حكم استفاده از گردنبند الله

۰۶/مهر/۱۳۹۴|احكام زنان, طهارت|

حكم استفاده از گردنبند الله گردن بند اسماى جلاله پرسش 202 . استفاده از گردنبند منقّش به نام خدا، چه حكمى [...]