خون در مرغ و گوشت
  6. حكم خونابه جوش ها چيست
  7. حکم خون لثه و دندان


کلید: ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.